آرشیف

2017-6-28

دکـتـر بصـیر کامجو

قتل عام هزاره ها بوسیله امیر عبدالرحمان

مردم هزاره که آمیزۀ  از نژاد مغول و تاجیکان محلی کوهستان بامیان وغورمی باشند ویکی از ملیت های پر افتخار سرزمین خراسان بزرگ محسوب می شوند. 
از دید موقعیت اقتصادی ونظام اجتماعی شان ، از صد ها سال بدینسومکان مشخص داشته و خانه بدوش نبوده اند بلکه  قایم
  برزمین می باشند .

ادامه مطلب در اینجا