آرشیف

2015-2-6

عبدالله رحیمزاده

قضاوت ملت غور در مورد رحمتی و توخی!

بروپاس درویش محتاج دار
که شاه ازرعیت بود تاجدار

با تقرر آقای رحمتی بحیث والی غور بنا بر تجارب وی که درعرصه ماموریت داشتند انتظارات زیادی در راستای مدیریت سالم اوضاع درسطح غور،، تامین امنیت ،بازسازی،تامین روابط نیک بامردم جهت برداشتن فاصله ازبین مردم ودولت وجودداشت که متاسفانه درباب تامین امنیت،مدیریت سالم اوضاع وبخصوص درقسمت ازبین بردن فاصله های موجوده بین حکومت ومردم نه تنهاکه نقش ایفانتوانست بلکه اوضاع امنیتی ،اجتماعی وهماهنگی بین ملت ودولت به مراتب وخیم ترازقبل گردیده است.
یگانه دستآوردکه تاحال آقای رحمتی درغورداشته است موضوع سفرکاری به کابل وطرح مشکلات مردم درکابینه وزرا،درحضوررئیس جمهورومعاونین ریاست جمهوری بوده است.
وهمچنان باتقررآقای توخی بحیث معاون ولایت مردم آرزوداشتند که بهبود دراوضاع بازسازی، اقتصادی،تامین امنیت ،اوضاع اجتماعی وحل منازعات وحل مشکلات مردم به همکاری والی غوررونماشود اما تاحال همان آب است ،همان آسیاب وهمان زین وهمان فرزین.

نواقص واشتباهات والی غور:
1- عدم توانای درکنترول ومدیریت اوضاع غور چنانچه ناامنی ها به تناسب سال قبل چندین برابرشده ومناطق که امن بود فعلا ناامن شده ومردم که طرفداردولت بودند فعلا ضددولت گردیدند وناامنی ها درپنجاه متری دفترمقام ولایت رسیده است. سال قبل تنها دوالی سه ولسوالی ناامن بود فعلاهمه ولسوالی ناامن شده واوضاع حکومت داری درولسوالی های غورصفراست.
2- برخوردمصلحانه ،متواضعانه وعاجزانه باقوماندانان مسلح زورمند.
3- هماهنگی ضعیف آن درتامین ارتباط بامردم وناکام درایجاد اعتمادبین دولت وملت.
4- ترجیح دادن نظروفرمایش بعضی افراداستفاده جونسبت به قانون واصول.
5- عدم اعلان نتایج کمتیه نظارتی ولایتی که قبلاازطریق جلسه اداری ولایت غرض بررسی اوضاع مختلف ادارات تعین شده بودکه مدت یکماه شده کمیته گزارش خوده بعدازچندین ماه بررسی به والی غورتسلیم داده اند وگزارش کمیته نظارتی بدون خواندن واجراات درالماری والی ومعاونش بدون کدام دلیل قفل مانده است باآنکه مردم منتظراجراات وبرخورد والی باادارات نابه کار وکارآمد مطابق گزارش کمیته نظارتی هستند.اماعدم اجراات وتصمیم گیری والی دراین مورد همه را به شک وتردید قرار داده است.
6- برخوردتبعیض آمیزوالی غوربامردم غوروعدم درنظرگرفتن اصل شائیستگی درمورد کارمندان دولتی وتلاش نمودن وی بخاطرجابجای اقارب وافرادخودش درادارات غور.
7- عدم تشویق وتقدیرمسولین وکارمندان شائیسته وصادق ادارات ازطرف والی ومعاونش.
8- عدم مجازات مسولین وکارمندان خائن ونابه کارادارات دولتی ازطرف والی ومعاونش.
9- استفاده ازکمیسون مستقل حقوق بشربحیث دستگاه استخباراتی.
10- توهین شدن قشرعلما ازطریق یک سخنرانی والی غوردرسالون کنفرانسهای آنمقام .
11- عدم احترام به نظریات علما،افراد فرهنگی واهل دانش غور.
12- تلاش نمودن وی برای مواجه ساختن نهاد های مدنی باقشرعلما.
13- ترس وهراس داشتن والی ازقوماندانان محلی وعدم برخوردجدی وقانونمند وی باقوماندانان که باعث مشکلات امنیتی وعدم تطبیق قانون درغورگردیده است.
14- به قتل رساندن شهریاربدون تدبیر واصول درحالیکه وی متهم بود وباید بخاطر بهترساختن اوضاع امنیتی ازمجرای قانونی وازطریق نهاد های عدلی وقضای پیگیری میکرد که قتل وی باعث وخیم شدن اوضاع امنیتی ولسوالی دولتیار وراه یافتن طالبان دربین مردم مناطق شینیه، شرشر،لکه مزار،مدرسه ،بادگاه وگنده آب گردیده است واحتمال نفوذطالبان الی پشته گمورک وپوزه نیزوجوددارد.
15- قتل شهریارتوسط مسولین ولایتی بافشاروکلا وبخصوص سناتوراحمدخان وسناتورداودخان صورت گرفته است که این یکی ازاشتباهات بزرگ والی ،معاون ولایت وقوماندان امنیه میباشد.

 

نواقص واشتباهات معاون ولایت:
 هماهنگی ضعیف وتطبیق مدیریت تقلیدی دراد ارات.
به چالش مواجه شدن ادارات دولتی به امورات مالی واداری ازاثرعدم اعتماد معاون ولایت به ادارات وصلب نمودن صلاحیت های قانونی روسائی ادارت درمورد خریداری های کوچک الی پنجاه هزارافغانی. زیرادونفر هیات که ازطرف معاون ولایت بخاطر خریداری های پرچون ادارات دولتی تعیین شده ازیک طرف باعث به تاخیرافتیدن امورات حواله جات ادارت شده زیرادونفرهیچگاه قادرنیست که خریداری بیشتراز34اداره راروزانه تنظیم نمایند وازطرف دیگر هیات معاون صاحب ولایت اکثرابخاطرخریداری های ادارات تقاضای غیرقانونی مینمایند. ووالی غوربااقدام منفی معاون ولایت نه نظرمثبت دارده ونه نظرمنفی ودربرخی موارد گفته است که صبرشودتامردم آقای توخی را خوب بشناسند.
 عدم احترام معاون ولایت به نظریات وخواست های قانونی روسائی ادارات دولتی وبرخورد توهین آمیزوخشن معاون باکارمندان دولتی.
 ناراضی بودن معاون ولایت ازوالی وجلسات پشت پرده بابعضی افراد.
 طرفداری نمودن معاون ولایت ازجنرال احمد خان رحیمی وبریالی شیرزی درقضیه غصب ساحات سبزبخاطرضربه زدن شهردارغور.
 توهین شدن شهرداردریک جلسه عمومی درداخل دفتر معاون ولایت ازطرف جنرال احمد غاصب وبی طرفی اختیارکردن معاون ولایت درین قضیه وتشویق نمودن مردم غرض مبارزه علیه شهردار.
 قضاوت غیرمسولانه معاون ولایت درمورد گزارش کمیسون حقوق بشر وبرعکس تائید شدن گزارش حقوق بشرازطرف والی غور.
این بود بعضی چالش های والی ومعاونش که به شکل مشت نمونه خروارغرض اصلاحات ارایه گردیده است وازگنجانیدن سایرخلاها بنابرنداشتن اسناد لازمه صرف نظرشده است.