آرشیف

2019-5-17

قسمت هفتم : حزب دموکراتیک خلق افغانستان در آستانه قدرت

 

قسمت هفتم: حزب دموکراتیک خلق افغانستان در آستانه قدرت

به مناست صدومین سالگرد استقلال  کشور(‌ازحکومت امانی – حکومت غنی

ریسمان قدرت ازخانواده محمد ظاهرشاه سکلید

 

بهار۱۹۷۸ روزهای گرم آفتابی کابل ؛ توام باجوش وخروش مردمان پاکدل کابل به ویژه دختربچه ها وپسربچه های مدرسه ودانشکاهیان جاده های کابل را خیالی ومقبول ساخته بود ؛ همه به امید وآرزوی های ناب وروشن دلبسته بودند .این امید وارزوها  درشرایط وزمانی مطرح  بود که سردار محمد داودخا ن با اندیشه های تکروانه خود  روزگار احزاب وسازماتن های سیاسی را تنگ ساخته ودرعرصه سیاست خارجی از دوستانش تازه رو گشتانده  بود  که درنتجه انتخاب دوستان جدید وتازه کار رئیس جمهور نیزبه چالش های تازه مواجه شد . به عقیده من ممنوع ساختن فعالیت های احزاب سیاسی؛  کنارزدن شروکای کودتای ۱۳۵۲ از مقامات دولتی ؛‌عدم تحلیل وآگاهی دقیق ازپوتانسیال قوای ونفوز رقیبای رئیس جمهور به نیروهای ارتش اشتباهآ ت ونارسائی های ازسیاست های بود که رئیس جمهور به چالش کشاند  ونا خدا گاه دست خودرا به خانه زنبور زد ؛ بعوض خوش بختی  وبد بختی ما به آغاز جنگ چهل ساله انجامید  به ۱۷ اپریل ۱۹۷۸ میر علی اکبر خیبریکی ازاعضای بلند پایه  رهبری ح د خ ا به قتل رسید . قتل میر علی اکبرخیبرشهر کابل را تکان داد تکانیکه تا امروز مردم افغانستان رنج آنرا میبرند . بتاریخ ۱۸ اپریل ۱۹۷۸درمراسم بخاک سپاری آن که درخانه اش واقع مکرویان اول برگذار گردیده بود تعداد زیادی ازاعضای ح د خ ا وهواخواهانش شرکت نموده بودند  اعضای کمیته مرکزی هیت بوری سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغانستان نیزشرکت جسته بودند بالای سرتابوت آن به رسم احترام صف کشیده بودند

بتاریخ ۱۹ اپریل ۱۹۷۸ درمراسم به خا ک سپاری  پیکرمیرعلی اکبرخیبرازخانش  وافع  مکریان اول برداشته ؛ چهار راهی عبدالحق ؛ صحت عامه ؛ دروازه ارگ؛ پشتونستان وات ؛ جاده میوند را طی نموده وبه شهداۍ صالحین جهت بخاک سپردن مواصلت نمود . درمسیرهای متذکره هیچگونه مزاحمت اجتماعی وفزیکی ایجاد نگردیده ازجانب اعضای ح د خ ا  شعار ضد ارتجاع وامپریالسم سرداده شد ولی به آدرس دولت کدام حرف وشعارداده نشد بعداز بخاک سپاری جنازه موصوف  رهبران ح د خ ا به ترتیب نورمحمد تره کی منشی عمومی حزب ؛ ببرک کارمل دکتورشاولی و سلیمان اعضای هیت بیروی سیاسی بیانیه ایراد کردند که ازمیان آنها بیانیه ببرکارمل بنام هیت حاکمه افغانستان کلیمات تندتر تذکارداده شده  که محاکمه قاتلین میر علی اکبرخیبررا هرچه عا جلتر به چنگال قانون به سپارندحوالی ساعت ۴ عصر مراسم ختم گردید بتاریخ ۲۱ اپریل ۱۹۷۸ مراسم فاتحه داری که درمسجد شاه دوشمشیره برگذار گردیده برعلاوه رهبران ح د خ ا ؛طرفداران آن ؛ خان غفارخان  رهبر پشتونها نیز شرکت داشتند .مراسم فاتحه حوانی  تا حوالی ساعت ۴ عصردوام نمود . بعدازختم مراسم فاتحه رهبران ح د خ ا ساحه ترک نمودند ازتاریخ ۲۲ الی ۲۵ اپریل کدام حادثه درقبال تظاهرات اتفاق نه افتیده . شب ۲۶ اپریل ۱۹۷۸ رادیوی افغانستاان اعلان کرد که (گروه که به دولت وزعامت جمهوری افغانستان توهین کرده بود ند ازجانب پولیس گرفتار وبه پنجه قانون سپرده شدند که عبارت از نور محمد تره کی، ببرک کارمل، دکتر شاه ولی، عبدالحکیم شرعی جوزجانی، غلام دستگیر پنجشیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شفیعی و محمد حسن ضمیر صافی * بعدآ با درنظرداشت اسناد ومدارکیکه ازرهبران ح د خ ا پخش گردیدد وبدست آمد . گفته شد که حفیظ الله امین که مسؤل بخش نظامی بوده درصفوف نیروهای مسلح فعالیت میمود قومانده انقلاب ؛ ویاکودتا را به ترتیب ذیل صادرکرده بود

