آرشیف

2015-1-22

وکیل همدرد

قصر ویـــرانـــــــــه دارالأمان خانه زیبای شهر کابل

 
 قصر ویرانه دارالأمان خانه  زیبائی شهر کابل
قصر ویرانه دارالأمان خانه  زیبائی شهر کابل

 

بلی شهر دار کابل با داشتن مشاورین خبیر آگاه وبا تجربه توانسته است در جهت دگر گونی چهرۀ کابل برق اسا گام بر دارد ومورد تقدیر وتمجید همه ارگانهای ونهاد های دولتی ومردمی قرار گیرد اگر بر در ودیوار شهر داری کابل نگاه ساده بیاندازید در میابید که این شهر دار نو اندیش ونو آور تا چه پیمانه توجه وحمایت مردم را جلب کرده است.آنچه از سیمای شهر کابل پیداست به فراست ابتکار وخلاقیت شهر دار وهمکاران صادق وی بر میگردد که دارد نور را بر چشم کور کابل تابیده چشمیکه سالها بخاطر داشتن فرزند دلسوز آب ریخت وخشکید وبی نور شده بود اما إحیای این چشمان بی نور به إعجاز ودم مسیح نیاز داشت که لله الحمد از برکت ایمانداری همت وصداقت فرزندانش بوی أعطا گردید.اگر بر نامه ها وپلانهای شهر دار کابل طور درست وبدون کار شکنی عملی گردد شما شاهد سیمای باور نکردنی کابل خواهید بود سیمائیکه شایسته پایتخت کشور های قرن بیست ویک باشد..
ابتکار انتقال دفتر شهر داری  کابل از پارک زرنگار به ویرانه های قصر دارالأمانودادن نقش خانه شهر ابتکار قابل انتظار بود طوریکه شنیده شده منظوری أحیای ویرانه های قصر دارالأمان بحیث تعمیر با عظمت وخانه شهر داری کابل از مقام ریاست جمهوری گرفته شده وبه همین بهانه بزرودی خرابه های داراۀمان به برج های شگوهمند تبدیل میشود که هم دلکش وزیبا وهم زیبنده یک پایتخت است بلی این ابتکار نو اندیش ومشوره مشاورین دلسوز وبا تجربه است که داشته های شانرا عملا بکار گرفته اند.
سید نظام الدین وحدت  که در هالند اقامت دایمی دارد در شهر داری مربوطه نیز مشاور امور فر هنگی وکلتوری بوده که با فرا گرفتن اندوخته های  فراوان از پیشرفت های فر هنگی کشور های اروپای اینک در خدمت شهریان کابل قرار دارد وحدت یکی از فعالان فرهنگی سیاسی افغان مقیم هالند که سالها بحیث مشاور شهردار شهر خویش کار میکرد اخیراافتخار مشاوریت محترم نو اندیش شهر دار کابل را گرفت که توانست افتخارات زیاد را خلق کند ومورد تمجید وتقدیر نهاد های فرهنگی واداری وتقنینی کشور قرار گیرد.

  

سید نظام الدین وحدت از طرف رئیس پیشین پارلمان کشور مورد تمیجید قرار گرفت  که به تعقیب آن ریاست محترم شاروالی ودفتر  ملل متحد در امور پناهندگان نیز چنین تقدیر نامه را بپاس خدمات شایسته ونیکو برای محترم سید نظام الدین وحدت تجویز دیده اند که نشانه صداقت ابتکار وفعالیت های دلسوزانه شان نسبت به کشور است.


در تحسین نامه فوق از ابتکار پشتکار وفعالیت های سازنده ومؤثر محترم سید نظام الدین وحدت تمیجید وتحسین شده است
 

چرا سید نظام الدین وحدت تقدیر شد؟ پاسخ این سوال در هر متر مکعب سنگ کاریهای پیاده رو های باغ وحش جاده های منتهی به میدان هوای وبرخی پیاده رو ها باغ بابر وپارک های در حال کار کابل هویداست  وسائر ابتکاراتیکه در تزئین پارک ها وباغ های اطراف کابل روی دست گرفته شده.بلی اینها بطور نمونه سر مشق قرار گرفته ودر آیندۀ نزدیک همه فرزندان کابل میتوانند به سادهگی ازین نمونه ها وروش های زیبا وکم نصرف استفاده کنند.مشوره های بخاطر إحیای تیم های سپورتی غرس نهال های کلان که در گذشته تکرار نشده بود ویا غرس نهال ها در هر فصل سال با روش های خاص نگهداری که زاده تجربیات شخص شاروال کابل جناب نو اندیش ومشاورین صادق وی چون نظام الدین وحدت میباشد.
درعکس زیر می بنید که شهر دار کابل یکجا با سید نظام الدین وحدت مشاور امور کلتوری وفرهنگی شهر داری بر فراز کوه شیر دروازه در فصل تابستان نهال غرس کرده اند واز آنجا بر ویرانه های کابل نظاره دارند تا چگونه بتوانند  سیمای این شهر در هم وبر هم را اصلاح وتغییر دهند شهریکه قامتش در اثر جنگ ها خمیده ورخساره اش گرد گرفته وسینه اش از پذیرش ساکنین بیشتر پر شده ووپارک هایش به زباله دانی مبدل شده مگر تلاشهای دوسال واندی شهر دار کابل به یدس ها ونا امیدی ها نقطه پایان گذاشته همین الأن ریاست تنظیف شهر دارائی صد ها واسطه پرس اشغالی هاست که میتوانند در یک روز صد ها تن اشغال را پاک پرس ونابود سازد که در اینده نزذیک همین اشغالیها به مواد اولیه بسیاری از تولیدات تبدیل میگرددکه باور نکنی ودر تمام دنیا مدرن همین است امروز اشغال فردا مواد اولیه که دوباره به زندگی سر وسامان می بخشد شما حوصله داشته باشید خد متگاران واقعی شما خودرا نشان میدهند.درین نوشته جا دارد از حوصله وتحمل نثار احمد حبیبی که حبیب ودوست مردم کابل است قدر دانی کنیم که در هیچ لحظه از زندگی از کار وخدمت أحساس دلتنگی نکرده وبه هر فریاد لبیک گفته است واگر شهر کابل به نظافت نسبی دست یافته کار شبا روزی همین ارکان وأعضای بادرد وبیدار آن است که خداوند ج برایش شان توفیق بیشتر عنایت فر ماید.ه