آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

قابل توجه مقامات رهبری و لایت غور

قابل توجه مقامات رهبری و لایت غور

به ار تباط پلان انکشافی سال 1388 هجری شمسی ولایت غور
 

ا و لآ عر ض ا حتر ا م و ا د ب  به مقا م و ا لی صا حب جد ید ا لتقر ر و لا یت غو ر ،  مسئو ل د فتر سیا سی ملل متحد ( یو نا ما) د ر و لا یت غو ر ، ا ر ا کین و مسئو لین با صلا حیت  ا د ا ر ا ت و شعبا ت ذ یر بط  ا د ا ر ی و ا منیتی مقا ما ت د و لتی د ر و لا یت غو ر که د ر آ خر پلا ن ا نکشا فی سا ل 1388 د ر  جد و ل پیشنها د ی  مصو بهً پلا ن ا نکشا فی سا ل  ا مضا و مهر تا ئید  تا ئید گذ ا شته ا ند .
د و ستا ن گر ا می قد ر و پلا ن گذ ا ر ا ن پلا ن ا نکشا فی  و لا یت غو ر : پلا ن ا نکشا فی  مکمل و بی عیب شما ر ا  کا ملآ سر ا پا چند با ر سر و ر و کر د یم با کما ل تاً سف که د ر هیچ جا ی ا ز ا ین پلا ن نا م د ه و قر یه و منطقهً خو د ر ا د ر هیچ بخش و هیچ جد و لی  نیا فتیم  و ا ز هر قر یه و د ه آ د م ها ی خط شنا س و با سو ا د ر ا جمع کر د یم که بر ا ی ما پلا ن بی عیب و مکمل شما ر ا  خط به خط خو ا ند ند و لی با تآ سف که خو د ر ا د ر پلا ن ها ی ا نکشا فی  شما یا فنه نتو ا نستیم بنا ء آ  ما جلگه مز ا ر ی ها   ا ز همهً شما  گله مند یم ز یر ا که شما ها یعنی پلا نگذ ا ر ا ن غو ر ی ما ، ما ر ا  هم د ر جمع مر د م غو ر بحسا ب نیا و ر د ه و ما ر ا کا ملآ  ا ز  لست ها و جد ا و ل خو یش پا یا ن  ا ند ا خته ا ید یعنی که ما مر د م جلگهً مز ا ر شا یستهً هیچ نو ع  کمک و همکا ر ی ر ا ا ز طر ف شما ند ا ر یم و یا مستحق همکا ر ی نیستیم.
 
هر کس به طر یقی د لی ما میشکند        بیگا نه جد ا د و ست جد ا میشکند
بیگا نه ا گر میشکند حر فی نیست      ا ز د و ست به پر سید چر ا میشکند؟
 
