آرشیف

2014-12-12

الحاج محمد قاسیم علم

قـــامــت خمیـــده

 

به إحترام قصیده پرمحتواوسر شار از مفاهیم، هم صنفی ارجمقام وگرانمایه ام استاد یگانه. که معانی ارزشمند وتاریخی را تداعی نموده بودوباعث انبساط خاطرأفسرده من گردید.

جهــان ســوزم ،جهـان سـوزم، جهـان سـوز        مــرا یــاد است درس عبــرت آمـــوز
شهــاب الــدین شــــــه ســـلطـــــان عـــادل        زدود تــا قـلب هــنـد، آئـیـن بـاطـــــل
زقــلـــب آســـــــــــــیا تـــــا خــــــاور دور        بزرین خط نوشت هســتم مـن از غـور
هــــری از جـــود شــــان دارد، کـــروفـــر       چــراغ ومســجـد ومحــــراب ومـنـــبـر
مـنـــــار جــــام را بـنـــهــــاد وبـنیـــــــــاد        همــــی ترســــــم فــــرو ریـزد، زبنـیاد
منــــــار جــــام ،جــــــامــــی جــــم ندارد         زپــیـــــــری قــد خمیــــــده غــم نـدارد
چــــرا؟ ایــن قــــــــامـــت زیبـــا خمیـــده         خمیــــــده! خـــواب از چشـــــمم پریده
ز قــلــب غـــور قـــامــت بـــر کشـیــــــده          یگـــانــــه{ قـــامتــش} در بـــرکشــیده
ســــزد بر تو کــه بـــر اوصاف این خاک         ســـرودی! خـوش ســرودی با دل پاک
بـــــه اولاد وطــن گفــتـــی ســــخـــن را         زعـــلم روشــن کـــنی هـــر انجـمــن را
نهـــادی بــار بــــر مـــا، یـــار دلســــوز
عـــلم گـویـــد شـــوی، پیــروز پیــــروز