آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

قافله دل بیتی ها

 

عرض مطلب:
جهت کار برد کلیمات ویا جملات عامیانه استاد "یگانه" در کار است تا طرز استعمال آنرا بوجه احسن ادا نماید. در قافله دل بیتی ها خود را شریک زحمت صنفی سخت کوش نمودم واز قلم بدستان فرهنگ عامیانه در صورت خطا پوزش میخواهم.

 

عـروس واری کـجـک کـردی گـلـی مــن            بــســویــم لــب لــبــک کــردی گـلـی من
بـــه ابـــرو ســوی جـر کـــردی اشــــاره           زپـیـشـــم دم چـــلــک کــردی گـلـی مــن


 
رفــیـقــم امــروز ازمـــه روی گــرفــتـه             ده بــچــه بــی بــوک او شــوی گــرفـتـه
نکـرد رحـمـی بــه  قـلــب سـوخـتـه مـن             بـه پـیـش چـشــم مــه او تــوی گــرفـتـه


 
تـۇ چـم چـولـک  نـمــودی کـار و بـــارم             دیـگــر سـویــم نــیــا مــن از تــو قــارم
شـکـایـت کـــرده ام هــرجــا زه دسـتــت             بــخــوانــم ظـلـمـی  تـور بـا گـوش تـارم


 
تـــه  تـیــلــیــز تــــو بــیــــمـــه دیــــــاره             مـــه کـــی گــفــتـــم فــــلار داره نــــداره
بـســر شـسـتــن بــه اشـلان  زار بــودی             تـــرا بـــا پــوچـــه مـــردم چـــــه کــــاره


 
شــب آمـــد  فـکـــراو انـــدر ســـر آمـــد              کـــه نــا گــه دلــبـــرم  از در در آمـــــد
تـسـلـی کــرد مــوشو و بــرسـر انــداخت            بــخـــو رفـــتــم کــه تــا افــتـــو بـر آمــد


 
شـتـــرهـــا بـــر در خـیــمــه زده جـــوک            دلم بـا پــشـت چـغ هـردم بـه تـوک تـوک
هــوا داشـتــم بــگـیـــــرم دســـت یــــارم            حـوالـه بــر ســرم  پــیـــرزال کــده دوگ