آرشیف

2015-1-13

علی یزدانی

قصر هـــــــای بـــــــــا شکوه پـــادشــاهـــــــان افغانستان در گــذشـتـــه

 

تا صد سال قبل در بعضی کشورها نظام سلطنتی یا شاهی حکمفرما بود . در افغانستان نیز قبل از کودتای داود خان در سال 1352 دارای سیستم شاهی بوده است میخواهم شما را دعوت کنم به دیدار از قصر های با شکوه پادشاهان افغانستان اما در گذر سالیان آنطور که انسان ها از یاد میروند این قصرها نیز به ویرانه تبدیل شده اند و از یاد رفته است.

 
 قصرهای با شکوه پادشاهان افغانستان در گذشته
 
قصرهای با شکوه پادشاهان افغانستان در گذشته
 
قصرهای با شکوه پادشاهان افغانستان در گذشته
 
قصرهای با شکوه پادشاهان افغانستان در گذشته
 
قصرهای با شکوه پادشاهان افغانستان در گذشته
 
قصرهای با شکوه پادشاهان افغانستان در گذشته
 
قصرهای با شکوه پادشاهان افغانستان در گذشته
 
قصرهای با شکوه پادشاهان افغانستان در گذشته
 
قصرهای با شکوه پادشاهان افغانستان در گذشته
 
قصرهای با شکوه پادشاهان افغانستان در گذشته
 
قصرهای با شکوه پادشاهان افغانستان در گذشته
 
قصرهای با شکوه پادشاهان افغانستان در گذشته
 
قصرهای با شکوه پادشاهان افغانستان در گذشته
 
قصرهای با شکوه پادشاهان افغانستان در گذشته
 
قصرهای با شکوه پادشاهان افغانستان در گذشته
 
قصرهای با شکوه پادشاهان افغانستان در گذشته
 
قصرهای با شکوه پادشاهان افغانستان در گذشته
 
قصرهای با شکوه پادشاهان افغانستان در گذشته
 
قصرهای با شکوه پادشاهان افغانستان در گذشته
 
قصرهای با شکوه پادشاهان افغانستان در گذشته
 
قصرهای با شکوه پادشاهان افغانستان در گذشته
 
قصرهای با شکوه پادشاهان افغانستان در گذشته
 
قصرهای با شکوه پادشاهان افغانستان در گذشته
 
قصرهای با شکوه پادشاهان افغانستان در گذشته
 
 
پایان ….