 رفقاء( سید محمد گلاب زوی ؛ محمد اسلم وطنجار دگروال عبدالقادروشیرجان مزدوریار) درمجموع مسئولیت رهبری انقلاب را در قطعات وجزوتام های نیروهای  مسلح بدوش داشته به ترتیب ذیل وظایف خویش را انجام میدهند .

۱ – دگروال عبدالقادر رهبری ؛ قومانده ؛ مسئوولیت سوق واداره قوتهای هوای را بدوش دارد درّهمآهنگی با قوای زرهدار به رهبری محمد اسلم وطنجار وقوای پیاده وکوماندورا کمک هوای نموده  به پیلوتان وعمله پروازوظیفه میدهند درعملیات های دقیق میباشند

۲ -۰جگرن اسلم وطنجار مسولیت رهبری قوای زهردار یعنی قوای ۴ و۱۵ زرهدار را بحیث قوای قوی ومعطمن رهبری نموده تلاش نماید درساعات نخست عملیات  میدان هوای کابل محل سوق واداره وزارت داع  ومخابرات ورادیوی افغانستان بدست گیرد  قطعات کوماندو وپیاده حمایت مینمایند

۳  سید محمد گلاب زوی  برعلاوه که قطعات توپچی ودافعه هوا سازماندهی ورهبری مینماید  فعالیت قوای هوای وزمینی نیز همآهنگ ساخته ازفعالیت ونحوه به همدیگر گذارش میدهند

۴ – محمد گلاب زوی ساعت هفت صبح دردهزنگ دستورانقلاب به تمام افسران ارتش ازطریق شبکه های ارتباطی خود میرساند و به تمام اعصای ح د خ ا دستور داده میشود که آمده هرنوع عمل خرابکارانه بوده پاسخ گوباشند.  سید محمد گلاب زوی برعلاوه وظایف خود روابط  بین قوای وهوای وقوای زمینی راهمآهنگ مینماید

۵ – رفیق خیال محمد کتوازی اول صبح که به رادیوافغانستان میرود تمام سیستم ارتباطات دولت با نهاد دولتی اعم ازملکی ونظامی چه صوتی وچه تصویری همه قطع ومختل مینماید.

۶- درساعات اول صبح رهبران حزب از زندان بیرون ودرمحل امن انتقال داده شوند .

۷– تورن امام با رفقا داخل گارد وضعیت را دیده  اقدام نمایند  اما شب ۲۷ اپیریل ۱۹۷۸ حفیظ الله دستگیروبه زندان انتقال داده شد (منابع رساله انقلاب چاپ ویا نشرکمیته مرکزی ح د خ ا)

به رهبری نظامیان ح د خ ا تاصبح هفتم ثور ۱۳۵۷ دستور امرکودتا ویاانقلاب به تمام اعضای ح د خ ا رسیده بود  بعدازساعات ده قبل ازظهرهمه دست بکار شده جنگ آغازگردید . وسلیمان لایق که از رهبران حزب دموکراتیک خلق و از میان همه رهبران تنها او هنوز زنده‌است و در کابل زندگی می‌کند در مورد بازداشت وشروع حادثه هفت ثور‌شان چنین می گوید

"ما جنازه خیبر را با شکوه تجلیل کردیم و دولت واکنش نشان داده و شب شروع به بازداشت سران حزب کرد که اشتباه سیاسی کرد زیرا بهانه به حزبی‌ها داد تا قیام کنند و امین از فرصت استفاده کرد و امر قیام را داد."

