آرشیف

2014-12-27

نجيب الله صبا

قافله یی بهار

 پشتاره ای سلام ومحبت نثاری همه شما هم میهنان عزیزم!  یک سال خوش ،یک سال نیک ، یک سال صلح وصفاویک سال پرباروبا برکت را برای تمام شما عزیزان از بارگاه خالق یکتا وبی همتا آرزو دارم . وهم طبق معمول کاستی های سروده ام را تمنا دارم که عفوکنید.

  

گـل سـنـبـل وسـوسـن بـاز در بـهـاران آمده
بـا شـقـایـق نـسـتـرن در جـمـع یـاران آمـده
 
با قــد رســای خـود سـرو وسپیداري چـمـن
هـمـچـو رستم با کمان در زیـر بـاران آمـده
 
سـردی سـرد زمـسـتـان تـا رود از خـاطرت
بـــا صــدای دلـنــواز ایــن آبـشـاران آمـــده
 
جـاری و سـاری بـود در کـوهـساری میهنم
ایـن نسیـم صبحگاه با چشمه سـاران آمـده
 
از تـبـسـم گــلان، از نـغـمـه ســاز بـلـبــلان
اشــک خـوشـی ازهــوا برکوهساران آمده
 
صـلـح و دوسـتـی مـیـخـواهــد ایـن مـیـهـنم
طـبـیـعـت بـا بـیـرق صـلـح در بـهـاران آمده
 
هـمـدلـی و هـمـسـوئی در کار و بار زنـدگـی
بازهمی خواهد"صبا" که جمع یاران آمده