آرشیف

2019-7-15

قسمت بیست وپنجم حکومت حامد کرزی

بمناسبت صدومین سالگرد استقلال کشور

 درنتیجه یکماه نبرد میان طالبان وائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحذه طالبان شکست خورده کادر  رهبری طالبان بطور مصئون به پاکستان رفتند.ازشروع و آغازجگ حامد کرزی وقوماندان  عبدالحق درجمع ازگروه های مسلح  مخالف طالبان درولایات اورزگان ولوگر رفتند . حامدکرزی را مردم حمایت نمودند اما قوماندان عبدالحق درقسمت ازر لوگر اسیر طالبان گردیده وبه قتل رسانده  شد درجهبه جنگ  برعلاوه جهبه مفاومت شمال
؛ اسماعیل خان در شمال غرب ؛ گل قا شیرزی درقندهار پادشاه خدران درپکتیا جهبه هات تازه وازکردند اینجاه درافغانستان جهبه جنگ گرم وداغ بود انطرف هاپشت دریاها درشهر بن آلمان اتاق های کنفرانس گرم وداغ بود . رهبران احزاب وسازمان های سیاسی ؛ تنظیم های جهاپی شخصیت های سیاسی فعالان جامعه مدنی درشهر بن المان جمع شده تحت نظرسازمان ملل متحد درباره تعین حکومت ورئیس حکومت آینده بحث وگفتگومینمودند تا که باالاخره برموارد ذیل موافقه نمودند با تشکیل حکومت موقت ؛ تدویرلویه  جرگه اضطرا ری ؛ وتشکیل  حکومت اتنقالی این حکومت مکلف  به  تدویر لویه جرگه قانون اساسی کشورو زمینه برگداری انتحابات ریاست جمهوری ؛ شوراهای ولایتی وشورای ملی گردیده بود .گرچه  مذاکرات بن دشوار و پیچیده ولی افغانها نمیخواستند این فرصت را از دست بدهند بعداز رایزنی های باالاخره زیرفشاری های غیرمستقیم ایالایات متحده حامد کرزی بتاریخ ۵ دیسامبر ۲۰۰۱ به حیث رئیس اداره موقت ازجانب شرکت کننده گان پروسه بن انتخاب گردید . حکومت موقت واداره انتقالی افغانستان تمام فعالیتها واقد امات خودرا تحت نظرسازمان (یونیما ) انجام داده وقوای آسیاف وائتلاف بیم المللی حمایت مبنمود که بتاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۰۱ اولین دسته ازسربازان بریتانوی در میدان هوائی بگرام پیاده شدند وبتاریخ ۲۱ دیسامبز۲۰۰۱ قوای آیساف به کابل آمد ومردم افغانستان به ویژه کابلی ها بعداز ۲۵ سال نفس راحت کشیده ولذت صلح را بطور موقت چشیندن دخترخانم ها وپسربچه ها بسوی مدرسه ودانشگاه مسیریکه شایسته شان روان شدند .
لویه جرگه اضطراری بتاریخ تدویر ۲۱دیسامبر۲۰۰۱تدویربرحکومت انتقالی وتدویرلویه جرگه قانون اساسی موافقت نمود که بتاریخ ۲۲دیسامبر۲۰۰۱تا ۷