ما حق  د ا ر یم گله کنیم ، شکا یت کنیم و بلآ خر ه ا د عا ی حق کنیم . بخا طر یکه ا گر و ا لی صا حب جد ید ا لتقر ر
  ا ست به محیط و منطقه نا آ شنا ست فر ق نمیکند و لی متبا قی پلا نگذ ا ر ا ن که فر ز ند ا ن د ه نشین و کو هپا یه ها ی  هما ن کو هپا یه ها ی  ما ا ند  و سا ل ها ا ز خو ن و پو ست ما پر و ر د ه شد ه ا ند و ما ا ز د ل و جا ن ما آ نها ر ا د ر ر هبر ی خو یش قبو ل و ا نتخو ا ب  کر د ه ا یم، ا مر و ز  حا کما ن  و ا د ا ر ه کنند ه گا ن و مر بیا ن و نما یند ه گا ن  و ا قعی ما د ر د ستگا ه د و لتی   ا ند و  آ نها با تما م معنی  با محیط و منطقه ً ما  خو ب بلد یت و آ گا هی  هم د ا ر ند، ما  ر ا( ا ین کتله و جمعیت د ه هز ا ر  10000) نفر ی ر ا کا ملآ ا ز یا د بر د ه ا ند  ، پس ما ا ز د و لت آ قا ی  کر ز ی ، ا ز ا مر یکا یي ها ، ا ر و پا یي ها و د ست نشا ند گا ن  و قد ر تمند ا ن د و لت مر کز ی د ر  کا بل و بنیا د خیر یهً آ قا ی بیا ت   چه گفته گله و شکا یت کنیم  و یا تقا ضا ی همکا ر ی و کمک؟
با ید همه د و ستا ن ما بد ا نند که مر د م  جلگهً مز ا ر  ا ز هر لحا ظ  مستحق تر ین مر د م و لا یت غو ر ا ند ، ز یر ا  ا ین مر د م د ر  د و ر تر ین نقطهً  ا ز و لا یت غو ر تقر یبآ د ر 30 کیلو متر ی شما ل غر ب منا ر تا ر یخی جا م د ر سر حد بین و لا یت با د غیس و هر ا ت که د ر سخت تر ین و د شو ا ر تر ین شر ا یط جغر ا فیا یي  قر ا ر د ا ر ند  کو هستا ن ها ی صعب ا لعبو ر و بند ها ی پر بر ف و یخبند ا ن آ نها ر ا به محا صر ه کشا نید ه که هر سا ل به مد ت چها ر ا لی پنج ما ه  با مر کز و لا یت غو ر و و لسو ا لی شا ن یعنی و لسو ا لی شهر ک ا ر تبا ط شا ن بطو ر کل قطع میبا شد و به هیچنو ع کمک ها ی بشر ی و ا نسا نی د ست ر سی ند ا ر ند، با ید  بر ا ی ا ین مر د م  حق ا و لی   دا د ه میشد  ا گر چیز ی هم بر ا ی شا ن نمیر سید  و ل ی با ثبت نا م شا ن  د ر پلا ن ا نکشا فی و لا یت شا ن د ل خو ش میکر د ند و لی ا ین کا ر با و صف که  صو ر ت نگر فته  بلکه ا ز طر ف مقا ما ت کا ملآ به فر ا مو شی  سپر د ه شد ه ا ند و ا ین مر د م حق د ا ر ند  که  ا ین ا مر ر ا  یک جفا د ر حق خو د بشما ر ند.
د ر ا ین منطقه د و ر ا فتید ه تا هنو ز هیچ نو ع کمک و همکا ر ی د ر بخش ها ی ز ر ا عت و ما لد ا ر ی ، طبا بت و تعلیم و تر بیه   ا ز طر ف ا ر گا  نها ی د و لتی ، مو ء سسا ت خیر یه و ا نجو ها صو ر ت نگر فته ا ست آ نچه هم د ر آ نجا د ید ه میشو د فقط و فقط ا ز ا ثر سعی و تلا ش مر د م پر تلا ش و صلح د و ست آ نجا ست.
د ر ا ین منطقه و محل کا ملآ صلح و ا منیت بر قر ا ر بو د ه و همهً مر د م طر فد ا ر د و لت مر کز ی هستند و د ر ا نتظا ر مسا عد ت ها ی  د و لت  و بخصو ص و لا یت شا ن همیشه و همیشه د ر ا نتظا ر بسر میبر ند ، من نو یسند ه د ر تا بستا ن 2008 د ر جلگهً مز ا ر بو د م ز ما نیکه ر ا ه بین مر کز و لا یت غو ر ا ز  چغچر ا ن ا لی د ر هً تخت ا ز مسیر کمنج و حصا ر  ک تو سط گر و پ ها ی شو ر شی ضد د و لت مسد و د میشد همه ا ر گا نها ی د و لتی  و و لسو ا لا ن غر ض ا جر ا ی کا ر ها ی شا ن د ر هر ا ت ا ز همین مسیر( جاگهً مز ا ر) بطر ف هر ا ت میر فتند  ز یر ا ا ین ر ا ه یگا نه ر ا هی ا من  بر ا ی شا ن بو د.
گر و پ ها ی مسلح غیر مسئو ل و مخا لفین د ر ا ین منطقه جر عت د ا خل شد ن و فعا لیت ها ی تخر یبی ضد د و لت ر ا ند ا ر ند، ا ز د ز د ی و سر قت ا مو ا ل د کا ند ا ر ا ن و مسا فر ین  خبر ی نیست و مسا فر ین و د کا ند ا ر ا ن ا مو ا ل شا ن ر ا ا ز هر ا ت ا لی مر کز چغچر ا ن  ا ز ا ین مسیر  با ا منیت کا ما ا نتقا ل مید هند.
د ر ا ین منطقه یعنی جلگهً مز ا ر ا ز سا لها ست که مر د م کشت تر یا ک و مو ا د مخد ر ه ر ا تو قف د ا د ه ا ند و با ا طمینا ن کا مل گفته میتو ا نم که د ر شر ا یط کنو نی هیچنو ع ا ز مو ا د مخد ر ه د ر آ نجا کشت و ز ر ع نمیگر د د شا ید هم ا ین با شد پا سخ به همه  خو بی ها ی مر د م منطقهً جلگهً مز ا ر ا ز طر ف مقا ما ت د و لتی و ا ر گا نها ی پلا نگذ ا ر ی و لا یت غو ر.
قا بل تو جه ر ئیس صا حب معا ر ف و لا یت غو ر  و سر پر ست آ ن ر یا ست محتر م عا ز م صا حب:
    لطفآ یکبا ر بخو ا نید  و به ا ین  ا طفا ل نگا ه کنید
—————————
 
