آرشیف

2017-9-5

دکـتـر بصـیر کامجو

قتل عام مردم بدست رژیم غنی کرزی، به بهانۀ انتحار و انفجار ؟

 

اجرای برنامه های انتحاری یاخودکشی درافغانستان بوسیله عمال رژیم اشرف غنی ــ کرزی ، یکی از اساسی ترین راهکار پنهانی این جانیان ، جهت استقرارحاکمیت شؤونیزم قبیله افغان ، می باشد. 
چون این رژیم بد سرشت ازشکم سیه بخت نهاد های سرمایه خونخوار جهانی به قابله گری آمریکا تولد داده شده ، و مشروعیت سیاسی خود را نیزازطریق برگه رای وانتخابات آزاد وسری بدست نه آورده  ؛ بلکه درزیر سایه قدرت لشکری آمریکا ایجاد گردیده و جبراً بالای گُرده های مردم ایستاده ـــ جنایت می کنند. ومسئولیت وجوابدهی نه به مردم دارند و نه به مجلس نمایندگان منتخب . بلکه خویشتن را تنهاوتنها  مسئول وجوابده به آمریکا ونهادهای بین المللی سرمایه می دانند. 

ادامه مطلب در اینجا