آرشیف

2018-7-13

mazizi

قصر بی بنیاد شاهی

 مبند دل به قصوریکه سست بنیاد است
ستــونهـای رواقش بـه باد بنـهــــاد است

ندانم اینکه درین ارگ پر خطر بعضی
  جنون گرفته و سرمست باده و شاد است

عروس حجلــــۀ این کاخ را هم آغوشی
به ماه وهفته وسالی به بیش داماد است

بنـازم همـت آنرا که ســـرفـــرود نکــــرد
به پشت مردمیکه اشکمش پر از باد است

درین زمانه زاهــــل سیاست رســوا
تمام اهل زمین بر فغان وفریاد است

جهـــان ما که شده مثل دهکــده کــوچک
تاسف است که زمامش بدست شیاد است

روان به هر طرفی خون بسملان ضعیف
ز تیــغ تیز ستمـــکار دست صیـــاد است

اگر تعرض دشمن شـــود به مـــام وطن
همـــه زپستی ودون همتی یِ اولاد است

خوشا به همت آنکس که در زمان حیات
زبنـــد وقیـــد اجانب رهـــــا وآزاد است

هر آندلی که زحرصِ مقام وشهوت وزور 
تهـی شـود، بجهــانِ خـراب ، آباد است

  «عزیز» من سخن اهل دل شنــو دائم
مرا نصیحت صاحبـــدلان همه یاد است

پایان
——————————
روز سه شنبه ساعت 12:30
  19سرطان سال 1397 هجری شمسی  
برابر به : 2018-07-10