آرشیف

2019-5-9

قسمت ششم : حکومت جمهوری سردار محمد داود خان ۱۳۵۲ – ۱۳۵۷

به مناسبت صدومین سالگرد استقلال کشور از حکومت امانی – حکومت غنی 

بعداز چهل سال ؛ حکم روائی پسر کاکا به پسرکاکای دیگری تعویض شده محمد ظاهر شاه جای  ومقام خودرا به سردار محمد داود واگذار نمود. دیگرسلطنت ونظام شاهی جالب وقابل پذیرش نبود. به همین دلیل بتاریخ ۲۲اگست ۱۹۷۳برابر۲۶سرطان ۱۳۵۲سردارمحمد داود خان طی یک کودتای نظامی سفید قدرت د ولتی را به دست گرفت ؛ ونظام شاهی را به جمهوری تبدیل کرد  محمد داود خان فرزند عبدالعزیز که درزمامداری ظاهرشاه بحیث صدراعظم  نیزایفای وظیفه نموده است .
بتاریخ ۲۲اکست ۱۹۷۳برابر با۲۶سرطان ۱۳۵۲سردارمحمد داودخان ازطریق رادیوی افغانستان اعلان نمود که نظربه ضرورت ونیاززمان ؛ وخواست جامعه افغانی به کمک وپشتبانی بیدریغ مردم غیورافغانستان وبه شجاعت ودلا وری نیروهای مسلح کشورم نظام شاهی را سرنگون بعوض آن نظام نوین جمهوری که یکی از آرزویهای دیرینه من وملتم بوده اعلام مینمایم ودر ادامه گفت  «ده سال پیش )ازامروزیعنی سال 1341) من برای سعادت آیندۀ وطن خود، جز قایم ساختن یک دموکراسی واقعی و معقول که اساس آن بر خدمت به اکثریت مردم افغانستان برقرار باشد، راه دیگری سراغ نداشتم و ندارم  دربیانیه  خطاب به ملت افغانسان خط مشی خویش  را اعلان نمود ه ودرعرصه مختلف زنده گی مردم وعده زیادی به مردم داد که شامل موضوعات ذیل میباشد
– درعرصه داخلی :حکومت سردارمحمد داود خان درحکومت داری خوب وحاکمیت قانون جهت جلوگبری ازمفاسد اداری ؛ اقتصادی واجتماعی دولت تاکید داشت وازمردم مصرانه تقاضای کرد  ازنظام جمهوری افغانستان که داعیه برحق مردم خواند پشتبانی نمائید ازقشر منورکشور به ویژه ازاهل علم ودانش زنان ومردان تقاضا نمود تا به حزب غورځنګ ملی (حزب انقلاب ملی )که ساخته وبافته خودش بود به پیوند ند .
