آرشیف

2015-1-16

محمد حسن حکیمی

قطعنامه مردم ولایت غور در حمایت از پـــــــروسه صلح

قطعنامه مردم ولایت غور در حمایت از پروسه صلح

قطعنامه مردم ولایت غور در حمایت از پروسه صلح

 

قطعنامه مردم ولایت غور در حمایت از پروسه صلح