آرشیف

2017-12-12

غلام رسول مبین

قطعنامه ی نشست عمومی قبیله سلطانیار/خدایار/الله یار

بسم الله الرحمن الرحیم

یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر "سوره حجرات، 13".

 

مورخ: 20 قوس 1396

از آنجاییکه انسان از بدوِ تولد به پرورش، تربیت و حفاظت نیازمند است، اجتماع، مردم و محیط نیز به این مسایل تحت یک رهبری سالم، وفادار، کارا و صادق ضرورت دارد که تا باشد زندگی باهمی و موفقِ را توام با صلح، امنیت و آزادی در کنار همدیگر داشته باشند. قبیله صلحجو و باعزت سلطانیار/خدایار/الله یار مدت چندین دهه میشود که از فقدان رهبری واحد، مطلوب و صادق رنج میرد و این سکتگی را سالیان طولانیست که متاسفانه تجربه و تحمل مینمایند.

بنا، بادرک وضعیت موجود و تحلیل اوضاع بدِامنیتی از عدم انسجام و هماهنگی، وحدت و اتفاق و در نهایت نبود رهبری سالم و وفادار این قطعنامه با مواد ذیل مورد تایید تمام اشتراک کنندگان این نشست مشورتی که مشتمل از تمام شوراهای انکشافی روستاهای قبیله، محاسن سفیدان، شخصیت های بارسوخ و بانفوذ، جوانان و تحصیلکردگان میباشد، قرار گرفت:

1.   متن و مواد این قطعنامه از تاریخ 20 قوس 1396 هـ.ش. الی نشست مشورتی بعدی مورد اعتبار سیاسی و مردمی میباشد.
2.   این قطعنامه جهت تامین وحدت و یکپارچگی در بین قبیله استوارست.
3.   به تاسی از قوانین نافذه کشور که اجتماعات و تجمعات از جمله حقوق و وجایب نافذ شهروندان میباشد، مایان نیز به این نشست مبادرت ورزیدیم. این نشست و قطعنامه به پیروی از مواد 33 و 36 قانون اساسی افغانستان مبنای قانونی و حقوقی دارد.
4.   تایید این قطعنامه هیچگونه تهدید و خطری را به اداره محلی،  گروه ها و قبایل ساکن این ولایت در پی ندارد، بلکه ممدیست برای تحکیم ارتباط و تامین وحدت در بین تمام اقوام ساکن در غور و همچنین وسیله ییست برای دادخواهی و برآورده شدن حقوق و وجایبِ حقه یی اشتراک کنندگان این نشست.
5.   تمام ادارات دولتی اعم از ملکی و نظامی، نهادهای مدنی، حقوق بشر و صلح، موسسات دولتی و غیردولتی این قطعنامه و محتویاتش را بسان حمایت نامه یی مردمی بدانند و فعالیت های شان را به تمام قریجات مربوط به این قبیله بدون کدام خوف و هراسی میتوانند که تطبیق و انجام دهند.

تصامیم اتخاد شده:

1.   ازینکه باگذشت چندین دهه بدبختانه رهبری این قبیله نتوانستند از حقوق شهروندی، سیاسی، مدنی، اجتماعی و فرهنگی مردم خویش به درستی دفاع و صیانت نمایند، بروی این ملحوظ  اشتراک کنندگان این نشست، ایشان را رهبری ناکام، ناسالم و ناکارا پنداشته و به تعیین رهبری جدید بنابر اصل شایسته سالاری، وفاداری، مردمداری و صداقت اقدام نمودند.
2.   محترم حاجی کمال الدین مودودی و محترم حاجی فضل الحق نجات از رهبری قبیله مخلوع و محترم سردار میرزا محمد ابراهیم امیری به صفت رهبر عمومی قبیله و محترم غلام رسول مبین به حیث رییس جوانان قبیله با توافق اکثریت آرا منحیث رهبر عمومی قبیله تعیین و انتخاب شدند.
3.   از رهبری جدید قبیله آرزومندیم تا بخاطر برآورده ساختن حقوق و وجایب از دست رفته مردم به تشکیل شورای سرتاسری اقوام الله یار، سلطانیار، خدایار، دولتیار، تاجیک، ادهم، شیخها و ولی اقدام قطعی نموده و به رسمی شدن این شورا از هیچگونه مساعی دریغ نورزند.
4.   بخاطر مشوره دهی بهتر و آگاهی دهی بیشتر برای مردم محیط و منطقه در آینده یی نزدیک رهبری جدید قبیله به تشکیل شورای علمای قبیله اقدام خواهد نمود.
5.   در مجموع مواد و متن این قطعنامه از حمایت بزرگی مردمی برخوردار بوده و از قوانین نافذه کشور به خصوص قانون اساسی منحیث مادر قوانین عدول نخواهد کرد.
6.   در حراست از خاک و حفاظت محیط خویش تمام مردم قبیله مسوول و مکلف اند.
7.   در دفاع از معارف و تشویق اولیای شاگردان به دانش و پرورش رهبری جدید قبیله مکلفیت ایمانی و وجدانی دارند.
8.   این نشست بنابر نیازمندیهای مبرم اجتماعی قبیله برگزار شد و هیچ نهاد ویا گروه سیاسی در قبال آن قرار ندارد.
9.   حق حیات، حق دسترسی به تعلیم و تربیت، حق آزادی بیان، حق دسترسی به فعالیت های مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حقوق بشری انسانها میباشد و اشتراک کنندگان نشست مشورتی مردمی ازین حقوق پشتیبانی مینمایند. 

کُل جدید لذیذُ.
بااحترام