آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

قضات و مـحـاکــــــم غور

ای مـحـاکـم ایـنـقدر تـرک عـدالـت تـــا بـه کـــی              ظـلـم بـی غــوری بـه این بیجاره ملت تا بکی
مـرجــع امـیـد خـلـق الله بـــه ارض الله تـــوئــی             عــالـمـی مـایـوس کـردی این جسارت تا بکی
بــره، بـــز، گـاو و مرکب را به رشوت میگیری             ایـنـقـدر پـسـتـی و دونـی خـسـاسـت تـا بــکـی
رشوت از ظالم و مظلوم هردو یکسان میگیری             ایـن تــوازن در رشــاء ایـن عـدالـت تـا بکی
فـیـصـلـه در نفع هیچ یک از خصوم بیرون نشد             جانـب دادگـاه دیـگـر ایـن حــوالــت تــا بـکـی
غــائـــب پـــولـــدار ذوالـیــد اسـت در نـزد شـمـا              بــر خـلاف شـرع ز نور این قضاوت تا بکی
بــر تـو بـاشـد حـفـظ دیـن ای رهـنمائی مسلمین              خـود خـیـانـت مـیـکنـی ترک حراست تا بکی
بـهـــر ابـطــال حـقــوقــــی حــقـــه هـــر بــیــنـوا             هـیـلـه بـازی هـا بـرای اخـذ رشـوت تـا بـکی
راشـیـان از رحـمـت خـلاق عــالـم بـی نـصـیــب              خـویـشـتـن را مـیکـنی مصداق لعنت تا بکی
رشــوه مـیـگـیـری حـکـم نـاقـصت نقص میشود             از گـریـبـان تــو دارنــد ایــن خجـالـت تا بکی
فـیـصـله ها حق واضـح گر روزی روشن است              مـیـکـنی در روی آن بـسـیـار دقـت تـا بـکـی
رحــم و شـفـقـت در عـبـادالله خـصـال انـبـیاست              در مسـلـمانـان مـظـلـوم ایـن عداوت تا بکی
آنـکــه مـا فـوق است از تنخای ماتحت میخورد             ایـن چنـین حوصله اندر کار و جرات تا بکی
مـتـکـــی بــر مـسـنـدی پـیـغـمـبـری، بـهـر خــدا             از مـقـام زیـشـرافـت ایــن اهــانــت تـا بـکی
ای ز دسـتـت عـالـمـیـان، دستش سوی آسمان              خوف از عقبی نداری این شجاعت تا بـکـی
ای خدایا!!! عجز و زاری و نـیاز ما به توست              ایـن دعـای مـا نـمیگردد؟ اجابت تا بکی؟؟؟
نـاظـمی گـمـنـام نخواست افشای نام خویش را
ای مـحـاکـم از تــو رنـج و مـلامــت تـا بــکــی

 
 
ارسال از طرف : کاوه یعقوبیان فیروزکوهی