آرشیف

2014-12-12

استاد احمد ندیم غوری

قدرت گرائی وتصویرخیالات

عــاشــقــم با جنگ وقـاچـــاقبــر کـنم یا نکنم     خـویش را وکیــل ویا افســـر، کنــم یا نکنم

بهر من آماده است هر منصب وجای ومقــام     محکــمه، خــارنـوالی، دفـتــر کنــم یا نکنم

چــاپلوسان وطــرفداران ســلاحــدار خـویش    رئیس گـدام و ورئیس دفترمقررکنم یا نکنم

آمـر محبس وجـنائـی حقـوق وبـانک هــمــه     زیر ورو هــر دوســیه از ســـرکنم یا نکنم

مــجــرمــان وقــاتــلان ورهـــــزنان پودری    پولیس شــاهـــراه وهـــر گــذر کـنم یا نکنم

تریــاک وپودر وهیروئین قـرار داد کرده ام     از طریق دوبی ولندن وامـردسرکنم یا نکنم

روم وبـر لین ومسـکو واشنگتن مــــــــــدام     بـا تــروریست ومـــا فیا ســفر کــنم یا نکنم

هرچه خواهم ازخیالات قدرت وزورمن است

والــی  وزیــر را خــبـــر کـــنم یــــا نکـنــــم

 

دولت وکابیـنه اش از تـــرس مــن در اهــتزاز     جنگ وکشتار وترور بیشتر کنم یا نکنم

گاه مخالف میروم ازدولت وگاه موافق ازهدف     روی بسوی مــوتر ودالــر کنــم یا نکنم

آتش جنگ وســتیزم شـــعله ور باشـد مــــدام      إختطاف هــر دختـــر وپسـر کنم یا نکنم

کیست مقــابلم بگوید حــرف قانــون واصول      ذوب در آتش مغــــز ســـر کنـــم یا نکنم

پشتــــبانـم ســند وپنجـاب، مافـــیـا ،القاعـــده      ارتباط بــا امـــریکا گــرمتر کـنم یا نکنم

زوروچوکی من است ویران کنم هرشهر وده     هر چه کشتم نیست پرسان سرکنم یا نکنم

شوق قدرت،زن وپارلمــان وبلدنگ هــریکی

روز وشب در عیش ونوش غرقترکنم یا نکنم

 

از سلاح وجنگ وانتحـار، این مقام را یافــتم      قطع أعضاء وإعــدام خود سـر کنم یا نکنم

از تجـاوز وخشونت دهشت انـداختم بدهـــــر      امتـــیـازم دوســــــــــه بـرابـر کنم یـا نکنم

آنچه کـــردم زیر نام آشتی، عـفـــو کـرده اند      مـــردم آواره وخــــاک بر ســر کنم یا نکنم

باز میگردم بقــدرت هر چه کشتم مرد وزن       روز روشن بر همـــه محشـــر کـنم یا نکنم

گــر نخواستم باز مخالف میشوم روی هدف       دولت وکـابـیـنه را چــــاکـــــر کــنم یا نکنم

نیست تأمین عدالت خواست جنگجویان نـدیم

گفتن حـــق جـــرم ، بـــیان گــــر کنم یا نکنم

 

استاد احمد ندیم غوری