آرشیف

2016-8-17

mazizi

قبلــۀ مدعیان دروغین اسلام ناب محـمدی

آنکـــه لافش همیشه از دین بود
کعبه اش قصر سرخ پوتین بود
(***)

زیر پـــوشش حب آل رســـول
قلب او پر زنفـــــرت وکین بود

ظاهــراً دشمن عـــدو خـــدا
درعمل دوست کفر بی دین بود

اصل دینش به سب ولعن قائم
من ندانستم این چه آئین بــود

جرم آن برعـراق وسوریه بیش
بر یمن هم چو کوه سنگین بود

دست هایش بخون مردم شـــام
سرخ همچون حنا ورنگین بود

گر به تاریخ آن نظــــر فگنی
قیر اندود وسخــت ننگین بود

چشم آن بر کلام وحی خــدا
کور مطلق یا که کــم بین بود

مـــدعی چـــون نداشت گوهـرعقل
زان سبب خوار وزارو مسکین بود

گرچه مـردم نصیحتش کــردند
گـــوش آن نه برای یاسین بـــود

ای «عزیزی» سخن درازمکن
قول کــــوتاه ، بیش شیرین بود

پایان
——————

م – ع- عزیزی
ساعت 19:00
26 اسد 1395 هجری شمسی
16 آگوست سال 2016 میلادی
                                                
(***)میدانهای هوائی ایران برای بمباردمان وکشتار اهل تسنن عراق وسوریه در اختیار روسیه قرارداده شد
هم آهنگی نظام صفوی با صهیونیزم وامپریالیزم در جنگ عراق وسوریه وکشتار مسلمانان اهل سنت عراق وسوریه بر همگان واضح ومبرهن شده است
اکنون پایگاه های نظامی ومیدانهای هوائی ایران در اختیار ولادیمیر پوتین گذاشته شده تا برای دفاع از بشار اسد وحیدر عبادی عراقی وکشتار مسلمانان عراقی وسوری با دست باز بتواند بتواند قتل عام ودریای خون در عراق وسوریه براه اندازد