آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

قافله سوم دلبیتی ها

 

به استاد یگانه وعبدالغفور (غوری) سلام.
این قافله های بی قوش وپاردم به قافله های شباهت دارند که از ریگستانهای سوزان غرب بخاطر رسیدن به چشمه های شرق سیابند در تلاش اند.اما هیچ قافله ای بدونی هی هی ساربان بسرمنزل مقصود نمیرسد

تــرپــسـت وخـــــرپـســـت در آمــــــد        صــدای بـــونـگ سـگـهـا شـو بـرآمـد

شــوتــوتـوی مـردم قــریـه بـلـنـد شد        کــه گـــرگ بـه کـولــه اربـاب درآمــد
 

 
خـیــالــم یـــار مـن بــالا شد از خـــو         کــه بـلــس مـیـکـشـه بـانـیــش افـتـو

بــرای مـــادرش گـفـتــم چــی حـالــه         کــه هــر روز دخـتـرت مرمـیـدهـد دو
 

 
کـلــه ونــگـــی بــه گـــوره پــوتـولـه         بـگــردان رخ شـنـوحـرفـم زچــولــه

بــه مـکـتـب رو تـو درس نـو بـیاموز         وگــرنــه تـا ابــد خــرچ تــوشـــولــه
 

 
کـمـربـنــدد چـتـک چــاروق بـه پـایـه         ازیــن کــارت هـمـه قـومـهـا رضایه

رسـانـدی عـرض مار بگوش حکمت        زسـردیـک حــق اغـــه مـــه جـدایــه
 

 
پولوف داد آتـش امشب دست ورویم         هـمــه خـنــدن بــه جـــررکـهای مویم

زسـوز خــولـپــه هـا طـاقـــت نــدارم         خـبـر شــد خـانـه ها از های وهـویـم
 

 
بــه جـفـت وطـاق میگویند که جوفته         بـدون خـسـتـه ایـن حـرف تـو مـوفته

سـیــب و زردآلـــوی جـلـیـز بــلایـــت         بشان سیب وبخـور مـیـکن پـلـوفـتـه

 
عــجــب بـا اوخــوده پـتـلیس نمودی          تـلاش کـردی جامن خور خیس نمود

تـو مـعـیـوبـی بـدسـت و رو وگـردن          ازیــن کـارت هـمــه را پـیـس نمودی

 

نوت: اکثر اصطلاحات والفاظ عوام درنوشته فرهنگ عامیانه عبدالغفور (غوری) درچوکات ادبیات عامیانه بوجه احسن بکار رفته است. که خواننده عزیز درصورت علاقمندی میتواند حل مطلب نماید.
چغچران  15/12/1389