آرشیف

2019-7-11

قسمت بیست وچهارم حکومت طالبان به شیوه خمیه نیشنان

طالبان بعداز دوسال نبرد توانستند کابل را تصرف نموده حکومتی به شیوه خود بسازند ونام رئیس حکومت خود را امیرالمومین ونام دولت شان امارت اسلامی افغانستان گذاشتند شیوه حکومت داری آنها تطبیق شریعت اسلام بادرنظرداشت  براشت آنها از قوانین اسلام بود
طالبان به ۱۸ می ۱۹۹۷ خورا به مرزفاریاب رساندنداول  جنرال عبدالملک ر ئیس سیاسی جنبش اسلامی افغانستان دریک سازش کاذب باطالبان علیه جنرال دوستم رهبر آن گروه قیام نمود و اداره مزار شریف را بدست گرفت.وطالبان به ۲۲ می ۱۹۹۷ شهر مزار شریف را تصرف نمودند اما به ۲۶ می ۱۹۹۷ به رهبری جنرال عبدالملک قیام عمومی علیه طالبان در شهر مزار شریف آغاز گردید. وبتاریخ ۲۷ می ۱۹۹۷طالبها بعد از تلفات سنگینی که بر نیروهای شان بوجود آمد ناگزیر شدند از ولایات شمالی کشور عقب‌نشینی نمایند . بتاریخ ۲۹ اپریل ۱۹۹۷ طالبان برای باردوم شهرمزاررا  تصرف نموده ونه نفردیپلومات های ایرانی ویک نفرخبرنگارازقونسلگری ایران درشهرمزارشریف به قتل رساندند
که این عمل طالبان  مورد خشم وغصب دولت مردان ایرانی قرارگرفت نیروهای مسلح ایران یک مانوربزرگ نظامی درمرزهای افغدنستان براه انداخت وچندروز بچه ترسناک نموده بعدآ اوضاع  نورمال به حالت عادی برگشت ازجانب دیگر طالبان که مهمانداراوسامه بن اللعادن رهبرشبکه القاده بودند ومناسبات اوسامه به تازه گی ها با ایالات متحده خراب شده  واوسامه متهم به انفجارسفارت خانه های امریکا دررونداو تانزانیا بود ایالات متحده برای انتقام ازاوسامه بتاریخ ۲۰ سپتامبر۱۹۹۷اردوگاهای نظامی اوسامه درولایات خوست وننگرهار هدف حمله موشکی قرارداد وجنگ امریکا با شاگردان رانده شده آن آغازگردید  وکم کان پرخاشگری ها میان ایالات متحده وطالبان برسرمهمانان شان آغازشد این پرخاشگری ها زمان شروع شد که طالبان درآستانه  تصرف تمام جغرافیای افغانستان بودند وبتاریخ ۱۳ سپتامبر۱۹۹۸ طالبان مرکزولایت بامیان مقرحزب وحدت اسلامی را نیزتصرف نموده به پیشروهای خود ادامه دادند که با سازماندهی چند عقب نشنی تاکتکی درجهبه جنگ واجرای حملات غافلگیرانه ازجانب احمد شاه مسعود بزرگترین تلفات به طالبان ازلحاظ جانی ومالی وارد گردید طالبان دربرداشت از اسلام ودید گاه های سختگیرانه شان از اسلام میراث های فرهنگی  افغانستان را حرام دانسته ؛ خلاف ارزشهای ودرمغایرت با اسلام میدانسنتد لذا دست به تخریب آثارتاریخی وباستان زدند  وبتاریخ ۱۲ جون ۱۹۹۹ طالبان  مجسمه بزرگ بودا را دربامیان منهدم ساختند.وتجلیل ازسال نوشمسی را منع کردند تمام آثارموزیم ها درهم وبرهم وگالری ملی سوختاندند.  با گذشت روز ظاهرآ مناسبات طالبان در ارتباط  موجودیت اوسامه درافغانستان یا امریکا به وخامت گرائیده طالبان ورهبری آنها تحریم گردیده  این تصمیم ایالات متحده ازجانب رهبرطالبان بتاریخ ۱۸ جولای ۱۹۹۹ محکوم نمود . دربرنامه های طالبان کدام فعالیت اقتصادی ؛ اجتماعی وفرهنگی وجود نداشت براصول ومقررات خود دربراشت از اسلام درنتیجه کاروفعلیت امر بالمعروف ونهی عن المنکرصدها وهزاران تن از شهروندان افغان دربندی خانه ها به جرم تراشیدن ریش ونگاه کردن موی به زندان ها انداخته مجازات نمودند ؛ مردم را به زور به مساجد برده بزور به سرشان  نماز میخواندند فرق بین هندوومسلمان نمیکردند فقط ریش میداشتی نمازمیخواندی وهرجنایت که میکردی کس برایت چیزی نمیگفت مساله صدور اسلام وتطبیق احکام آن به شیوه کوچی های یک هدف عمده بود .  