آرشیف

2015-2-6

سيد يحيا صياد

قطع نامه از طرف محصلين غور در بــاميان

 

بنام خداوندي بخشنده مهربان

 

درقدم نخست شهادت ناجوان مردانه جوان پژوهشگر ،مدبر،عدالت خواه،پرتلاش،دين پرور،وطن پرست آقاي فخرالدين"شهريارشرق" به تمام جوانان آزادي خواه،عدالت خواه،افغانستان باالخصوص به جوانان غوري ازصميم قلب تسليت عرض ميدارم ازبارگاه خداوندي منان براي مرحوم شهيد جنت الفردوس را خواهانيم وبراي قاتيلان اش سخت ترين جزا براي بازماندگان ودوستان شان صبر جميل آروزو ميكنيم
باشهيد شدن آقاي شهريارشرق تمام جوانان غور كه درهرنقطه افغانستان بوده سخت غمگين وخسته شده اند البته اكثريت جوانان چنين فكر ميكنند كه خواستن عدالت وحقوق اجتماعي با چنگ زدن به دين اسلام نابود خواهيم شد البته ايشان باخواستن حقوق مردم موردحمله وحشت ناك قرار گرفته با انگيزه حفظ ناموس محطي توسط نيروهاي دولتي ظالم به شهادت رسيد اين موضوع خود نشان گر اين است كه حكومت غور آله دستي بعضي ازسياست مداران جنايت كار قرارگرفته با انكه تمام جوانان اگاه هستند كه آقاي شهر يار به چندين مراتب با والي غور وارگانهاي ذيصلاح مصاحيبه داشته با ايشان گفته بود حقوق مردم زير پا پامال شده ومشكلات كه وجوددارد بايد حل فصل شود به خاطر همين كه حق را بيان مينمود ايشان را د شمن خطاب كرده و انرا تهديد ميكردند باالآخيره كاربجاي كشانيده شد كه انرا به شهادت رسانيدند .فكر نميكنيم به اين تهديدها وقرباني هاي مخرب سياسي جوانان تهديد شوند شعار همگي ما جوانها خواستن عدالت است، از حكومت خواهان هستيم كه درد جوانان را مدوا كند مجريم قضيه راگرفتار كرده به چنگال قانون بسپارد امروز مبينيم كه دولت دو چشم دارد يك دانه اش بينا است وديگرش كور بااشخاص تخطي گر وخيانت كارزور مند باچشم بينا خود ديده از انهاپذيراي ميكند هرقدر حركات نادرست هم داشته باشد ولي با كسانكه عدالت ميخواهند به راي درست در حركت اند دولت ازطرف چشم كورش حركت كرد ه انرا به زير پا لگد مال كرد ه به انها هيج اعتناي نميكند با الخصوص به طبقه جوان روشن فكر عدالت…با تغيرذهنيت هاي مردم وقانون توسط سياست مداران خدا نا ترس به ظلم ستم مبدل گرديده چون اندشمندان اسلامي در مجموع از عدالت اجتماعي به عنوان يكي از نيازهاي جدي بشري يادكرده اما امروز عدالت وجود ندارد با نهادينه كردن زور وظلم ارزش هاي حقوقي اسلام را ميخواهند ضعيف سازند ولي انها كور خواندن اوكسي كه واقعتهارا ديروز انعكاس ميداداما توسط سياست مداران ظالم قوه اجرايه نا سپاس برنامه ريزي شده جوان مبارز را به شهادت رسانيداند. روحش شاد ويادش گرامي باد

ما جان به فدا داديم تا زنده شما باشيد 
در خاك مزاري ما دست به دعا باشيد

اگرمجنون برگردد درين دنيا دم ديگر 
گريزد چون ببيند اين همه دادوفغاني را

ترتيب كنندگان سيد يحيا "صياد" نماينده محصلين غوردرولايت باميان و گل عظيم (اعظمي)