آرشیف

2017-6-6

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

قتل گاه در ماتمستان مان زیر نام ارگ

اخیرا در پیش روی درب شرقی ارگ ریاست جمهوری تعداد را محافظت جناب اقا غنی جوانان که خواست های داشتن هنوز مطرح نکرده به خشم محافظت ویژه ریس جمهور نخست قرار گرفتند و این جوانان را به خاک و خون کشانیدن که در این میان پسر جناب ایزدیار شخصیت سرشناس این ماتمستان نیز شامل افتادگان بود در تشیح جنازه این ارجمند تعداد از شخصیت های رجال برجسته این مرز و بوم نیز به امام حاضر به گونه فقرا کشور اقتدا به امام حاضر و امرزش مر این میت را رو به آوردن به قبله اقتدا کردم به امام حاضر الله اکبر!!! که با شصت پا دکمه انتحار ، دکمه نفرت انزجار از طرف دهاتیون سرکش و تنشه به این گورستان گمنام که نامش ارگ است به فشار اوردن به جز از میت ارجمند دگر کسی نماند وضعیت را حدی نفرت انگیز ساخته اند که بعد از این باید میت خود به طرف گورستان حرکت کند این شرم است بر کسانی که خود ها را وارثین این گورستان همش نفرت و ننگ (ارگ ریاست جمهوری) که زمانی می گفتند "کابل قلب پر تپش وطن مان" کدام قلب پر تپش کدام وطن ما در این جایگاه که وطن نام است زنده مان به اثر بی رحمی های شما باید به خون بغلتد و مردمان به گونه اسلامی باید به گورستان نرود ازینکه سیاسیون در گورستان ها با ماین ها هر ان لحظه انتظار ما را می کشند!!!.
سفر بی برگشت پور ایزدیار صاحب را نخست به مادر سیاه پوشش و همه بازماندگانش تسلیت عرض می کنم ، اقا ایزید یار صاحب ازینکه از جمله سیاسیون خط نخست این کشور به شمار میروند به تسلیت احتیاجی ندارند، سیاسیون این ماتمستان ازینکه شما با جغرافیا دنیا بلد هستید برای اخرین بار که دگر امید از شما نداریم اگر میشود ما را رهمنای بفرمایند ، ما پای پیاده و بدون کفش رهنمای بفرمایند که به طرف کدام کشور همین اکنون که کوله بار نداریم به حرکت افتیم ازینکه همه به انگلیسی بلد هستید مارا نیز اجازت بفرمایند تا به زبان دنیا برای اخرین بار با شما هموطن مابانه نه ، مسلمان مابانه نه ، ازینکه به شما ما مسلمان خطاب کرده نمی توانیم!!!

Bye Bye Bye
                                      
 
 حسام الدین، یعقوبیان ، فیروزکوهی باشنده فیروزکوه