آرشیف

2014-12-22

دوکتور نصیر ندا

قصــۀ میـهـن

کـنــم قـصــه زمـیهـن کــو, چــنا ن است        بهـــر سـویـش نشـــان از زیـا ن اسـت

بـدیـن سـان سرزمین در جهــا ن نیست        که خاک وسـنگ وآدم در امـا ن نیست

بـــه ظــاهــر نــام او افغانســـتان اسـت         ولــی تقـســیم میـان ایـن جهــا ن است

نــبـــا شـــــد وارثــان مـــام میـــــــهــن         کـه تا گیــرنـد عــنـــان از دسـت دشـمـن

**

بـه تقـدیـرش سپــردند ســـاکـنــا نـــش         زهـــــر پهــــلو زنــنـد تــیـری بـجــانــش

بجـا ئـی نظــم دادند، هــرج ومــرجـش         بــــه جـــا ئـــی ثـروتــی دادنـد فـقــــرش

بجـــا ئی عــلـم وفضـل وافــتخـــــا ری         بــــه جـهـــل وکــذب دادنـد را هـکــا ری

**

کنـون بـی ســـر شــده اقــشــار مــردم          جـــوان وپـیـــر کـــــرده راه خــود گـــــم

کـنـنـد آزاد آنـجـــا هــر چــه خــواهـنـد          بـه قـانـون وبـه فـرهـنــگ نـیـست پـیـونـــد

بـــود آزاد مـــــلایـــان, بــــه رفــتـــا ر         بـــه دین است صــد رقــم آئیـن وپـنـــدار

روایـــاتـی زدیــن دارنـــد, چـنـــا نـــی         کـــه در قـــرآن نـبـــا شــد گـــر بخــوانـی

**

سـیا سـت گشـته بآزیچــه بــه هـرکس         بـگـویـنـد حـــــرفــهــائـی پــوچ ونــا رس

بــود رهــبـر بـه دنیــــا إیــده ای چــنـد        درین عــرصـه بکـردنـد خویش ریشـخـند

درآنـجــــا رهبــران انـدر هــــزار انــد          نـمــیـــدانــم کـــدامــــیـن إیـــــده , دارنـد؟

بنـــام دولتــــــی افــــــراد خــود ســـر          بـــه زیــر پـــرده گــشــــند مـــا ر دوســــر

**

کــه در دنـیـــــا مثــــال بـی مثـال انـد          بـــه خـویـش وهـــم بـدنـیـا در جــدال انـد

هـــدف بـــر خـــد مت مــردم نـدارنــد          میــــــان خــلق هــــا، فــتـنـــــه بکــــا رنـد

زپول کــم کــه از دشـمــن مـیگـیــرنـد         بــــه آئــیـن وبــــه کــــرداری, اســیــــرنــد

اگـــر چـــه خــویـش را آزاد, گـویــنـد         ولیکـن در نهــــا ن بنـد انـد بـــه تــرفــنــد

**

بـــدادنــــد نـــام آزادی, یــــه بــــــازار         نــمـــاد بــی مثـا لیــست, بــا چـنــیـن کــا ر

بــه کــار او نـبـــاشــد نظــــم وقــانون         فســـاد ورشـــــوه گـشــتــه مثــل افــیـــــون

نبــاشــــد انـدرانجــــــا عقـــل راهبـــــر        کــــه تـــا ثـروت زاو گــــــــردد فــــزونــتــر

نبــــاشـــد نخبـــــه گان در عرصۀ کـار         بــجـــــز مـشــت دروغـــــــگو وتــبــــهکـار

**

همـــان ارباب ویـا مــــلائی بـــی ننگ         شــدند{ لــردان} بــه پهــنـائی همان جنگ

ویــا غـــارتـــگــــران مـــا ل وثـــروت         رســیـدنـد بـا چــنیـن وضــع بـــه شـــوکـت

فـــروش اســلحــــــه یا کشت کـوکنــــار        بــود عـــا مــــل کـــه دارند پــــول بـســیار

کجـــا کــــــار بــوده تـــا ثـــروت آرنـــد         بــدست وبـــــا زوی تـخـــمـــی بکـــــارنــد

کــجـــا ابـــد اع ویا قـــانـــون, دانـــنـد؟        ویــــا عــــلم ز هــــــر مضـمــون خــوانــند

گـــرفــتـنـد قـیــمـت میــــهـن, زبــــا زار         شـــدنـد بـــــازی گــــری میــدان اســـعــــار