 سردارمحمد داود خان جهت تحکیم حاکمیت دولت جدید درسرکوب مخالفین خود اقدام نموده ؛ باگذشت روز‌فشار را  برفعالین سیاسی واحزاب وسازمان های ساسی درمجموع براسلام گرایان اضافه نمود  حرکت نخست او  به جان افراد وابسته به رژیم شاهی بود که تعدادزیادی  آنها  راهی  زندان ساخت طوریکه مورخین مینویسند به این عقیده اند که سردارمحمد داودخان به کمک مستقیم اعضای نظامی (ح د خ ا )‌به قدرت رسید ودرمجموع (ح د خ ا )ازکودتا به رهبری محمد داود خان حمایت نمودند  . سردارمحمد داود خان تا اندازه زیادی روحیه ضد افراط گرای وضد اخوانی داشتند   اودرسرکوب مخالفینش ازطرفداران شاه گرفته وتا اسلام گرایان اقدام جدی نموده  باگذشت روز محدودیت های زیادی علیه احزاب وسازمان های اسلام گراء‌ نیزوضع کرد وآ نها را زیرفشار وپیگرد قرارداده  محمد هاشم میوندوال که صدراعظم ظاهرشاه بود ابتداء زندانی شده دراکتوبر۱۹۷۳اعلان کردند در زندان خود کشی نموده به ادامه فشارهای سیاسی برمخالفین اش  بتاریخ  ۴می ۱۹۷۴غلام محمد نیازی رهبر نهضت اسلامی را با تعداد ازطرفداران وهمراهان دستگیر راهی زندان ساخت اعضای نهضت اسلامی جهت اعتراض به زندانی شدن رهبرشان بتاریخ ۲۱جولای ۱۹۵۵اعضای نهضت اسیلامی درولسوالی سرخرود ننگرهار ۲۲جولای ۱۹۷۵درپنجشیرحمله کردند که به واکنش شدید دولت مواحه شدند .چنانجه  مؤرخ مشهور کشور، میر غلام محمد غبار در جلد دوم کتاب “افغانستان در مسیر تاریخ” در مورد داوود خان و عاقبت کار کشور چنین مینگارد
“پس از پایان “ دوره دموکراسی نمایشی” که منظور آن بدنامی و ناکامی دموکراسی در افغانستان بود، بازهم یک نفر از اعضای خانواده شاهی (محمد داوود خان کاکا زاده ظاهر شاه) رژیم جمهوری را نیز از (بالا) اعلام کرد (۱۹۷۳) و استبداد شدید سابق را بار دیگر آشکار کرد و تا تاریخ تحریر این کتاب (۱۳۵۲) عاقبت کار کشور کمافی السابق مبهم ، مظلم و مجهول است…” (۴)
صباح الدین کشککی ، وزیر اطلاعات وفرهنگ در آخرین کابینه رژیم سلطنتی،داودخان را متهم به داشتن روابط باکمونیست ها ودولت شوروی نموده می نویسد که “در سال ۱۹۷۳ محمد داوود خان صرف به حیث یک حایل توسط کمونیست ها به کار رفت”سردار محمد داود چهت تحکیم قدرت ونظام جدید  اقدام دوم آن  پایان دهی برخی از ساختارهای دهۀ دموکراسی بود که به وسیلۀ فرمان های محمد داوود ابلاغ شد. مثلا ً قانون اساسی و پارلمان لغو فعالیت احزاب سیاسی ممنوع گردید . 
شایان یادآوری است که سردارمحمد داودخان جهت حمایت ازحکومت جدید تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شدند. خرد ضابطان اردوی افغانستان به رتبۀ "دریم بریدمن "( ضابط سوم) ارتقأ داده شدند.
 درعرصه اقتصادی ؛ اجتماعی وفرنگی  :کارکرد ها و اقدامات د ولت درعرصه توسعه وانکشاف حکومت سردارمحمد داودخان در زمینۀ های رشد اجتماعی ؛ اقتصادی- تجاری، سخنان جدی تری گفته شد.درعرصه معارف وتحصیلات عالی ونیمه عالی تعهدات داده شده که درپی آن مکاتب مسلکی جهت تربیه کادروپرسونل فنی دربخش های زراعت وتخنیک  ایجاد گردید دریخش تحصیلا ت عالی پوهنتون جلال آباد وبعضی وپوهنخی ها درچوکات پوهنتون کابل آغاز به فعالیت نمود مگرکانکورصنف هشتم یکطرح واقدام دولت دررشد  وبلند بودن سطح تعلیم وتربیه بود ولی تعداد زیادی ازحق تحصیل محروم گردیده اند
– دربخش صحت عامه وارائه خدمات صحی وطرح وتطبیق ۳۶۰کلنیک اساسی درسطح ولسوالی ها رقم وبزرگ درطی دو پلانهای پنجساله حکومت جمهوری افغنستان به رهبری محمد داودخان بود که انجام دادند .
