آرشیف

2015-1-24

تورن احمدضیاء سالنگی

قسمت اول تاریــــخ روز شمار وقایع افغانستان

 

  
 

اوا اکتوبر19.1- 9میزان 1280
امیرعبدالرحمن پادشاه افغانستان درباغ بالا کابل وفات یافت
 
اول اکتوبر19.1-9میزان 1280
حبیب الله پسرارشدامیرپادشاه افغانستان اعلان شد.
 
21مارچ 19.1-اول حمل 1284
قراردادی میان افغانستان ودولت شاهی برتانیه که بنام معاهده خال شهرت یافت درکابل به امضارسید.
 
2جنوری 19.7- 12جدی 1285
هیات عظیم افغانی به ریاست امیرحبیب الله برای مذاکره به هندرفت
 
7مارچ 19.7حوت1285
امیرحبیب الله هیات افغانی پس ازمذاکره بامقامات هندبرتانوی به کشوربازگشت.
 
7اگست 1914 -16 اسد 1293
دولت برتانیه نامه به پادشاه افغانستان فرستاد وازاوخواست تا در جنگ متحدین وقوای مرکزی (جنگ اول جهانی) سیاست بیطرفی اش را حفظ کند.
 
14اکتوبر 14-22 میزان 93
اعلامیه بیطرفی افغانستا ن درجنگ جهانی صادرگردید
 
2 اگست 1915 -29اسد 1294
هیات آلمانی .ترکی بخاطرکشاندن افغانستان به جنگ جهانی وارد هرات گردید
 
7سپتامبر15-16 سنبله 94
هیا ت نظامی آلمان .ترکیه هرات را بقصدکابل ترک کرد
 
3سپتامبر 15-8 میزان 94
هیات نظامی آلمان .ترکیه به کابل رسید.
 
26 اکتوبر 15-4 عقرب 94
هیات آلمان .ترکیه با امیر حبیب الله پادشاه افغانستان در پغمان ملاقات کرد .
 
29 جنوری 1916-9 دلو94
اراکین دربارامیرحبیب الله مجلس نموده باردیگر سیاست بیطرفی افغانستان درجنگ جهانی را مورد تائید قرار دادند .
َ
31 می 16-10 جوزا1295
هیات نظامی آلمان .ترکیه افغانستان را ترک گفت .
 
8جولای 1918-17 سرطان 1297
حکومت هند برتانوی به امیرحبیب الله اطلاع دادکه مبلغ ده ملیون کلدار به رسم پاداش به پادشاه افغانستان پرداخته میشود.
 
اول جنوری 1919-11جدی 1297
امیرحبیب الله پادشاه افغانستان کابل را بقصد مشرق ترک کرد.
 
2فبروری 19-13 دلو 97
امیر حبیب الله طی نامه ازنائب السلطنه هند برتانوی خواست تا آزادی افغانستان را مورد بحث قرار دهد .
 
2 فبروری 19-30 دلو 97
امیر حبیب الله پادشاه افغانستان درکله گوش ولایت لغمان توسط شخص ناشناس به قتل رسید .
 
21فبروری 19-اول حوت 97
سردار نصرالله برادر امیر حبیب الله خان درجلال آباد خویشتن را پادشاه خواند .
 
21فبروری 19- اول حوت 97
امان الله پسرامیر حبیب الله خان در کابل اعلان پادشاهی کرد .
 
30 مارچ 19-11 حوت 97
امان الله خان نامه ای به نائب السطنه انگلیسی هند فرستاد واز پادشاهی اش به او اطلاع داد .
 
7 اپریل 19-18 حمل 1298
امان الله خان نامه ای به لینن فرستاد تماسش را با دولت شوروی برقرار ساخت .
 
4 می 19-13 ثور 98
جنگ استقلال افغانستان آغازشد
 
28 می 19-7 جوزا98
آتش بس میان قوای برتانیه وافغانستان اعلان گردید
 
8 اگست 19-17 اسد 98
معاهده صلح میان افغانستان وحکومت برتانیه درشهر راولپندی امضا گردید .
 
17 اپریل 1920-28 حمل1299
کنفراس میسوری آغازشد محمود بیگ طرزی به نمایندگی افغانستان وهنری دابزنماینده برتانیه درآن اشتراک کردند .
 
24 جولای 20-7 اسد 99
کنفراس میسوری به پایان رسید .
 
18 سپتامبر20-28 سنبله 99
امان الله خان اولین پیام تلگرامی اش راتوسط ماشینی که از طرف اتحاد شوروی برایش هدیه داده شده بود به لینن فرستاد
 
20 اکتوبر 20-28 میزان 99
هیات افغانستان وارد بخارا شد وحکومت شوروی رادر آن دیار به رسمیت شناخت
 
2جنوری 1921-30 جدی 99
کنفرانس میان افغا نستان وبرتانیه درکابل آغازشد وبنام کنفرانس کابل مسمی گردید .
 
28 فبروری 21-10 حوت 99
معاهده دوستی افغانستان واتحاد شوروی درمسکوبه امضا رسید.
 
3جون 21-13جوزا 1300
معاهده دوستی میان افغانستان وکشور ایتالیا امضا شد .
 
22 نوامبر 21- اول قوس 1300
کنفراس کابل به پایان رسید وبرتانیه استقلال افغانستان را به رسمیت شناخت .
 
19 اپریل 1923-20 حمل 1302
قانون اساسی افغانستان که بنام نظام نامه اساسی دولت علیه افغانستان یاد میشد ازطرف اعضای لویه جرگه در جلال آباد به تصویت رسید .
 
می 1924 –جوزا1303
قیامی درشهر خوست به شمول ملاعبدالله مشهوربه ملالنگ علیه حکومت امان الله خان آغاز شد .
 
30 جنوری 1825-10 دلو 1303
رهبران قیام خوست به شمول ملا عبدالله ازطرف حکومت امان الله دستگیر شدن
  
15 اکتوبر 1927-23 میزان 1306
در کابل اعلان شد که امان الله خان به خارج کشور سفر می کند
 
10 دسامبر27-19 قوس1306
امان الله خان افغانستان را بقصد کشور های آسیایی .واروپایی و افریقایی ترک کرد .
 
20 جون 1928-30 سرطان 1307
امان الله خان پادشاه افغا نستان بعد ازیک سفر شش ماهه به کشور باز گشت .
 
29 اگست 28-6 سنبله 1307
لویه جرگه توسط امان الله خان درپغمان افتتاح شد .
 
5 سپتامبر28-14 سنبله 1307
لویه جرگه پغمان به پایان رسید .
 
14 دسامبر28023 قوس 1307
افراد حبیب الله خان کلکانی به کابل حمله کردند
 
14 جنوری 1929 -24جدی 1307
امان الله خان ازمقام سلطنت استعفی وبه عوض اومعین السلطنه عنایت الله خان اداره اموررابدست گرفت