 
 نمو نهً ا ز مکا تب جلگهً  مز ا ر طی سا لها ی 2006 ا لی 2008
 

 

 

 

 
 نو یسند ه بطو ر مکر ر پیهم طی سه سا ل ها ی 2006، 2007و 2008   ا ز مکا تب جلگهً مز ا ر  با ز د ید نمو د ه و ضمن با ز د ید  یکمقد ا ر  کا لا ، فر ش ، قر طا سیه ، پا پو ش ، بکس ها ی مکتب، کلا ه  و همچنا ن مقد ا ر ا د و یه  بر ا ی همین ا اطفا ل محر و م ا ز مصر ف شخص خو د م و یکتعد ا د ا ز د و ستا ن شخصی ا م  که ا ز و ضع همین ا طفا ل آ گا هی د ا شتند کمک نقد ی نمو د ند که  د ر مجمو ع طی سه سا ل به ا ر ز ش بیش ا ز 200000 هز ا ر ا فغا نی بر ا ی همین ا طفا ل ا ز شهر هر ا ت ا جنا س خر ید ا ر ی و تو سط ا ینجا نب نو یسند ه  شخصآ به محلا ت ذ کر شد ه  ا نتقا ل و بر ا ی ا طفا ل مکا اب تو ز یع گر د ید ه ا ست که جر یا ن ا ین پر و سه ر ا میتو ا نید  د ر فلم ا ر سا لی  د ر سا یت جا م غو ر مشا هد ه کنید . بند ه ا ز آ نعد ه  د و ستا نیکه مر ا د ر ا ین ر ا ستا کمک و همر ا هی کر د ه ا ند قلبآ سپا سگذ ا ر م.    حا لت  و ا قعی مکا تب جلگهً مز ا ر  که شا مل چها ر مکتب ( مکتب خو ا جه شهید ا ن  جلگهً مز ا ر ، مکتب قر یهً سیا ه د ر ه ، مکتب قر یه ً سیچ و مکتب قر یهً بر ز و ) میبا شد بی  نها یت      ا صف با ر ، د ر د آ و ر و غم ا نگیز بو د ه  که به هیچ و جه نمیتو ا ن آ نر ا مکتب خو ا ند .