– دربخش عرصه زراعت ومالداری دست آوردهای  حکومت محمد داود خان زیاد تر آنچه بوده که و تصورش کرده بودند ازیکطرف  راه اندازی پلان اصلاحات ارضی ووضع مالیه مترقی وحصول زمین های مازاد اززمین داران بزرگ وتوزیع آن برای دهاقین بی زمین واحداث وتطبیق پروژه وادی هلمند که درنتیجه صدها وهزارخانواده ازفقر اقتصادی نجات داده شد
قرار بود که دربرخی از برنامه های دولتی با در نظر داشت  پلان های 7 ساله تطبیق شوند. متن پلان 7 ساله در سال 1355 انتشار یافت. پیشتر از آن ملی ساختن بانک ها اعلام شده بود. در مورد طرح اصلاحات ارضی و ملی ساختن بانک ها، برداشتی شایان یادآوری است که "ملی ساختن بانک ها و صنایع بزرگ و همچنان اقدامات اولیۀ به هدف اصلاحات ارضی، صاحبان سرمایه و زمینداران بزرگ را به تشویش انداخت. طوری که در دو سال اول اکثرا ً سرمایه های خویش را به ذرایع مختلف به خارج انتقال دادند». (
۰مطبوعات غیردولتی به یک قلم ممنوع شد. روزنامۀ جمهوریت که از تاریخ 13 اسد 1352 به نشرات آغاز کرد، مبلغ آرزوها و افکار دولت بود تلویزیون دولتی نیز درسال۱۹۷۷به نشرات آغاز نمود(
– دولت جدید جمهوری به رهبری سردارمحمد داود خان درتلاش تامین روابط  نیک وخوب با دول ؛سازمان ونهادی بین المللی بود روی اصل رئیس جمهوری  دومراتبه به مسکو سفرنمود  یکی آن  طی ماه جون ۱۹۷۴ودیگرآن درماه اپریل  ۱۹۷۷درراس هیت بلند پایه به مسکو رفت . سفراول  ودوم ایشان درشرایط صورت گرفت که پدیده جنگ سرد ؛وادامه مسابقات تسایحاتی میان قدرت های  بزرگ جهان به هما ابعاد وسیع آن ادامه داشت دولت افغانستان که یکی ازاعضای جنبش عدم تعهد درتلاش این بود که بیطرقی خودرا حفظ نماید سردار محمد داودخان درجریان سفردرمسکو به رهبران شوروی به سراحت کلام گفت که افغانستان بحیث کشور آزادومستقل حق دارد مناسبات دوستانه باهرکشورونهاد که بخواهد برقرارنماید .و حق دارد ازهرکسیکه بخواهد  قرضه بگیرد قرارداد ها ارا مضاءنماید دستو ربیگانه ها برای زعانت افغانستان قابل قبول نبست.     
درین سفرها رهبران شوروی داودخان را ترغیب نمودند تا در راستائی مناسبات باکشورهای منطقه وجهان باید منافع اتحادشوروی درنظرداشته باشد که ایده زعامت وقت شوروی برای داودخان خوشآیند نبوده محمد داودخان دماغ سوخته ازشوروی برگشتند ودرفکر روی کرددیگری درعرصه مناسبات خارجی گرد ید او بعداز بازگشت ازمسکو عجالتآ کابینه خود را ترمیم اعضای (ح  د  خ  ا ) ازمقامات بلند دولتی اخراج نمود وفشارها برآنها اضافه نمود جهت انعکاس دادن پالسی دولت جدید به کشورهای عربستان سعودی ؛ایران ومصرسفرهای را پلان وانجام دادند . درپیوند با این عملکرد سردار محمد داودخان جریان  سفر  رئیس جمهورمحمد داودخان  درماه نوامبر۱۹۷۴هنری کسیجروزیرخارجه امریکاء به افغانستان آمد ودرنتیجه دیدارها وملاقات های اش با مقامات بلند پایه وعده های بیشماری ازنام دولت ومردم امریکاء درعرصه های اقتصاد ی واجتماعی  به حکومت ومردم افغانستان داد به ادامه سفروزیرامورخارجه امریکا نیکولای پت گورنی رئیس جمهوری شوروی بتاریخ ۹دیسامبر ۱۹۷۵ذ افغانستان تا دیدگاه های دولت شوروی درقبال مناسبات میان شوروی  و افغانستان امشکلات دیپلوماتیکه درجریان سفر رئیس جمهور تفاق افتیده با محمد داودخان وسائررهبران افغانستان درمیان بگذارد
