آرشیف

2019-7-8

قسمت بیست ودوم : افغانساتان درآ‌ستانه سقوط حکومت نجیب وحکومت دوماهه مجددی

بلی بعداز تلاشهایی گسترده سازمان ملل متحد ؛ امضای موافقت نامه ژنیو؛خروج قوای شوروی ازافغانستان ؛ توافق امریکا وشوروی برقطع ارسال اسلحه به جانین درگیر درقضیه افغانستان وتوافق برتطبیق پلان پنج فقره ای سازمان ملل متحد ؛ دکتورنجیب الله موافقت کرده بود که قدرت د ولتی را به اداره موقت که ازجانب سازمان ملل متحد برحسب توافق طرف های درگیردرقضیه افغنستان بوجود میآید تسلیم خواهند نمود . اما درهمین فرصت گروپ ازجناح پرچم ح دخ ا وفاداربه ببرک کارمل بطور پنهانی  باجنرال عبدالرشید دوستم رهبرملیشه های ازبکتبار افغانستان ائتلاف نموده جنبش ملی اسلامی افغانستان را تا سیس وشهر مزار از /کنترول دولت خارج ساختند ؛ میدان هوای بگرام ازجانب جنرال آصف دلاورلوی درستیز قوای مسلح عجولانه وپنهانی به قوتهای آقای احمدشاه مسعود تسلیم گردیده  . ملاقات مورخ ۱۶ اپریل ۱۹۹۲عبدالوکیل وزیر امورخارجه  به آقای مسعود  رهبرشورای نظار "تمام ادارات دولتی ازهم پاشیده و وزارت های دفاع وداخله کنترول واداره قوتهای خودرا ازدست دادند در پیوند با این تحولات ولایات هرات ؛ قندهار ؛ ننگرهارپکتیا یکی پی دیگر به قوماندان مجاهدین تسلیم شدند .امنیت شهرکابل که توسط قوماندانی گارنیون کابل به رهبری دگرجنرال نبی اعظیمی اداره ورهبری میگردید شامگاه ۱۷ اپریل ۱۹۹۲ صدها تن ازملیشه های جنرال دوستم ازمزار به بهانه دفاع ازکابل پیاده شدند.زنانیکه کابل درمحاصره نیروهای مجاهدین قرارگرفت آقای احمدشاه مسعود طی پیام به رهبران وقوماندان مجاهدین پسشنهادکرد جهت جلوگیری ازهرج ومرج نیروهای نظامی ومسلح مجاهدین به شهر کابل داخل نشوند اما پیشنهاد اوازجانب گلبدین حکمتیار رهبرحزب اسلامی نه تنها  ردگردیده برعلاوه که  تاکید داشت ما شهرداخل میشویم آقای مسعود را متهم به سازش باملیشه های جنرال دوستم وافسران داخل نظام مخلوع نمود ومدعی شد که قوتهای جمیعت اسلامی قبلا بداخل شهرکابل جابجاه واکنون ازورود قوتهای ما جلوگیری میکنید .اینجاه درکابل کشمکش ها میان رهبران وقوماندان مجاهدین جهت کسب قدرت واشغال مناطق زیادترازشهر وتاسیسات دولتی جریان داشت . درآنجاه دریشاور به میانجیګری پاکستانی ها وعربها سران تنظیم ها بعدازرازنی ها  موفق شدند بتاریخ  ۲۴ اپریل ۱۹۹۲ صبغت الله مجددی را  بحث رئیس جمهورموقت حکومت مجاهدین  برای مدت دوماه انتخاب نمایند وبتاریخ ۲۵ اپریل ۱۹۹۲ گروه های مختلف مسلح مجاهدین مانندموروملخ به شهرکابل  ریختند هرتنظیم وهرقوماندان تلاش مینمود مناطق وادارات دولتی زیادتر را تحت تسلط خود بیاورند  همزمان باداخل به شهردرتقسیم قدرت جمع اوری غنابم جنگ داخلی آغازگردید شامگاه .مورخ ۲۵ اپریل ۱۹۹۲ اولین اعلامیه دولت موقت اسلامی برای امنیت شهرصادروبا پخش این اعلامیه جنگ میان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار؛ جمعیت اسلامی ومتحدین آن اغاز گردید آنها موفق شدند  نیروهای حزب اسلامی ازمرکزشهرعقب زدند وحزب اسلامی تاکید داشت که ملیشه کمونست جنرال دوستم ازکابل برآیند ما با دیگرمجاهدین مشکل نداریم .