 
د ر ا ین مکا تب  به تعد ا د  ( 600   ا لی  800) د ختر و پسر که شا مل  مکتب ا ند و هر ر و ز  به مکتب حا ضر ی مید هند آ ثا ر ی ا ز کتا ب و کتا بچه  قلم و کا غذ ، تعمیر ، چو کی و میز  و حتی جا ی و مکا ن مشخصی بر ا ی  پیشبر د د ر و س ر و ز مر هً ا ین ا طفا ل و جو د ند ا ر  د  لطفآ غر ض ا ثبا ط ا ین ا د عا مر ا جعه شو د به چند قطعه عکس با لا یي  بشکل  نمو نه  ( مشت نمو نهً خر و ا ر) عکس ها ی ا ر سا لی  ا ز طر ف عبد ا لغفو ر غو ر ی  ا ز مکا تب جلگه مز ا ر د ر سا یت جا م غو ر د ر آ ر شیف عکسها ی و لسو ا لی شهر ک که د ر آ نجا  ا طفا ل معصو م و بی د فا ع و بی  د ا د ر س د ر ز یر شعا ع آ فتا ب د ر ر و ی ز مین ها ی سنگز ا ر و د شت ها ی خا ر ز ا ر و مر طو ب و یا هم د ر بغل تپه ها ی پر ا ز سنگ و خا ک د ر ز یر آ سما ن با ز  با تما م آ ر ز و و ا نتظا ر به آ یند هً گنگ و نا معلو م  با ما یو سیت و  سر گر د ا نی  ر و ز خو د ر ا شا م میسا ز ند . لطفآ مر ا جعه شو د  به فلم تحیه شد ه د ر آ ر شیف فلم د ر و بسا یت جا م غو ر تحت نا م: گذ ا ر ش ا ز مکا تب جلگهً مز ا ر. با ید د ر پلا ن ا نکشا فی و بی عیب شما  بر ا ی  ا ین ا طفا ل معصو م هم  یک مکتب  ا ز جملهً چها ر مکتب طی د ه (10) سا ل  د ر نظر گر فته میشد .
 

 

د ه سا ل  ا ز به قد ر سید ن د و لت به  نا م ا سلا می شما و  د یمو کر ا ت ها ی متمد ن ا ر و پا یي شما میگذ ر د  و ملیا ر د ها د ا لر بخا طر همین ا طفا ل  معصو م و بنا م همین معا ر ف ا ز کشو ر ها ی جها ن سر ا ز یر شد ه میر و د و هنو ز هم ا د ا مه د ا ر د  چه و قت نو بت به ا ینجا خو ا هد ر سید.
ا ز مسئو لین  بخش معا ر ف سو ا ل د ا ر م :  
1-   میتو ا نند بگو یند که د ر سه مکتب شش صنفه و یک مکتب سه صنفه  جلگهً مز ا ر چند نفر معلم  با سو ا د و مکتبی د ا ر ند ؟ یقینآ که جو ا ب شا ن منفی خو ا هد بو د.