طالبان باوصف پیروزی های شان درعرصه  نظامی برسایرعرصه ها کدام دست آورد نداشتند کشورهای د نیآء آنها را به رسمیت نشناخت درمقرسازمان ملل متحد نماینده جهبه مقاومت  نشسته بود روز بروز درعرصه های مختلف دولت داری ومناسبات شان باکشورها وسازمان های جهانی خرا ب شده میرفت جامعه جهانی آهسته آهسته شرایط برطالبان تنگ ساخته و به دنبال تحریم های وضع شده علیه طالبان بتاریخ ۱۵ اکتوبر۱۹۹۹پروازطیاره اریانا به خارج کشور قطع شد  درطی سال ۲۰۰۰ طالبان حمله های گسترده به شمال افغانستان به ویژه علیه مواضع احمد شاه مسعود انجام دادند که درنتیجه حملات تاکتیکی آقای مسعود طالبان تلفات سنگین دیده اند  با وصف حملات گسترده طالبان وحامیان جهانی شان  احمدشاه مسعود  حضورخودرا درنبرد علیه طالبان حفظ نمودومواضع مقاومت در برابرطالبان وحامیان بین المللی شان زنده نگهداشت همانطوریکه درعزصه نظامی ومیدان جنگ حضورداشت درعرصه بین المللی کم وکان جای پائی برای حفظ نمود  بتاریخ ۳ اپریل ۲۰۰۱ پارالمان اروپا ازآقای مسعود دعوت تا ازاروپا ومقر پارلمان دیدارنمود ه بیانه ایرادنماید این دیدار آقای مسعود درحالی صورت گرفت که درظاهر طالبان دربرابرامریکا ومنافع آن فعالیت تخریبکارانه انجام میدادند درپیوند این اختلافات طالبان سغارت امریکارا درکابل به آتش کشیدند.
  آقای مسعود حین ملاقات بامقامات پارالمان اروپا , دربیانیه اش ایالات متحده امریکارا  ارنحوه خطرتروریزم وفعالیت خرابکارانه آن هشدارداده و گفت ( من به آقای بوش میگویم که اگرما امروزباتروریزم به جنگ هستیم فردا این خطربه جان شما خواهند رسید ) بعداز بازگشت آقای مسعوده درقریه خواجه بها بالدین ولایت تخاربتاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۰۱ توسط دونفرعرب که خود را خبرنگارمعرفی کرده بودند بشهادت رسید به ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مرکزتجارتی جهان درنیویارک وزارت دفاع امریکا مورد حمله تروریستی قرارگرفت ایالات متحده عاجل اوسامه رهبرشبکه القاده متهم نموده و از رهبری طالبان تقاضا نمود اوسامه را برای محاکمه به ایالات متحده تسلیم نمایند اما رهبری طالبان از تسلیمی اوسامه انکارنمودند تقریبآ یک ماه بین طالبان وامریکا برسرتسلیمی اوسامه رای زنی ادامه داشت ولی طالبان اوسامه به ایالات متحده تسلیم نکردند .
نتیجه براین شد که درواسخ حمله برامریکا ء پیمان ناتو بادرنظرداشت تعهد واصول ناتوازایالات متحده حمایت کرده ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده تحت نام مبارزه با تزوریزم ساخته شد  وازطریق سازمان ملل متحد مراحل قانونی نیز طی نموده وبتاریخ ۷ اکتوبر ۲۰۰۱ تهاجم ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده مبارزه علیه تروریزم شروع شد تقریبآ نزدیک چهل کشوردنیا به شمول کشورها ی پاکستان ؛عربستان وقطرحامیان مالی وجانی (پدرخوانده ) طالبان شامل ئتلاف جهانی گردید آنچه درتوان داشتند بخاک بی صاحب علیه طالبان استعمال کردند ازتاریخ ۷ اکتوبرتا ۱۲ نوامبر۲۰۰۱ جنگ علیه طالبان ادامه داتشست وآخرین پایه گاه نظامی شان در اطراف شهرکابل ازدست شان رفت ورهبر طالبان همه بطورمصئون پاکستان رفتند