چطوریکه در ابتدائی مطلب این متذکر شدم سردارمحمدداودخان ازرهبران سرسخت افغانی بود که بنام داعیه پشتون ها وآزادی خواهی آنها همیشه تاکیدداشته  مناطق مذکورا به رسمیت نمشناخت روی همین اصل مناسبات افغانستان وپاکستان همیشه مناسب نبوده  تنبلغات علیه داودخان در رسانه های پاکستان به  پیمانه وسیع آن وجودداشته با برقراری نظام جمهوری رهبران  نظامی وملکی پاکستان زلفقارعلی بوتوبتاریخ -۲۱مارچ ۱۹۷۶وبتاریخ ۹جون ۱۹۷۷جنرال ظیاءالحق به افغانستان آمده درباره مسایل مرزی ومشکلات موجودمیان دوکشورگفتگوو مذاکره نمودند که نتایج مثبت در قبال مناسبات دوکشوربجاه نگذاشت بلکه مناسبات روبه وخامت میگردید.وازجمله رهبران جهان ازافغانستان درزمان ریاست جمهوری سردارمحمد داودخان  اندرا گانیدی صدراعظم فقید هندوستان جهت گفتگوومذاکره روی مناسباب دوسیتانه دوکشور ونقش های شان در بلندبردن رول جنبش عدم انسلاک درحل وفصل قضایای جهانی به افغانستان امد. سردارمحمد داود جهت تقویت دولت وحاکمیت طی فرمان لویه جرگه عنعنوی افغانستان بمثابه عالترین ارگان قانونگذاری کشوردعوت تاروی مسوده ویاطرح قانون اساسی کشور بحث کنندوازمردم خواست نماینده گان با صلاحیت وشایسته را انتخاب وبه لویه جرگه بفرسنتند
لویه جرگه بتاریخ ۳۰جنوری ۱۹۷۷بحاطر بحث روی قانون اساسی ازجانب رئیس جمهور افتتاح گردید  وبتاریخ ۱۵مارچ ۱۹۷۷قانون اساسی جمهوری افغانستان در۱۳فصل و۱۳۶ماده ازجانب اعضای لویه جرگه به تصویب رسید ومحمد داودخان ازجانب اعضای لویه جذرگه
بحیث اولین رئیس جمهور انتخاب گردید وبتاریخ ۲۲فبروری ۱۹۷۷این قانون جدید جمهوری افغانستان توشیح شد درین قانو ن جدید فعالیت احزاب سیاسی منع آزادی بیان ومطبوعات لغوگردیده سیستم تک حزبی که ازجانب دولت رهبری میشد تاکید گر دبده بود آنهم حزب انقلاب ملی به رهبری شخص رئیس جمهور تاسیس شده بود
سردار محمد داود خان توسط نماینده خاص خودسردارمحمد نعیم پلان ها وسیاست به دول وکشورهای رساند ولی مناسبات افغانستان وشوروی ازوضعیت خوب برخوردارنبود وفشارهای دولت براعضای (ح د خ ا ) زیاد شد وهرلحظه خطرتکر موجود ومتصوربود ح د خ ا که طی سالها د رانشعاب به سرمبردند د رجون ۱۹۷۷دوباره جناح خلق وپرچم وحدت نمودند درهمین سال میر علی احمد خرم وزیرپلان ازشخص بنام مرجان ترورشد که رئیس جمهور داود خان با افراط گرایان زیادشد 
 
‫‪saduddin Ghorwall‏ <‪saduddinghorwall4@gmail.com‏> در تاریخ سه‌شنبه ۷مهٔ ۲۰۱۹ساعت ۹:۵۴نوشت:
بعداز چهل سال ؛ حکم روائی پسر کاکا به پسرکاکای دیگری تعویض شده محمد ظاهر شاه جای  ومقام خودرا به سردار محمد داود واگذار نمود. دیگرسلطنت ونظام شاهی جالب وقابل پذیرش نبود. به همین دلیل بتاریخ ۲۲اگست ۱۹۷۳برابر۲۶سرطان ۱۳۵۲سردارمحمد داود خان طی یک کودتای نظامی سفید قدرت د ولتی را به دست گرفت ؛ ونظام شاهی را به جمهوری تبدیل کرد  محمد داود خان فرزند عبدالعزیز که درزمامداری ظاهرشاه بحیث صدراعظم  نیزایفای وظیفه نموده است .
