آرشیف

2014-12-31

دیپلوم انجینیر عبدالعزیز اویانی

قـــانــــــــون اساسیِ فــاقـد صلاحیت اجـرائی
 
       چـو"افـغـان مـلـت" اسـت خـادمِ اغـیــار   (1)
شـهــــادت مـی دهـــد تـاریـخ هـــر بــار
 
خـــلاف حـکـــــم قــــرآن دیـن، بـاشـــد
اصـــول و عــــزم و رزم  آئیـنِ غــــدار
 
بـه غــورِ بـا و قـــارم، گـنــج بـاسـتـــان
روانـسـت تـیــرِ تـبـعـیـضـش بـه پـیـکـار 
 
بـســـاخـتــه قـــانـونـی نـامـش اســـاسـی
پـیــــام هـــــا  کو درون دارد ز جـبــــار
 
چـودارد مجهـــول الحــال بـومـیــــان را
مـوادش اکـثـرآ، خاص شانزده و چهـــار
 
ز ریـشــه بَـر کـََنـَـد چهـــارش،  هُـویَـت
ز تاجیـک ترکمـن و ازبک هـــزار یــار
 
مـادۀ شـانـزده بـه حـکـــــمِ  خـالــق  اش
خون بـریخـت بـر لـوحِ کـانـونِ (مــزار)
 
جـهــان را نـیـسـت خـاطــر در کـتـابـش
چنـیـن تبـعـیـض شـیـطــانی ز"ســردار"
 
یـهــودی اش گـرفـتـه درس ز "افـغــان"
فـلسطـیـن "خـانـۀ قـُـدس" کـرده خونـبـار
 
نـه در جـــرمـن نـه درروس انگـلـیسَـش
نـه بـیـنـی ایـن چـنـیـن قـانـون تـک بـــار
 
نـخــواهـــم دیـد خـود را کـور و گَـُنـگـی
چــو ابــــزاری بـدسـت خـــانِ بـد کــــار
 
بـنـالــم مـن ز خـود خـواه اُخـوِ "افـغـان"
بـــــه درگـــــاهِ خــــداونـــدِ مــــدَد گــــار
 
 

(1)  – " افغان ملـت "  – حزب ( گروهک ) جنایت کار افغان ملـتی ها.
حوت1390