دیسامبر۲۰۰۴ دوره حکومت انتقالی حامد کرزی بود که دراین مرحله دولت انتقالی مکلف به تدویر لویه جرگه قانون اساسی سازماندهی انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای ولایتی و پارالمانی گردیده دولت موظف گرید تا انتخابات را بطورآزاد ؛مستقیم وشفاف راه اندازی  وتکمیل نماید  حلمد کرزی وحکومت وی درراستائی حکومت داری خوب ؛ حاکمیت قانون خلع سلاح گروپ های مسلح غیرمسئول که  درطی سالهای جنگ هرکدام ازخوداردو جداگانه ساخته بود سخت ودشواربود. باوصف چالش ها درپروسه و روند کاری لویه جرگه قانون اساسی بود مطابق به پلان به ۴ جنوری ۲۰۰۴ لویه جرگه دایر پس از سه هفته بحث وگفتگواعضای لویه جرگه قانون اساسی  تصویب گردید افغانستان دارائی قانون اساسی شد که پاسخگوی وبرابربه تمام نیازمندیهای عصروزمان درعرصه ملی وجهانی بودبعداز توشیح درچریده رسمی نشر گردید . دولت حامد کرزی درمبارزه با قوماندان جهادی  به چالش بزرگ مواجه بود هرکدام ازخود دولت های جداگانه ویا امارات ساخته بودند که دولت جهت کاهش قدرت تبدیلی وسلب صلاحبت آنها مصمم بود  نخست گل اقا شیرزی را ازقندهار وبعدآ اسماعیل ازهرات وحاجی دین محمد ازننگرهارتبدیل گردیدند تنها وایسته گان اسماعیل خان درهرات سروصداهای را براه انداختند به زودی خاموش گردیدند اد اره انتقالی حامد کرزی دومین وظیفه آن برگذاری انتخابات ریاست جمهوری  بود که بتاربخ ۹ اکتوبر ۲۰۰۴ برگذار وحامدکرزی که یکی ازجمله کاندای ریاست جمهوری بود برنده انتخابات گردید و بتاریخ ۷ دیسامبر ۲۰۰۴ بحیث اولین ریس جمهورمنتخب اعلان وبتاریخ ۱۹ اکتوبر۲۰۰۴  سوگند یادکرد وبه کارآغا زنمود افغانستان که طی سالهای جنگ سخت متضرر گردیده بود جامعه جهانی جهت بازسازی تمام نهادولتی وساختارزیربنائی افغدنستان متهد به کمک اقتصادی ومالی بود که درین مورد کنفرانس های زیادی تدویر وکمک های مالی زیادی برای بازسازی افغانستان پرداخت نمود ند که ازجمله .کنفرانس توکیو در 21 جنوری (ژانویه) 2002 به میزبانی دولت ژاپن و سازمان ملل متحد و با حضور نمایندگان 50 کشور جهان به مدت دو روز در این کشور برگزار شد..در این کنفرانس کشورهای کمک کننده تعهد کردند که 5/4 میلیارد دلار را ظرف مدت پنج سال برای باز سازی افغانستان کمک کننده .کنفرانس برلین با شرکت مقام های دولت انتقالی افغانستان و نمایندگان کشور های کمک کننده در 31 مارچ 2004 برگزار شد.در این کنفرانس کشورهای کمک کننده به افغانستان، پرداخت هشت میلیارد دلار در سه سال را برای پیشبرد برنامه های بازسازی افغانستان تعهد کردند.دولت افغانستان باطرح مشخصی به کنفرانس برلین رفت و در این کنفرانس خواستار 12 میلیارد دلار کمک برای سه سال آینده شد.در این کنفرانس تصمیم گرفته شد که مدیریت سازندگی بر عهده دولت افغانستان گذاشته شود. دولت افغانستان همچنین در این کنفرانس تاکید کرد که بیشتر کمک ها باید از طریق دولت افغانستان و در برنامه های اولویت بندی شده از سوی دولت به مصرف برسد. ماجرایی که هنوز به پایان نرسیده است و هنوز بخش اعظم کمکهای جامعه بین المللی، از طریق دولت افغانستان به مصرف نمی رسد.در کنفرانس برلین همچنین بررسی شد که فقدان یک طرح جامع و مدیریت اصولی در امر بازسازی، سبب شده است تا کمک های اختصاص داده شده در کنفرانس توکیو، نتیجه مطلوب نداشته باشد.در این کنفرانس مقامات دولت انتقالی تعهد کردند که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ملی را برگزار کنند؛ برای ایجاد دولت سالم و عاری از فساد، تقویت بخش خصوصی، مشارکت گروه های اجتماعی، بازسازی کشور، مبارزه با تولید و صدور مواد مخدر و اجرای کامل موافقتنامه بن تلاش کنند