 
2-   یا میتو ا نند بگو یند  که همین ا طفا ل که ا ز صنف ششم فا ر غ میشو ند سر نو شت شا ن چه میشو د  و بعد ا ز صنف ششم  شا مل کد ا م مکتب ، لیلیه و یا محل د یگر ی که بتو ا نند به د ر و س خو یش ا د ا مه بد هند کجا خو ا هد بو د؟ ز یر ا د ر جلگهً مز ا ر کد ا م متو سطه  و یا هم مکتب با لا تر ی و جو د ند ا ر د که ا طفا ل بعد ا ز صنف ششم  بد ر و س خو یش ا د ا مه بد هند.
3-   د ر د آ و ر تر ا ز همه ا ینست  که همین ا طفا ل که ا ز صنف ششم به همین مشکلا ت و مشقت بلآ خر ه  فا ر غ میشو ند با ز سر نو شت شا ن  چه میشو ؟ به کجا میر و ند ؟  مکتب آ یند هً شا ن کجا ست ؟ چه کسی آ نها ر ا کمک و ر هنما یط میکند ؟  معلو م نیست .جو ا ب مسئو لین فقط  همین خو ا هد بو د که بما چه و بلا ی ما به پسی شا ن  که بعد ا ز صنف ششم به ا یر ا ن میر و ند و یا هم به پشت ر مه و  د هقا نی و یا هم د ر گر و پ ها ی طا لبا ن.
4-  آ یا ر یا ست محتر م معا ر ف و لا یت غو ر  محتر م مو د و د ی صا حب ، عا ز م صا حب گفته میتو ا نند  که آ یا طی د ه سا ل چند نفر ا ز فا ر غین صنو ف ششم مکا تب جلگهً مز ا ر  ر ا د ر لیسه مر کز و یا هم  جا ی د یگر ی  د ر مر بو طا ت و لا یت غو ر جذ ب و شا مل مکتب کر د ه با شند ؟ جو ا ب با ز هم  نه خیر  خو ا هد بو د .
5-  با د ر د و ا فسو س با ید بگو یم که د ر تما م مکا تب ، لیسه ها  و د ا ر المعلمین ها ی مر کز و و لسو ا لی ها ی و لا یت غو ر و تما م کشو ر  حتی نا م یک طفل ا ز جلگهً مز ا ر  د ر ج نبو د ه و هیچ کسی ا ز ا ین د یا ر د و ر ا فتید ه تا شا نس آ نر ا پید ا نکر د ه که ا ز صنف ششم  به با لا گا می بر د ا ر د . ا ز سا ل 1344 تا ا مر و ز   بجز ا ز د و  نفر بنا م عبد ا لر حمن سر و ر ی و ا ینجا نب نو یسند ه کسی ر ا نخو ا هید یا فت که ا ز صنف شش به با لا مکتب خو ا ند ه با شد و یا شا مل مئو سسا ت تعلیمی  کشو ر ما  شد ه  با شند  د و جو ا ن د یگر بنا مها ی شهید حضر ت گل و لد عبد ا لنبی  ا ز قر یهً سیا ه د ر ه  که د ر سا ل  1366 د ر قر یهً د ر هً تخت با پنج نفر  ا ز  ا قا ر ب و ا عضا ی فا مل  آ ن بجر م همکا ر ی با د و لت و قت تو سط گر و پ ها ی مسلح جها د ی د ست گیر  و   تیر با ر ا ن گر د ید ند و  همچنا ن شهید  محمد و لد غو ث ا لد ین ا ز قر یهً جلگهض مز ا ر  ا فسر قو ا ی 15 ز ر هد ا ر د ر جر یا ن  و ظیفه ا ز طر ف گر و پ ها ی مخا لف د و لت به شها د ت ر سید ه ا ست . ر و ح شا ن شا د و  خا طر ا ت شا ن جا و د ا ن  .

 

 

 لذ ا ما ا ز  ر یا ست محتر م معا ر ف  و لا یت غو ر و د یگر د ست ا ند ر کا ر ا ن بخش تعلیم و تر بیه ا ین و لا یت صمیما نه خو ا هشمند یم تا منحیث یگا نه مر جع و مقا م مسئو ل  منحیث و جیبهً ا نسا نی و ا سلا می خو یش بطو ر و طنپر ستا نه و بد و ن د ر نظر د ا شت ا خطلا فا ت و منا سبا ت منطقو ی د ر مو ر د مشکلا ت و نا ر سا یي ها ی ا ین منطقهً د و ر ا فتید ه تو جه جد ی نمو د ه و یکبا ر د یگر  د ر نقشهً و لا یت غو ر  بخو بی نگا ه کر د ه ا ین محل و میطقه ر ا  پید ا کنند ود ر مو ر د ا ین مر د م با غر و ر ، ز حمت کش و صبو ر و سر نو شت آ یند هً  ا طفا ل معصو م و بی و ا سطهً شا ن   و مشکلا ت ذ کر شد ه  ً شا ن غو ر  نمو د ه و تصا میم جد ی د ر مو ر د  ا تخا ذ بد ا ر ند  .