بتاریخ ۲۲اکست ۱۹۷۳برابر با۲۶سرطان ۱۳۵۲سردارمحمد داودخان ازطریق رادیوی افغانستان اعلان نمود که نظربه ضرورت ونیاززمان ؛ وخواست جامعه افغانی به کمک وپشتبانی بیدریغ مردم غیورافغانستان وبه شجاعت ودلا وری نیروهای مسلح کشورم نظام شاهی را سرنگون بعوض آن نظام نوین جمهوری که یکی از آرزویهای دیرینه من وملتم بوده اعلام مینمایم ودر ادامه گفت  «ده سال پیش )ازامروزیعنی سال 1341) من برای سعادت آیندۀ وطن خود، جز قایم ساختن یک دموکراسی واقعی و معقول که اساس آن بر خدمت به اکثریت مردم افغانستان برقرار باشد، راه دیگری سراغ نداشتم و ندارم  دربیانیه  خطاب به ملت افغانسان خط مشی خویش  را اعلان نمود ه ودرعرصه مختلف زنده گی مردم وعده زیادی به مردم داد که شامل موضوعات ذیل میباشد
– درعرصه داخلی :حکومت سردارمحمد داود خان درحکومت داری خوب وحاکمیت قانون جهت جلوگبری ازمفاسد اداری ؛ اقتصادی واجتماعی دولت تاکید داشت وازمردم مصرانه تقاضای کرد  ازنظام جمهوری افغانستان که داعیه برحق مردم خواند پشتبانی نمائید ازقشر منورکشور به ویژه ازاهل علم ودانش زنان ومردان تقاضا نمود تا به حزب غورځنګ ملی (حزب انقلاب ملی )که ساخته وبافته خودش بود به پیوند ند .
