آرشیف

2015-1-16

محمد حسن حکیمی

قطعنامه کنفرانس مطبوعاتی فعالین مـدنی ولایات دایکندی، غور و بامیان

 

یکی ازموضوعات اساسی ومهم درروند تحولات جاری کشور موضوع سرنوشت ساز، انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی وانتخابات سال آینده ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی درکشور است ، مشروعیت نظام آینده بستگی به برگزاری انتخابات آزاد ، شفاف ، عادلانه ومیزان سهم گیری فعال شهروندان ،درانتخابات دارد . و بدون شک انتخابات زمانی مشروعیت خواهد داشت که اصول انتخابات آزاد و عادلانه در نظر گرفته شده باشد و شهر وندان بتواند در چارچوب این اصول آزادانه به پای صندوق های رای رفته و به کاندیدان مورد نظر خود رای دهند. اما این همه مسایل مستلزم آنست که برای انجام بهتر این پروسه همه نهاد های ذیدخل تدابیری جدی وبه موقع را اتخاذ نمایند. 
موضوع مهم دیگری که در انتخابات پیشرو مطرح وقابل بحث میباشد. حضور ومشارکت زنان است.
با تأسف هنوربه اثرعدم آگاهی مردان وزنان ازاهمیت انتخابات و دیدگاهای متحجرانه درلایه های مختلف اجتماعی ، چالشهای متعددی فرارای اشتراک زنان درپروسه های سیاسی، اجتماعی وبخصوص انتخابات وجود دارد که حضور کمرنک زنان درثبت نام رای دهندگان خود بیانگر این موضوع است . وهم چنین برگزاری روز انتخابات درولایت کوهستانی بخصوص مناطق سرد سیر مرکزی مثل ولایات غور، بامیان، دایکندی وسایر ولایات که مناطق صعب العبور دارند، بسیار مشکل بوده وباعث حضور کمرنگ زنان درانتخابات خواهد شد که براین اساس فعالین جامعه مدنی وحقوق بشری ازولایات بامیان ، دایکندی وغور درنشست مشترک طی کنفرانس مطبوعاتی نگرانیهای خویش را ابراز داشته وازجوانب ذیدخل انتخابات موارد ذیل را مطالبه مینماید. 
1 – ازینکه جامعه جهانی مردم ودولت افغانستان را همواره بخصوص دراین دهه اخیرهمکاری نموده میخواهیم که بار دیگر دراین امر سرنوشت ساز انتخابات ، درپروسه انتخابات همکاری مادی ومعنوی نمایند.
2- ازدولت افغانستان وارگانهای ذیربط بخصوص کمیسیون انتخابات خواسته میشود که زمینه حضورپررنگ زنان را درپروسه انتخابات درثبت نام رای دهندگان وروز انتخابات فراهم سازند.
3- دریک روند دموکراتیک احزاب سیاسی میتواند نقش بسیار اساسی درتشویق مردم درانتخابات وانتقال مسالمت آمیز قدرت داشته باشد، بناأ میطلبیم تا درکمپاین انتخاباتی شان نقش زنان را برجسته ساخته وزمینه شرکت زنان را درثبت نام وروز انتخابت فراهم سازند.
4- ازنهادهای مدنی وفعالین درعرصه حقوق زن خواسته میشود تا کمپاین های آگاهی دهی شان را درمورد سهم بیشتر زنان درانتخابت درساحات دور افتاده ومحلات افزایش دهند.

 

با احترام 
مؤرخ 2 سنبله 1392 بامیان؛