پــلان در کـــار وآبــــــادی نبـــــا شـــــد         فـــــدا کــاری وغــــمخــواری، نبــــا شــــد

**

وزیــــران اند مهـــاجـــر ای وطـندار!          کجــــا دارند فـــرصــت؟ تـــا کـنـــند کـــــا ر

زبیـــــکاری ویـــا کــا ر سیـــــاهــــی !         کــنند حـــــالا بــــه مــــــردم پـــادشـــاهـــــی

زلــنــــدن یــا ز بن حـــــرف بگویـنــد          بـــه نفـــع ایـن وآن راهـــــی بـجـــــویـنـــــد

شـــدند تــوظیف بــه أهـــداف نهــانی          بــنـــــا م آن وطن بـــا شـــــــند زبـــــا نــــی

بــــه فکـــــر پاسپــورت وخـــانـه هایند        کجـــــا صلحــی بــــه خـلق مـــا بخــــواهنــد

**

وکیــــلان را نـبــــاشـــــد عقــل راهبــر         بجــــــز ریـش وهمــــــان دستــــار بـر ســـر

مقــــــام مـــردمـــی بـــــا زر خـــریـدنـد         زشـــــــدادی بــــه شـــــــیا دی رســـیــد نــد

**

بنـــــام دوستـــــان دزدان بخــــــا نـــــه        بــــرنــد ســــودی بـــه هـــر رنگ وبهــــانه

دهنــد پـولـــــی وبــازش پس بگـیــرنـد       بـــه این مقصـــد گــــروهــی هـــم اجیـــر اند

**

بنـــــام آن وطـــن جنگــــی روان اسـت        بــــه زیــــر پــــرده صــــــد راز نهــــان است

بــدل کـــاران پــا کســـتــان وایـــــــران         شـــــــد نــد بـــــازی گـــــری بــــا زار ارزان

جــفـــــا دارند بـــه انواع گـونــاگـــــون        بــــه خـــون خـــلق کـــردند رنگ هـــامـــون

**

وطـن نعـشـیـست ز هــر سویش بـدرند        هــمـــــه دار ونـــد ارش را بــــــــه بـــلعــنـد

بـــه مـیـــــدان رقـــابــت در ربــودنــــد         بــــه زیـــر پــا بـــه هـــــر سویش کشـیـدنـد

زدســــتی او! بدستــــی دیگـــر افــتـــد        بــــه پشت افـتــــد وگاهــــی بـــر ســـر افـتــد

زمـــردن تـــا بیــــا بـــد او نجــــا تـــی        ز هــــر ســویش بخـــواهــــد او, بـــــراتـــــی

نمــــانـده در عمـــــل چیـــزی بمـیـدان         بـــــه جـــــز آن افتخــــــــار نـــــام, آریـــــان

**

ز صنعـت نیست آنجــــا یک نشـــــانه         کـــــه تـا ســــــازنـد أشیــــــاء مـا هـــــرانــــه

بــریـدنـد آنچـــــه بود بنـــیاد تـولیــــــد       همـــــه أهـــل صناعـت گـشــتــه نــو مـــــیــــد

شـــده کهـــنه فـــــروشـــی مـــام مــیهن        هـمــــــان کهــنــه خــــــران کهـــــنـــه در تن

بـه فکـــــر کهنــــــه کـی ســـــازند نورا        بـــه گـــنـدم کـــــی عــوض دارنــــد جــــــورا

کجـــــا بتــــوان بـــه این ابـــزار کهـــنه        بنـــــائی نـــو نهــــــاد در طــــــرز خـــــانــه

کســـی را کــو نبــــاشــــد چشــم روشن        کجــــا بــا شـــــــــد کــــه راهـــــی در نوردن

**

بـــه آگاهــــــی تـــوان مشــــکل گشـودن        بــــه جهــــل بــی خــــبــر عــمـــــــر زدودن

بگفـتنـد عقـــل ودولت هـمقـــــرین است       ز بـــــی عقـــلی حــقــــارت در کمیــن است

جهــــان گشــــته بـــه علم وفضل روشن       همــــان جهـل است بـه خلق مـا چو راهـزن

کــه تا یابـنـد نجــــات آن خـلــق میــهــن       جهــــا لــت را بــبــــا یـد کــــــرد مــــدفـــــن
 

25 اپریل 2007 اسن جرمنی
دکتور نصیر ندا