آرشیف

2020-11-7

yfirozkohi

قتل نابه هنگام یما سیاووش در شهر کابل
قتل یما سیاووش را در امن‌ترین منطقه‌ی کابل آن هم در مکروریان چهارم شدیداً تقبیح می‌نماییم به ناکامی حکومت در تامین امنیت شهروندان کابل قلمداد نموده امیدواریم قوماندانی امنیه کابل ضعفش را در تامین امنیت شهروندان کابل بپذیرند
قتل یما سیاووش ضایع بزرگ برای مردم افغانستان و ویژه برای رسانه‌های افغانستان می‌دانیم. و از حکومت می‌طلبیم تا در تامین امنیت دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، مسوولیت‌ را به دوش بگیرند. یکبار دیگر قتل یما سیاووش را ضایع جبران ناپذیر در شرایط کنونی برای مردم افغانستان، و رسانه‌های کشور می‌دانیم.