آرشیف

2015-1-8

njehanzib

قرآن و تکنالوژی معاصر و ارتباط اسلام با ادیان و افکار معاصر

اعجاز طبی قرآن " حقیقت های طبی قرآنی"
786

پوست انسان احساس دردمیکند:
دوکتوران طب در عصر حاضر کشف نمودند که احساس درد درپوست انسان بوده وزمانیکه پوست انسان از بین برود احساس درد کم میشود، قرآن عظی الشان دراین مورد "چهارده قرن قبل "چنین بیان داشته است :
ترجمه : کسانیکه به آیات ما کافرشدند ، بزودی ایشان را به آتش دوزخ در افگنیم وهرگاه پوست های شان بسوزد ، پوست های دیگری برایشان تبدیل نمائیم ، تا اینکه عذاب را خوب بچشند ، به تحقیق خداوند "ج" عالب وباحکمت است .

Those who reject our sing’s we shall soon cast into the Fire; as often as their skinsare roasted through, we shall change them for fresh skins, that they may taste the penalty ; for Allah is Exalted in power , wise .
خداوند متعال "ج" باعلم قدیم خویش میدانست که دوزخی ها باگذشت زمان در دوزخ پوستهای خویش را ازدست میدهند واحساس عذاب شان کمتر میشود . بناً برایشان پوست های جدیدی را خلق نماید ، تابصورت کامل احساس درد نمایند در روده های انسان موادیست که حرارت را تخفیف میبخشد ؛ دانشمندان علوم طبی در قرن اخیر کشف نمودن ، هرگاه غذائی گرم ویاهم آب داغ ازگلو پائین رود ، ظاهراً در روده های انسان موادی قرار دارد که حرارت به آنها تاثیر نمیکند . به اساس این اکتشافات طبی هرگاه دوزخی ها "حمیم" آب جوشانده را فروبرند هیچ دردی را احساس نخواهند نمود .
قرآن عظیم الشان میفرماید : ترجمه : که این آب نه تنها گرمی دارد بلکه یک خاصیت عجیب دیگری نیز دارد یعنی پاره نمودن روده های شان ، که زمانی روده ها پاره گردد ، غلاف ظاهری روده ها از بین رفته وآب جوش به سائر اعضائی بدن آنها احساس درد سرایت میکند . 
ترجمه : مانند کسیکه درآتش همیشه میباشد وآب جوشانده برایشان نوشانده میشود وآن آب روده های شانرا قطع میکند .

Shall dwell forever in the fire and be given, to drink, boiling water, so that cuts up their bowels “to pieces”.

استخوان قبل از گوشت ایجاد میگردد
علم مربط به جنین شناسی "پیدایش جنین درشکم مادر" درین اواخر کشف نمودکه در " رحم" مارد نخست استخوان ایجاد میگردد وسپس روی آنرا گوشت میپوشاند ، واین موضوع که درنزد دانشمندان ومتخصصین جنین شناسی درقرن جدید کشف شد . قرآن عظیم الشان قبل از "چهارده صد سال درین مورد صراحت داشته است ، خداوند "ج" درین مورد میفرماید :
مؤمنون /14/ترجمه : آنگاه نظفه را علقه و،علقه را به مثل گوشت جویده شده ، وباز آن گوشت جویده شده را به استخوان وسپس براستخوان ها گوشت پوشانیدیم ،سپس بابرکت است بهترین خلق کننده گان .

Then we made the sperm into a clot of congealed blood; then of that clot we made a “fetus” lump; then we made out of that lump bones and clothed the bones with flesh; then we developed out of it another creature so blessed be Allah, the best to create.

تعین کننده جنس فرزند"پسر ویا دختر" پدر میباشد
قرآن عظیم الشان میفرماید : النجم /45/46 ترجمه: خداوند "ج" دوجفت " مذکرومؤنث " را از نطفه که مردان میریزند خلق نموده است ، این امر به نظری بسیاری از مردمان غیر مسلمان جای شک و تردید بود که درتعین نوعیت جنسیت "بچه ودختر" کرموزوم های مردان نقش اساسی داشته باشد ، ولی مسلمانان به اساس عقیده حقانیت قرآن آنرا میپذیرفتند وبه کلام الهی سرتسلیم مینهادند ، اما این حقیقت علمی قرآن نی درعصر حاضر توسط دانشمندان علوم طبی چنین کشف شده :
}.X-Xکرموزوم های جنسی درخانم ها یکسان اند {
}.Y-Xکروموزوم های جنسی درمردان مختلف اند {
حاوی کرموزوم عامل پسر میباشد .{Y}
حاوی کرموزوم عامل دختر میباشد .{X}