 

 

بنا ء آ  به نما یند گی ا ز  د ه هز ا ر  (10000 ) نفو س  فر ا مو ش شد ه ً گو شهً شما ل غر بی و لا یت غو ر (جلگهً مز ا ر) که  سا لها ی سا ل ا ز د ست ر سی و حا کمیت مقا ما ت  د و لتی بد و ر بو د ه و تا هنو ز ا ین د یا ر ز یبا و با ستا نی   با مر د م ر نجد ید ه و مظلو م آ ن  بشکل کشف نا شد ه و د و ر ا ز ا نظا ر همه با قیما ند ه ا ست بخو د حق مید هم منحیث یگا نه فر ز ند مکتب خو ا ند هً شا ن  ا ز د یا ر مها جر ت و غر بت صد ا ی  شا ن بگو ش ها ی شما بر سا نم و یکبا ر ا ین جمعیت بید فا ع و بیکس ر ا  بیا د شما و طند ا ر ا ن عز یز   بیا و ر م  تا با شد که د ر پلا ن ها ی مطمئن و عملی تا ن که  بخا طر مر د م ر نجد ید هً غو ر ر و ی د ست میگیر ید ا یشا ن ر ا هم فر ا مو ش نکر د ه با ا حسا س همد ر د ی ، همنو عی و و ظیفو ی تا ن  نا م ا ین منطقهً پر نفو س ر ا که هنو ز هم  نا و قت نشد ه   شا مل و د ر ج یکی ا ز   جد ا و ل مر بو طهً  پلا ن ا نکشا فی خو یش  نمو د ه تا با شد که آ نها هم خو د ر ا د ر جمع سا یر مر د م و لا یت غو ر و د یگر  همسا یگا ن �� و ر و بر ی   شا ن  مشا به  و یکسا ن شمر د  ه و با آ ر ا مش ر و حی د ر پهلو ی د و لت قر ا ر گیر ند.
بند ه نو یسند هً ا ین مضمو ن عبد ا لغفو ر غو ر ی با شند هً قر یهً جلگهً مز ا ر فعلآ مها جر د ر کشو ر هلند طی سا لها ی 2006-2007-2008 بطو ر پیهم بر ا ی با ز د ید ا ز فا مل و عز یز ا نم د ر و لا یت غو ر د ر منطقهً جلگهً مز ا ر ر فته بو د م فلم ها ی مستند  ا ز چگو نگی و ضع ز ند گی مر د م شر یف آ ن د یا ر و بخصو ص حا لت ا صف ا نگیز مکا تب خو ا جه شهید ا ن جلگه مز ا ر، مکتب شش صنفی قر یهً سیا ه د ر ه ، مکتب قر یهً سیچ ، مکتب شش  صنفی قر یه ً بر ز و تهیه کر د م  که ا ز طر یق همین سا یت جا م غو ر  به نشر ر سید ه ا ست که فعلآ هم ا ین  فلم تحت نا م ( گذ ا ر ش ا ز مکا تب جلگهً مز ا ر) د ر آ ر شیف سا یت جا م غو ر د ر بخش فلم و مو سیقی مو جو د ا ست.  همچنا ن گذ ا ر ش د یگر ی د ر ا ر تبا ط با معر فی جلگهً مز ا ر  و آ بد ا ت تا ر یخی جلگهً مز ا ر د ر سا ل 2008  تهیه و ا ز طر یق همین سا یت به نشر  ر سید ه که فعلا هم د ر آ ر شیف همین سا یت تحت نا م ( معر فی گو شهً ا ز و لا یت غو ر)  د ر آ ر شیف مضا مین عبد ا لغفو ر (غو ر ی) مو جو د ا ست .   د و ستا نیکه د ر مو ر د ا ین محل آ شنا یي و آ گا هی کا مل ند ا ر ند  بخا طر آ گا هی و معلو ما ت بیشتر  میتو ا نند با مر ا جعه  به  ا ین گذ ا ر ش  و  فلم مستند که د ر فو ق ذ کر شد   د ر مو ر د جلگهً مز ا ر  آ شنا یي  و معر فت  پید ا کنند.

با ا حتر ا م 
25.01.2009
عبد ا لغفو ر (غو ر ی) ا ز کشو ر هلند