به گفته وی، حزب طرفدار کودتا نبود اما این حرکت از سوی امین آغاز شد و بالای آنها هم تحمیل شد.دستور کودتا صادر شده‌است، کاروان تانک‌های قوای چهار زره دار به رهبری محمد اسلم وطنجار قوماندان کندک زره دار پلچرخی، به سوی ارگ حرکت کردند.ساعت ده و نیم پیش از ظهر هفتم ثور است، جلسه کابینه در ارگ هم جریان دارد و ظاهراً سردار داوود خان از حرکت کودتاچیان آگاه نیست.در کتاب "بیست چهار ساعت که سرنوشت افغانستان را تغییر داد" نوشته شده محافظ خاص داوود خان داخل جلسه کابینه می‌شود و از حرکت تانک‌ها به وی اطلاع می‌دهد اما وی در پاسخ گفت است که وی تانک‌ها را نخواسته است.کم کم غرش تانک‌ها در مرکز شهر شنیده می‌شود و کودتای نظامی علیه دولت داوود خان آغاز می‌شود.نخستین گلوله توپ حوالی ساعت ۱۱ ساختمان وزارت دفاع را هدف قرار داد و ارتباط رئیس جمهور با قوماندانی اردو را قطع کرد.

رهبران جناح‌های خلق و پرچم از زندان ولایت کابل بیرون شدند.شهنواز تنی که در آن‌زمان قوماندان تولی اول نیرو‌ های کماندو در بالاحصار بود می‌گوید دستور حمله بالای ارگ را گرفت.آقای تنی به رادیو آزادی گفت، نیرو‌ های طرفدار حزب خلق ساعت ۱۱:۳۰ وارد رادیو تلویزون ملی شدند و پس از آن ارگ را محاصره کردند.کودتاچیان بلافاصله قوماندانی نیروی هوایی، میدان هوایی بین‌المللی کابل، وزارت مخابرات و وزارت دفاع را اشغال کردند.ساعت هفت شام در حالی که هنوز گارد مدافع ریاست جمهوری مقاومت می‌کرد و داوود خان هم زنده بود، رادیو کابل اعلام کرد که "کاخ قدرت آخرین جلاد دودمان نادرشاه فرو ریخت."محمد اسلم وطنجار قوماندان کندک زره دار پلچری متن پشتوی ودگروال عبدالقادرمتن دری  اعلامیه حزب دموکراتیک خلق را چنین به خوانش گرفت:

"براي اولين بار در تاريخ افغانستان به آخرين بقاياي سلطنت، ظلم و استبداد و قدرت خانواده نادري پايان داده شد و تمام قدرت دولتي به مردم انتقال يافت. قدرت دولتي اكنون در دست شوراي نظامي -انقلابي است." 

با آن‌هم حملات متواتر هوایی و زمینی بر ارگ ادامه داشت و محافظین ریاست جمهوری مقاومت می‌کردند.جنگ بیش از چهارده ساعت یعنی تا ۵ صبح هشتم ثور جریان پیدا کرد.آقای تنی می‌گوید نیرو‌ های تحت امرش وارد قصر گلخانه ارگ جای که سردار داوود همراه با اعضای خانواده و برخی از منسوبین حکومتی قرار داشت، شدننیرو‌ های کماندو از داوود خان خواهش کردند که تسلیم شود اما قبول نکرد و فیر کرد، عسکر را کشت و افسر را زخمی کرد و متباقی کماندو‌ها از خود دفاع کردند و در نتیجه نقصان وارد شد."

سر انجام داوود خان حوالی ساعت ۶ صبح هشتم ثور همراه با ۱۷ تن از خانواده‌اش و نزدیک به دو هزار تن دیگر از محافظین و طرفدار او از سوی کودتا گران کشته شدنداین کودتای به شکل غافل کننده‌ای به پیروزی رسید و بدین گونه فصل جدیدی در تاریخ افغانستان آغ‍از شد بلی همه کسانیکه شهید اجساد شان با جسد سردار محمد داوود خان و اجساد سایر اعضای خانواده‌اش در منطقه پولیگون پلچرخی کابل دفن شد.پاچا میر که در همان زمان رئیس حفظ مراقبت قوای چهار زره دار در پلخرچی بود و اجساد داوود خان و فامیل‌اش را دفن شدند ودراواخر ۲۹ اپریل ۱۹۷۸ کودتا چیان ۱۰۰ فصید بر اوضاع افغانستان تسلط پیداء کردند وحاکم افغانستان شدند وارگان دولتی افغانستان بنام شورای انقلابی طی فرمان مورخ ۳۰ اپریل آغاز به فعالیت نموده است .