 در اول فبروری 2006 کنفرانس دو روزه بین المللی لندن در مورد آینده افغانستان، با اعلام بیش از ده میلیارد دلار از سوی هفتاد کشور و سازمان جهانی، برای باز سازی افغانستان به کار خود پایان داددر این کنفرانس سندی به نام "توافقنامه افغانستان" نیز به امضا رسید که براساس آن افغانستان به ایجاد اداره شفاف و پاسخگو و مبارزه علیه مواد مخدر، تروریسم و رعایت حقوق بشر متعهد شده است.موافقت نامه لندن بعد از موافقت نامه بن، مهم ترین سندی بود که دولت افغانستان و جامعه جهانی آنرا امضا کردند.تعهد جامعه جهانی به کمک حدود ده میلیارد دلار نشان داد که افغانستان هنوزهم متکی برمتحدان غربیش بود ومیباشد
قدرت وحکومتداری  حامد کرزی که دو دوره انتخابات ریاست جمهوری ودوره موقت وانتقالی جمعآ سیزده سال ادامه پیداء کرد.  درعرصه های اقتصادی ؛ اجتماعی 
؛فرهتگی اقدامات واصلاحات بزرگ روی گرفته شده دربخشهای؛حقوق و آزادی  های دموکراتیک (آزادی بیان ومطبوعات به ویٰژه اعاده حقوق رن ؛رسانه های صوتی وتصویری وحقوق بشر) کارهای بزرگ انجام داد درایجاد تاسیسات وپروژه های بزرگ توسعه وی وزیربنائی پلان وتطبیق گردیده است  ۷۸۰۰ کیلومترسرک را  بشمول جاده های حلقوی افغانستان به شکل اساسی پختکاری با صدها پل وپلچک اعمارشده است  ؛دربخشهای معارف  وتحصیلات عالی دست آوردهای بلنددارد درحدود۱۷.۵ملیون شاگردبشمول دختران مصرف درس اند درحالیکه این رقم  درشروع به یک ملیون میرسید اوهم فقط پسران دربخش تحصیلات عالی درحال حاضر ۳۴ پوهنتون دولتی و۹۲ذپوهنتون خصوصی فعالیت دارند درحالیکه این رقم درشروع به هشت پوهنتون دولتی خلاصه میشد دربخش ترانسپورت هوائی درپهلوی شرکت آریانا چندین شرکت خصوصی  دیگرفعال گردید عملا کار مینمایند  درعرصه مخابرات وتکنالوجی معلوماتی گام های بلند وبالاترازتوقع برداشته شد ؛دربخش های توسعه وانکشاف برنامه های بزرگ روی دست گرفته وتطبیق گردید مانند همبستگی ملی که خدمات برجسته درتمام عرصه هابه شهروندان افغان عرضه نمود دردوران حکومت حامد کرزی  درحدود سه صدهزارنیروهای ودفاعی کشور تشکیل تجهیزوأمده دفاع وطن شده است . حامدکرزی دردوره درانتخابات ریاست جمهوری انتخاب وبرنده شده مرحله اول ازتاریخ اکتوبر۲۰۰۴الی  ‍۱۹ اگست ۲۰۰۹ که مرحله ساخت وساز وتوسعه بود دوره دوم ریاسیت جمهوری حامدکرزی ازتاریخ ۱۹ اگست ۲۰۰۹ الی ۵ اپریل ۲۰۱۴ ادامه پیداء توام بافراز ونشیب بود برعلاوه موفقیت ها ودست آورد ها که دربالا متذکرشدم چالش؛ کاستی های زیادی داشت درعرسه سیاست خارخی ومناسبات بادول وکشورهای جهان رئیس جمهورموفق نبود یک سیاست مدار ورهبرخوشباوربودند بیست مراتبه به پاکستان سفرنموده اما هیچ دست آوردنداشتند به حرفهای عوام فریبانه  دولت مردان اسلام آباد زود باورمند میشد حتی نتوانست مناسبات خودرا با ایالات متحده امریکا دوستانه نگهدارد دوره دوم ریاست جمهوری حامد کرزی با جاروجنگ جال ها وتنش های سیاسی میان حامد کرزی ورهبران امریکا سپری شد  بعضی موارد امریکائی ها  را عامل جنگ درافغانستان  میدانست حتی حاضر نشد موافقت نامه راهبردی وامنیتی میان امریکا وافغانستان امضاء نماید درحالیکه لویه جرگه خودش دعوت کرده تادرین موردبا اومشوره بدهد که این موافقت  را امضاء نمایدویا خیر  باوجودیکه لویه جزگه به اکثریت مطلق فیصله نمود که این موافقت نامه بسود افغانستان بوده رئیس جمهور امضاء نماید اما درلحظات اخیرحاضرنشد امضاء کند درعرصه داخلی مشکلات خود د اشت ؛‌در حکومت داری ؛ حاکمیت قانون ضعیف ترین اداره داشت فسادیکه که اکنون درکشوربیدادمیکند میراث حکومت کرزی است باند های مافیای که درکشورحکومت میکنند ملیون های جریب مالکیت دولت  درزمان حاکمیت کرزی غصب شده است خلاصه کلام که  اداره به گذاره تبدیل گرد ید بود بتاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ قدرت به رهبری حکومت وحدت ملی تسلیم کرد.