 سردارمحمد داود خان جهت تحکیم حاکمیت دولت جدید درسرکوب مخالفین خود اقدام نموده ؛ باگذشت روز‌فشار را  برفعالین سیاسی واحزاب وسازمان های ساسی درمجموع براسلام گرایان اضافه نمود  حرکت نخست او  به جان افراد وابسته به رژیم شاهی بود که تعدادزیادی  آنها  راهی  زندان ساخت طوریکه مورخین مینویسند به این عقیده اند که سردارمحمد داودخان به کمک مستقیم اعضای نظامی (ح د خ ا )‌به قدرت رسید ودرمجموع (ح د خ ا )ازکودتا به رهبری محمد داود خان حمایت نمودند  . سردارمحمد داود خان تا اندازه زیادی روحیه ضد افراط گرای وضد اخوانی داشتند   اودرسرکوب مخالفینش ازطرفداران شاه گرفته وتا اسلام گرایان اقدام جدی نموده  باگذشت روز محدودیت های زیادی علیه احزاب وسازمان های اسلام گراء‌ نیزوضع کرد وآ نها را زیرفشار وپیگرد قرارداده  محمد هاشم میوندوال که صدراعظم ظاهرشاه بود ابتداء زندانی شده دراکتوبر۱۹۷۳اعلان کردند در زندان خود کشی نموده به ادامه فشارهای سیاسی برمخالفین اش  بتاریخ  ۴می ۱۹۷۴غلام محمد نیازی رهبر نهضت اسلامی را با تعداد ازطرفداران وهمراهان دستگیر راهی زندان ساخت اعضای نهضت اسلامی جهت اعتراض به زندانی شدن رهبرشان بتاریخ ۲۱جولای ۱۹۵۵اعضای نهضت اسیلامی درولسوالی سرخرود ننگرهار ۲۲جولای ۱۹۷۵درپنجشیرحمله کردند که به واکنش شدید دولت مواحه شدند .چنانجه  مؤرخ مشهور کشور، میر غلام محمد غبار در جلد دوم کتاب “افغانستان در مسیر تاریخ” در مورد داوود خان و عاقبت کار کشور چنین مینگارد
“پس از پایان “ دوره دموکراسی نمایشی” که منظور آن بدنامی و ناکامی دموکراسی در افغانستان بود، بازهم یک نفر از اعضای خانواده شاهی (محمد داوود خان کاکا زاده ظاهر شاه) رژیم جمهوری را نیز از (بالا) اعلام کرد (۱۹۷۳) و استبداد شدید سابق را بار دیگر آشکار کرد و تا تاریخ تحریر این کتاب (۱۳۵۲) عاقبت کار کشور کمافی السابق مبهم ، مظلم و مجهول است…” (۴)
صباح الدین کشککی ، وزیر اطلاعات وفرهنگ در آخرین کابینه رژیم سلطنتی،داودخان را متهم به داشتن روابط باکمونیست ها ودولت شوروی نموده می نویسد که “در سال ۱۹۷۳ محمد داوود خان صرف به حیث یک حایل توسط کمونیست ها به کار رفت”سردار محمد داود چهت تحکیم قدرت ونظام جدید  اقدام دوم آن  پایان دهی برخی از ساختارهای دهۀ دموکراسی بود که به وسیلۀ فرمان های محمد داوود ابلاغ شد. مثلا ً قانون اساسی و پارلمان لغو فعالیت احزاب سیاسی ممنوع گردید . 
شایان یادآوری است که سردارمحمد داودخان جهت حمایت ازحکومت جدید تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شدند. خرد ضابطان اردوی افغانستان به رتبۀ "دریم بریدمن "( ضابط سوم) ارتقأ داده شدند.
 درعرصه اقتصادی ؛ اجتماعی وفرنگی  :کارکرد ها و اقدامات د ولت درعرصه توسعه وانکشاف حکومت سردارمحمد داودخان در زمینۀ های رشد اجتماعی ؛ اقتصادی- تجاری، سخنان جدی تری گفته شد.درعرصه معارف وتحصیلات عالی ونیمه عالی تعهدات داده شده که درپی آن مکاتب مسلکی جهت تربیه کادروپرسونل فنی دربخش های زراعت وتخنیک  ایجاد گردید دریخش تحصیلا ت عالی پوهنتون جلال آباد وبعضی وپوهنخی ها درچوکات پوهنتون کابل آغاز به فعالیت نمود مگرکانکورصنف هشتم یکطرح واقدام دولت دررشد  وبلند بودن سطح تعلیم وتربیه بود ولی تعداد زیادی ازحق تحصیل محروم گردیده اند
– دربخش صحت عامه وارائه خدمات صحی وطرح وتطبیق ۳۶۰کلنیک اساسی درسطح ولسوالی ها رقم وبزرگ درطی دو پلانهای پنجساله حکومت جمهوری افغنستان به رهبری محمد داودخان بود که انجام دادند .
