آرشیف

2020-11-7

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

قتل نابه هنگام یما سیاووش در شهر کابل
قتل یما سیاووش را در امن‌ترین منطقه‌ی کابل آن هم در مکروریان چهارم شدیداً تقبیح می‌نماییم به ناکامی حکومت در تامین امنیت شهروندان کابل قلمداد نموده امیدواریم قوماندانی امنیه کابل ضعفش را در تامین امنیت شهروندان کابل بپذیرند
قتل یما سیاووش ضایع بزرگ برای مردم افغانستان و ویژه برای رسانه‌های افغانستان می‌دانیم. و از حکومت می‌طلبیم تا در تامین امنیت دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، مسوولیت‌ را به دوش بگیرند. یکبار دیگر قتل یما سیاووش را ضایع جبران ناپذیر در شرایط کنونی برای مردم افغانستان، و رسانه‌های کشور می‌دانیم.