آرشیف

2014-11-21

دوکتور محمد عابد حیدری

قابل توجه علاقه مندان تاریخ کشور

با مسرت فراوان خدمت هموطنانیکه بمطالعه تاریخ کشور علاقه دارند ،میرسانم که اثر تحقیقی محترم پوهندوی شاه محمود«محمود»سابق استاد کرسی تاریخ در پوهنتون کابل تحت عنوان«دولت مستقل غوریان»در ماه میزان ۱۳۸۶ خورشیدی از چاپ برآمده،غرض استفاده ای علاقه مندان تاریخ روانه بازار کتاب ګردید۰ دوستداران این دوره از تاریخ کشور،
بخصوص فرزندان دیار غور تاریخی میتوانند کتاب متذکره را که در پیشاور به طبع رسیده وعنقریب وارد بازار کتاب افغانستان خواهد ګردید، غرض ارتقای سطح معلومات تاریخی خویش در مورد غور و غوریها ،از کتابفروشی های کابل وسایر شهر های افغانستان بدست بیاورند۰
طبق اظهارات مولف،کتاب با قطع وصحافت زیبا بچاپ رسیده که در پشتی صفحه نخست آن عکس سلطان شهاب الدین غوری ودر صفحه آخر پشتی منار تاریخی جام چاپ ګردیده است۰
    قابل توضیح میدانم که رساله مورد بحث قبلآ تحت عنوان«دولت فیودالی غوریان» غرض ترفیع برتبه علمی(پوهنیاری) در پوهنتون کابل بشکل تایپی اما صرف در سه کاپی چاپ(تایپ) شده بود۰ مطابق مقررات موسسات تحصیلات عالی که حد اقل یک کاپی از اثر علمی باید در کتابخانه موسسهء علمی مربوط فرستاده و راجستر شود،یک کاپی اثر مذکور در کتابخانه مرکزی پوهنتون کابل فرستاده شده بود۰کاپی دوم نزد مولف و کاپی سوم آن را یکی از استادان رهنماء شاه محمود«محمود»، یعنی آقای قربان بابایف که در آنوقت بحیث استاد همکار از دانشګاه دوشنبه پایتخت تاجکستان به پوهنتون کابل آمده بود،باخودش برده بود۰
(ګفته میشود داکتر قربان بابایف فعلا مشاور امور فرهنګی آقای امامعلی رحمان ریس جمهور تاجکستان است۰)
   کتاب«دولت فیودالی غوریان» در ریاست نشرات پوهنتون کابل راجستر ګردیده بود تا چاپ شود۰اما قبل ازینکه نوبت نشر آن برسد،جنګهای تنظیمی در کابل آغاز ګردید که در پهلوی سایر مصایب،ریاست نشرات پوهنتون کابل با همه دار وندار اش در حالیکه تحت تصرف تفنګداران حزب وحدت اسلامی قرار داشت،بغارت برده شد۰ مولف در جملهء یکتعداد از کتب اش این اثر را نیز از کابل به زادګاهش انتقال داده بود۰ خودش مانند تعداد کثیری از هموطنان بخاطر زنده ماندن مجبور به ترک کابل ګردیده،بعداز مشقات زیاد وارد اروپا و فعلا با خانواده اش مقیم ایندیار است۰ بعد از تلاش زیاد سر انجام موفق ګردید این اثر اشرا تحت عنوان«دولت مستقل غوریان»به زیور چاپ آراسته و مصدر خدمت به هموطنان اش ،بخصوص غوریها ګردد۰
                   مشخصات کتاب
عنوان: دولت مستقل غوریان
مولف:  شاه محمود«محمود»
ناشر:   انتشارات خاور
محل نشر: پیشاور – پاکستان
تاریخ نشر: میزان ۱۳۸۶ (اکتوبر۲۰۰۷ )
تیراژ:  ؟
 
   من هنوز کتاب را ندیده و نخوانده ام۰ امیدوارم هر چه زود تر به آن دسترسی حاصل نموده و مطالعه اش نمایم۰ نقد ،نظر ویا هم یادداشتهایم را بعداز مطالعه آن خدمت خواننده ګان محترم سایت وزین جام غور ارسال خواهم کرد۰
   یک مطلب را از قبل خدمت خواننده ګان محترم تحریر میدارم که:چون کار مولف به شیویی تحقیق کتابخانه ای صورت ګرفته نه ساحوی،جای شک و تردید وجود ندارد که با استفاده از آثار یکتعداد مورخین ونویسنده ګان صاحب غرض و مرض در ارتباط به اصل ونسب غوریها و زبان شان دنباله روی های صورت ګرفته باشد۰هرګاه چنین باشد،مبحث مذکور قابل تأمل بوده،به اسناد،شواهد و مدارک معتبر نیازمند است۰ اینکه مبحث یاد شده از کدام دید و زاویه به بررسی ګرفته شده به آینده(الی مطالعه کتاب) موکول  نموده،فعلا چاپ وحضورش را در بازار کتاب صمیمانه خیر مقدم میګویم۰
 چاپ کتاب را مولف محترم آن که من هم در دوران تحصیل از سرمایه ای معنوی او فیض فراوان برده ام،شب ۲۰ نوامبر ۲۰۰۷ ذریعه تلیفون به اطلاع رساند،که از لطف شان صمیمانه تشکر مینمایم۰ بخود اجازه میدهم به نماینده ګی از فرزندان دیار بنیانګذاران این دولت مستقل یعنی امپراتوری بزرګ غور یها،از توجه وزحمت کشیهای ښاغلی«محمود» تشکر نموده،صحت کامل و موفقیت مزید در انجام کار های تحقیقی بعدی اش آرزو ببرم۰ (انشا الله)