– دربخش عرصه زراعت ومالداری دست آوردهای  حکومت محمد داود خان زیاد تر آنچه بوده که و تصورش کرده بودند ازیکطرف  راه اندازی پلان اصلاحات ارضی ووضع مالیه مترقی وحصول زمین های مازاد اززمین داران بزرگ وتوزیع آن برای دهاقین بی زمین واحداث وتطبیق پروژه وادی هلمند که درنتیجه صدها وهزارخانواده ازفقر اقتصادی نجات داده شد
قرار بود که دربرخی از برنامه های دولتی با در نظر داشت  پلان های 7 ساله تطبیق شوند. متن پلان 7 ساله در سال 1355 انتشار یافت. پیشتر از آن ملی ساختن بانک ها اعلام شده بود. در مورد طرح اصلاحات ارضی و ملی ساختن بانک ها، برداشتی شایان یادآوری است که "ملی ساختن بانک ها و صنایع بزرگ و همچنان اقدامات اولیۀ به هدف اصلاحات ارضی، صاحبان سرمایه و زمینداران بزرگ را به تشویش انداخت. طوری که در دو سال اول اکثرا ً سرمایه های خویش را به ذرایع مختلف به خارج انتقال دادند». (
۰مطبوعات غیردولتی به یک قلم ممنوع شد. روزنامۀ جمهوریت که از تاریخ 13 اسد 1352 به نشرات آغاز کرد، مبلغ آرزوها و افکار دولت بود تلویزیون دولتی نیز درسال۱۹۷۷به نشرات آغاز نمود(
– دولت جدید جمهوری به رهبری سردارمحمد داود خان درتلاش تامین روابط  نیک وخوب با دول ؛سازمان ونهادی بین المللی بود روی اصل رئیس جمهوری  دومراتبه به مسکو سفرنمود  یکی آن  طی ماه جون ۱۹۷۴ودیگرآن درماه اپریل  ۱۹۷۷درراس هیت بلند پایه به مسکو رفت . سفراول  ودوم ایشان درشرایط صورت گرفت که پدیده جنگ سرد ؛وادامه مسابقات تسایحاتی میان قدرت های  بزرگ جهان به هما ابعاد وسیع آن ادامه داشت دولت افغانستان که یکی ازاعضای جنبش عدم تعهد درتلاش این بود که بیطرقی خودرا حفظ نماید سردار محمد داودخان درجریان سفردرمسکو به رهبران شوروی به سراحت کلام گفت که افغانستان بحیث کشور آزادومستقل حق دارد مناسبات دوستانه باهرکشورونهاد که بخواهد برقرارنماید .و حق دارد ازهرکسیکه بخواهد  قرضه بگیرد قرارداد ها ارا مضاءنماید دستو ربیگانه ها برای زعانت افغانستان قابل قبول نبست.     
درین سفرها رهبران شوروی داودخان را ترغیب نمودند تا در راستائی مناسبات باکشورهای منطقه وجهان باید منافع اتحادشوروی درنظرداشته باشد که ایده زعامت وقت شوروی برای داودخان خوشآیند نبوده محمد داودخان دماغ سوخته ازشوروی برگشتند ودرفکر روی کرددیگری درعرصه مناسبات خارجی گرد ید او بعداز بازگشت ازمسکو عجالتآ کابینه خود را ترمیم اعضای (ح  د  خ  ا ) ازمقامات بلند دولتی اخراج نمود وفشارها برآنها اضافه نمود جهت انعکاس دادن پالسی دولت جدید به کشورهای عربستان سعودی ؛ایران ومصرسفرهای را پلان وانجام دادند . درپیوند با این عملکرد سردار محمد داودخان جریان  سفر  رئیس جمهورمحمد داودخان  درماه نوامبر۱۹۷۴هنری کسیجروزیرخارجه امریکاء به افغانستان آمد ودرنتیجه دیدارها وملاقات