آرشیف

2014-11-15

استاد عبدالمجید نامجو

قانون عكس العمل دروراي زندگي

 

 

قانون عكس العمل دروراي زندگي

 

 

 

بنام پروردگارهستي

 

آياتابه حال شده كسي را دوست بداريدوبلعكس اوازشمامتنفرباشد؟بايدبگويم كه هرگز چنين نيست هرگاه كسي راازصميم قلب دوست بداريد بدون شك ازشخص مخاطب همان پيامي را دريافت مي كنيدكه قبلافرستاده بوديدهرگاه كسي به شمادشنام ميدهدبالبخندعميق وخردمندانه ازكناراوبگذريدودرعين حال بالحني بزرگ منشانه ازاومعذرت بخواهيددرحاليكه مقصرخوداوست اين عمل باعث ميشودتاشمااعتمادبنفس عالي پيداكنيدوبرشخص مقابل تاثيربسيارعميقي بگذاريددرنهايت دوستان زيادي را بخودجلب ميكنيد درذهن ماانسان ها آنتني وجودداردكه امواج فكري رادريافت وانتقال ميدهد اين آنتن بقدري قويست كه حتي كوچكترين حس خوب يابد ديگران رانسبت به مابا فركانس بسيارقدرتمنددريافت ميكند ذهن انسان باغچه ي است كه درآن هرچه كاشته شودهمان مي رويد اگردرين باغچه گل محبت ،خيرخواهي ،جوانمردي ،متانت ،شرافت ،سخاوت ،عدالت ،بخشش،فداكاري ،گذشت و…كاشته شودبدون شك حاصلش ازوراي مثل بيرون نيست امااگردرين باغچه خاربدگماني ،حسادت ،ظلم وستم ،بخل ،دشمني ،كينه توزي ،تكبرو…كاشته شودعكس العملش چنين خواهدشد زيرا اين يك قانون است هميشه سعي كنيد كساني را كه به نوعي به شماآسيب رساندند ذهنآ وقلبآ ببخشيدوذهن وقلب خودرا ازكينه توزي بزداييد زيرا اين كينه هاست كه به فاصله ها وسعت مي بخشندودروازه ي عشق ومحبت را برروي همه مي بنددهرگاه ارتباط ريا كارانه وفريب كارانه باكسي برقراركنيم انرژي دريافتي مامنفي خواهدبود شايداين سوال پيش شمامطرح شودكه من به فلا ن كس نيكي كردم پس چراپاسخ نيكي من بدي بود؟بايد خاطرنشان كنم كه نيكي شما فوق العاده رياكارانه وخارج ازصداقت كامل بوده است ويا اين سوال كه چراجواب نيكي يابدي نمي رسند؟درپاسخ به اين سوال بايدگفت كه بعضي ازامواج به مركزمغناطيسي ما ديرمي رسندبالاخره رد خورندارد.انديشه هاي منفي را كه درذهن خودميسازيدماننداين است كه به يك تبهكار راي ميدهيدواورا رهبريك جامعه مي سازيد اين انديشه ها تمام آرمان هاي شمارا آتش ميزنندبعدازين سعي كنيدبادورريختاندن افكاروانديشه هاي مخرب ومنفي ،درذهن خودخلا ء ايجادكنيد موجوديت خلا ء درذهن تان موجب ميگرددتا وفورنعمت هاي بيكران پروردگار را بسوي خودجلب كنيد درضمن كسانيكه ازقبل باشمادشمني داشتندتبديل به طرفداران واقعي شماگردند ذهن ما ماننديك مغناطيس عمل ميكند هرگاه مخزن اين مغناطيس را با شارژمثبت پرنماييم قدرت جذب آن به مراتب بالا ميرودواگراين مخزن را باشارژ منفي پرنماييم اين مغناطيس به يك آهن بي خاصيت تبديل ميشودكه حاصلي جززنگارنداردويا اگراين مخزن را باهردونوع شارژ يعني شارژمثبت ومنفي پركنيم بادخالت شارژهاي منفي قوه جذب مغناطيس ضعيف مي شود شايدتابه حال شنيده باشيدكه بربعضي ازافراد دورو يا دورنگ مي گويند اين افراد هيچگاه دوستان خوبي ندارند وهرگزمورداعتمادكسي قرارنمي گيرند وازارزش اجتماعي خوبي برخوردارنمي باشند درواقع اين چنين افرادمغناطيس يا همان ذهن شان مخزني داراي دونوع شارژ يعني شارژمثبت ومنفي مي باشد زمانيكه ذهن شما با افكارمنفي ومخرب مهارشود تصاويرذهني شما آلوده شده رفتار ، گفتار وكردار شما باديگران ازكنترول تان بطورقطع خارج مي شود اين چنين واكنشهاي را كه ازخود به ديگران نشان ميدهيد موجب ميگردد تاموقف انساني شما درنزد آنها به موقف حيواني مبدل گردد ودرنتيجه همان برخوردي با شما ميشود كه باآنها داشتيد هرانديشه واحساس وتصويرذهني وكلامي را كه ازخودبيرون مي فرستيدهمان را به سوي خود ميكشيد. اين قوانين را هميشه به خاطربسپاريد

1: حاصل انديشه هاي نيك =پيشرفت وترقي درزندگي

2: حاصل گفتارنيك وسنجيده =ايجاددوستي وعشق ومحبت وصميميت

3: حاصل كردارنيك = طرفداران ،دوستان وحاميان دايمي

4:حاصل خنداندن = آرامش وجدان

5حاصل گرياندن = گريستن

6: حاصل گذشت  = اعتمادبنفس عالي

7: حاصل بخشيدن = وفورنعمت ورحمت

8: حاصل حسادت = مرگ تدريجي

9: حاصل عدالت = يكپارچگي

10: حاصل تكبر= نابودي

من كسي جزخودتان را سراغ ندارم كه جلو كاميابي وتوانگري تان را بگيرد .

وهمينطور كسي جزخودتان را نمي شناسم كه شما را به قله هاي رفيع سعادت ،پيشرفت وترقي برساند

ماانسانها هرآنچه را اراده كنيم وبينديشيم خلق ميكنيم زيرا اين هم يك قانون است .

اميدوارم تادرآينده بتوانم بهترين راهكارها را براي بهترزيستن خدمت شما خواننده محترم تقديم نمايم وازشماصميمانه ميطلبم تادرقسمت قوانين اين مطلب بسياردقيق عمل نماييد تازندگي شمابه شكل معجزه آساي تغيرنمايد  

ازماكافات عمل غافل مشو      گندم ازگندم برويد جوزجو

 

نويسنده: استادعبدالمجيد"نامجو"