آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

قافله دل بیتی ها 4

 (4)
 

سرودن دل بیتی ها بهانه است جهت کاربرد لغت های عامیانه که درمورد برادر محترم وصنفی عزیز (یگانه) تاکید فرموده اند انشا الله دوام داده میشود باعرض حرمت.

 

دخـتـر خـالـه عـجـب چـاقــو دولـمـبــه
خــالــه بـگـذار بـه بـالـیـه مـه بـلـمـبه

خودش میگه که جان مه خیلی سخته
مــه مـیـگـویـم وجـودت مـثـل دومـبــه
 

 
پـوچـلـک طـاقـت هـمـتـو نــداره
زترس همتو او شـب خـو نـداره

بروز به سایه چک لرزه بدندان
 
کـه خـانـه پـوچلک پیـتـو نــداره

 
چـیـطـو بـرک زدی بم روبـرویم
گـلـی مـن زود بـیـا تـا تورببویم

نـشـانـی مـیـدهـم امـشـب بـیائی
کناردرخـت توت بـم زیـر جـویـم
 

 
بـمــلــک مــردم بـیـگـانـه مـیــــرم
صـبـا از پـیـش آن جـانـانـه مـیـرم

پـسر عـمـو پـدر بـرمـن جـفـا کـرد
دوچشم خونچکان زین خانه میرم
 

 
 بـیـار پـنـج گزی جیم شلوار بپای تو
پــدرمـرده کـی بــوده رهـنـمــای تـــو

زنــای مـردم بـه پـا هـا کـفش موچن
مه بد بخت پای لـغ هرروزم ردای تو

1-   دولمبه – نرم وملایم
2-   بلمبه – غلطیدن
3-   پوچلک – خوردترک
4-   همتو – اشاره اجراکار
5-   پیتو – خانه آفتاب رخ
6-   برک – بضم ب جست وخیز
7-   بم – تاکید
8-   شلوار— پتلون برک
9-   موچن – کفش چرم که رویش سیم دوخته شده باشد
10-    لغ – لوچ