های اش با مقامات بلند پایه وعده های بیشماری ازنام دولت ومردم امریکاء درعرصه های اقتصاد ی واجتماعی  به حکومت ومردم افغانستان داد به ادامه سفروزیرامورخارجه امریکا نیکولای پت گورنی رئیس جمهوری شوروی بتاریخ ۹دیسامبر ۱۹۷۵ذ افغانستان تا دیدگاه های دولت شوروی درقبال مناسبات میان شوروی  و افغانستان امشکلات دیپلوماتیکه درجریان سفر رئیس جمهور تفاق افتیده با محمد داودخان وسائررهبران افغانستان درمیان بگذارد
چطوریکه در ابتدائی مطلب این متذکر شدم سردارمحمدداودخان ازرهبران سرسخت افغانی بود که بنام داعیه پشتون ها وآزادی خواهی آنها همیشه تاکیدداشته  مناطق مذکورا به رسمیت نمشناخت روی همین اصل مناسبات افغانستان وپاکستان همیشه مناسب نبوده  تنبلغات علیه داودخان در رسانه های پاکستان به  پیمانه وسیع آن وجودداشته با برقراری نظام جمهوری رهبران  نظامی وملکی پاکستان زلفقارعلی بوتوبتاریخ -۲۱مارچ ۱۹۷۶وبتاریخ ۹جون ۱۹۷۷جنرال ظیاءالحق به افغانستان آمده درباره مسایل مرزی ومشکلات موجودمیان دوکشورگفتگوو مذاکره نمودند که نتایج مثبت در قبال مناسبات دوکشوربجاه نگذاشت بلکه مناسبات روبه وخامت میگردید.وازجمله رهبران جهان ازافغانستان درزمان ریاست جمهوری سردارمحمد داودخان  اندرا گانیدی صدراعظم فقید هندوستان جهت گفتگوومذاکره روی مناسباب دوسیتانه دوکشور ونقش های شان در بلندبردن رول جنبش عدم انسلاک درحل وفصل قضایای جهانی به افغانستان امد. سردارمحمد داود جهت تقویت دولت وحاکمیت طی فرمان لویه جرگه عنعنوی افغانستان بمثابه عالترین ارگان قانونگذاری کشوردعوت تاروی مسوده ویاطرح قانون اساسی کشور بحث کنندوازمردم خواست نماینده گان با صلاحیت وشایسته را انتخاب وبه لویه جرگه بفرسنتند
لویه جرگه بتاریخ ۳۰جنوری ۱۹۷۷بحاطر بحث روی قانون اساسی ازجانب رئیس جمهور افتتاح گردید  وبتاریخ ۱۵مارچ ۱۹۷۷قانون اساسی جمهوری افغانستان در۱۳فصل و۱۳۶ماده ازجانب اعضای لویه جرگه به تصویب رسید ومحمد داودخان ازجانب اعضای لویه جذرگه
بحیث اولین رئیس جمهور انتخاب گردید وبتاریخ ۲۲فبروری ۱۹۷۷این قانون جدید جمهوری افغانستان توشیح شد درین قانو ن جدید فعالیت احزاب سیاسی منع آزادی بیان ومطبوعات لغوگردیده سیستم تک حزبی که ازجانب دولت رهبری میشد تاکید گر دبده بود آنهم حزب انقلاب ملی به رهبری شخص رئیس جمهور تاسیس شده بود
سردار محمد داود خان توسط نماینده خاص خودسردارمحمد نعیم پلان ها وسیاست به دول وکشورهای رساند ولی مناسبات افغانستان وشوروی ازوضعیت خوب برخوردارنبود وفشارهای دولت براعضای (ح د خ ا ) زیاد شد وهرلحظه خطرتکر موجود ومتصوربود ح د خ ا که طی سالها د رانشعاب به سرمبردند د رجون ۱۹۷۷دوباره جناح خلق وپرچم وحدت نمودند درهمین سال میر علی احمد خرم وزیرپلان ازشخص بنام مرجان ترورشد که رئیس جمهور داود خان با افراط