رئیس دولت مجاهدین مجددی طی فرمان احمدشاه مسعودرا بحیث وزیردفاع انتخاب وتعین نمود وبه اسماعیل خان  رتبه سترجنرالی اعطآ‌ نمود وحصرت مجددی بتاریخ ۲۸ اپریل ۱۹۹۲ به کابل آمد قدرت دولتی ازجانب فضل الحق خالقیارصدراعظم حکومت دکتورنجیب الله به اقای مجددی رسما تسلیم گردید ازهمان لحظه ورود به شهرکابل چوروچپاول دارائی های عامه نیز آغا زگردید دولت دکتور نجیب الله که برای مدت پنجسال نیروهای مسلح وادارات دولتی را ازهرنگاه اکمال کرده بود. اما تمام مواد غذائی وتدارکات  از دیپوی های دولت بیرون وبه بازارعرضه ؛ بفروش رسید؛ نرخ مواد خوراکه درحدودپنجاه الی هفتادفیصد کاهش یافت حضرت مجددی با افتخاراعلان کرد که الحمدالله به برکت آمدن مجاهدین قیمت موادغذائی کاهش یافته . ولی بی خبر ازین بود همه دیپوی وسایل دولت سبوتاژوبه بازار بفروش رسیده وتمام وسایط وسایل ترانسپورت دولتی بروز دوم حاکمیت نیروهای مجاهدین به غارت برده شد بتاریخ دوم می ۱۹۹۲ کابینه  دولت مجاهدین اعلان وبه کارآغاز نمود بتاریخ سوم ماه می ۱۹۹۲ نوادشریف صدراعظم پاکستان حامی وبانی حکومت مجاهدین زیر گلوله های آتش جنگ مجاهدین به کابل آمد چک ده ملیون کالدارپاکستان به حضرت مجدد اهداء نمود وپشتبانی مالی سیاسی خودرا ازحکومت مجاهدین اعلان نمود .ولی جنگ به همان شدت آن بین نیروهای مجاهدین ادامه داشت وگفته های دکتور نجیب الله جامعه عمل پوشید که گفته بود(اگر قدرت دولتی به دست نیروهای مجاهدین بی افتد درآن وقت است که خلاء قدرت بوجود آمده آتش جنگ خانه به خانه وکوچه به کوچه زبان خواهند کشید بتاریخ ۱۶ ماه می ۱۹۹۲اقای احمدشاه با گلبدین حکمتیار درحومه پل چرخی  دیدارنموده درختم دیداراعلامیه تشریفاتی صادرنمودند ا که آن برموارد ذیل موافقه نمودند( آتش میان نیروهای مجاهدین ؛ حکومت انتقالی وانتخاب بعدازشش ماه محتوا ونتایج مذاکرات جانبین بود )اما شعله های آتش جنگ به همان شدت ادامه داشت پروفیسوراستاد ربانی مولوی خالص شیخ آصف محسنی درهمان روزهای نخست حاکمیت مجاهدین به کابل امدند وشورای قیادی ایجاد ودرتقابل وموازی باشو رای جهادی به رهبری صبغت الله مجددی  قرارداشت باوصف ادامه جنگ وخونریزی وپافشاری حزب اسلامی حکمتیاربرخروج نیروهای شبعه نظامی جنرال دوستم ازکابل؛ حضرت مجددی رئیس حکومت موقت مجاهدین بتاریخ ۲۲ ماه می ۱۹۹۲مزار شریف رفت وازجانب جنرال دوستم استقبال گرم بعمل آمد حضرت مجددی به جنرال دوستم رتبه استرجنرالی اعطاء نموده به وی خالد بن ولید خطاب نمود که این عمل مجددی مورد خشم وواکنش تند حزب اسلامی مواجه گردید. جنگهای تنظیمی کابل مورد انتقاد شدید شهروندان کابل قرارگرفت درین جنگها کابل به چهار زون جنگی ویا چهار قست تقسیم شده بود  مرکزوشمال کابل ازجانب جمعیت اسلای متحدین آن   ؛جنوب ازجانب ازجانب حزب اسلامی حکمتیار؛ غرب وجنوب کابل ازجانب احزاب شیعه مذهب ؛  شمال غرب کابل حزب اتحاد اسلامی سیاف اداره وکنترول میگردید که باهم درحال جنگ بودند درنیجه این جنگ ها   روزانه ده ها کشته وزخمی بجاه میگذاشت .حضرت مجددی طی یک سفررسمی ودوستانه به ۲۵ ماه می  ۱۹۹۲به پاکستان رفت درپاکستان ازمرد م ودولت مردان آنکشوربه مناسبت مهمان نوازی که دردوران جهاد بعمل آمده بودسپاس گذاری نمود حین بازگشت طیاره حامل شان مورداثابت راکت قرار گرفت  ولی حضرت جان سالم برده وبالحن تند گلبدین حکمتیاررا متهم نموده وبعداآقای احمدشاه مسعود را مسئول سئوء قصد بجانش نمود بتاریخ ۲۸ جون ۱۹۹۲ زمان حکومت داری حضرت مجددی تکمیل گردید اوحاضر نبود قدرت را بادرنظرداشت فیصله پیشاور به آقای ربانی تسلیم  دهد گاهی خبرازتدویرلویه وبعضآ حکم شرعی صادرمینمود که دراسیلام انتخابات وجود ندارد خلیفه اسلام دایم العمرمیبا شد باوصف این همه رازنی ومقاومت وسروصداهای حضرت مجددی ناگزیر بتاریخ 28 جون 1992 قدرت به پروفیسور ربانی رهبرجمیعت اسلامی تسلیم داده وخودش ازکابل تا اسلام آباد شکایت کرده رفت .