آرشیف

2015-1-27

خلیل الله عالم

قصه ی عصر ما
تنگدستی زمان میفشارد قلب مارا

شرم ناداری میکوشد وجدان ما را

این چی رسمی است که آتش میزند خرمن ازبا ورهای ما را

از صوفیان عالم پرسیده ام این سوال را در جواب شنیده ام

که نشان میدهد خامی ما را

نویسنده خلیل الله عالم