آرشیف

2015-1-27

محمد دین محبت انوری

قتل مگس هـــــــــای بیگناه

 

باید از گردنم رد کنم که مفکوره وتهیه این خبرطنزآمیز را فیصل جان کوچک برای اطفال درسرداشته ومن درنوشتن وجورکردن جملات اورا کمک نمودم او همیشه ازخبرهای تلویزیون خوشش نمی آید وهمین طنزرا هم به خبرهای تازه نسبت میدهد.
یک نفرباشنده فامیلی های ساحه شمال شرق شهر چغچران بامگس های خانه اش درگیرشده وبه تعداد 26 بال مگس را که درخانه اوحمله کرده بودند توسط وسیله مگس کش کشته و 16بال دیگر را زخمی نموده است قرارگفته صاحب خانه مگس های زخمی پروازکرده نمیتوانند وحالت بعضی ازمگس های زخمی وخیم میباشد. دربین مگس های کشته شده چهارطفل وشش خانم مگس دیده میشوند. خبرنگار بخش حیوانات ازمحل حادثه گزارش داده که علت درگیری بین مگس ها وصاحب خانه مزاحمت دوامدار مگس ها دروقت نان خوردن به باشنده های محل بوده که یکی از این باشنده ها حوصله خودرا از دست داده وبه کشتن بیرحمانه مگس ها دست زده است.
خبرنگار اعزامی بخش پرندها وحیوانات می خواست که بداخل خانه شخص قاتل رفته وازقربانیان حادثه عکس برداری نماید. اما ازطرف صاحب خانه برایش اجازه ورود داده نشد.
ما خواستیم که در رابطه به موضوع نظرمسوولین صحت عامه را با خود داشته باشیم لیکن با تلاش های زیاد موفق به دریافت نظر ایشان نشدیم.
دریک خبردیگر یک فرد اعصاب خراب در ناحیه جنوب غرب شهرما با جاسازی مواد زهری درخانه اش تعداد زیادی ازمگس هارا مسموم نموده که درین حادثه اکثریت بیشتر مگس های بی گناه جانه های خودرا از دست داده اند. 
گزراشگر امور پرنده گان وحیوانات می گوید که دراین اواخرمگس های بیکار ومزاهم زیاد شده که مردم ازین ناحیه شاکی شده میگویند: به اثرشدت گرمی هوا وهجوم مگس ها برخانه های مردم صحت اطفال،زنان وحتی بزرگان به خطر مواجه شده است.
سازمان جهانی حمایت از پرنده گان خواستار محاکمه عاملین قتل بی مورد مگس هاشده ونگرانی خودرا از خشونت توسط افراد غیرمسول ابراز داشته وخواهان مجازات عاملین قضیه کشتار دسته جمعی مگس ها شده واین عمل آنهارا دور از حیوانیت دانسته وآنرا شدیدآ محکوم کرده واز دولت محلی خواست تا توجه خودرا درجلوگیری از درگیری بیشتر بین آدمها ومگس ها مبذول نموده ورعایت حقوق پرندها را درنظر داشته باشند دریک عکس العمل فوری مقامات محلی میگویند برای بررسی موضوع هیئت را به محل فرستاده تا مسله را جدآ تعقیب نموده وگزارش مزارش خودرا به مسولین مسولیت پذیرهرچه دیرتربرسانند.

 

پایان
چغچران
سنبله 1392