آرشیف

2015-12-11

سرمولف عبدالغیاث غوری

قابلیت آموزشی یعنی چــــــه

؟

مفهوم قابلیت

قابلیت کلمۀ لاتینی است به معنای" شایسته" قابلیت را میتوان خصوصیات اساسی یک فرد تعریف کرد. وقابلیت آموزشی عبارت از مولفه های آموزشی( دانشی، مهارتی وذهنیتی یاگرایشی) وهم چنان استفاده از این مولفه ها در تطبیق موثر آموزشها وایجاد ابتکار در امور زنده گی بهتر می باشد. یا انطباق اهداف( دانشی، مهارتی وگرایشی).

 • – قابلیت از نظر علما

          قابلیت از نظر راون : هرفرد باید دارای قابلیتهای زیر باشد:

 1. معنای قابلیت: درک فرهنگ سازمان(هرجایی که کار می کند) وعمل به آن.

 2. ارتباط قابلیت: ایجاد حفظ ارتباط با همکاران

 3. یادگیری قابلیت: شناسایی راه حل ها برای انجام وظایف وانعکاس آموخته ها.

 4. تغییر قابلیت: عمل به روشهای جدید

 قابلیت از نظر بویاتزیس: وی قابلیت هارا به دودسته تقیبم مینماید:

 1. قابلیت های برتر: که شامل مفهوم سازی، اعتماد به نفس، استفاده از قدرت اجتماعی وواقع بینی.

 2. قابلیت های تفکر منطقی، خودارزیابی، خود کنترولی، خود قضاوتی، مثبت اندیشی، مقاوم وانطباق پذیری، ودارای دانش تخصصی.

 •  سطوح قابلیت ها : سطوح قابلیت هارا می توان به چهار سطح تفکیک کرد:

 1. قابلیت عملی: توانایی برای انجام مجموعۀ وظایف.

 2. قابلیت بنیادی: درک اینکه چگونه وچرا وظایف انجام می شوند.

 3. قابلیت واکنشی : توانایی ادغام فعالیت ها با درک فعالیت به گونۀ که یادگیری صورت گیرد

 4. قابلیت کاربردی: توانایی  انجام مجموعه یی از وظایف همراه بادرک وواکنش لازم.

 •   قابلیت ها برای یادگیری فعال در رشته های علوم اجتماعی یا انسانی

 1. بکار بستن دانش ومهارت.

 2. گسترش دادن مهارت.

 3. مربوط کردن مطالعات با دنیای خارج.

 4. یادگیری از تجربه های شخصی.

 5. به دست آوردن تجربۀ همکاری وتشریک مساعی.

 6. افزایش تعامل وارتقای روابط میان افراد

 7. ایجاد آماده گی بیشتر برای ورود به جامعه

 8. کاهش روحیۀ گوشه گیری وفرد گرایی

 9. افزایش اعتماد به نفس

 10. عادت به تعامل و تفکر در مواجه شدن بامسایل

 11. سنجش توانایی ها  وتعامل در پی گیری اهداف

 12. توانایی شرکت موثر در کارهای گروهی

 13. توانایی تجزیه وتحلیل مباحثات وواقعات

 14. توانایی مستقل فکر کردن.

 •  اهمیت قابلیت برای معلمان علوم اجتماعی

 معلمان علوم اجتماعی باید دارای سه مسئولیت یا سه قابلیت باشند:

 1.  ایجاد علاقه مندی در ذهن شاگردان

 2. ایجاد آماده گی در شاگردان

 3. ارتقای شاگردان برای رسیدن به سطوح بالاتر وعالیتر.

 • ایجاد قابلیت درشاگردان :در موارد ذیل باید صورت گیرد:

 1. شاگردان باید اهداف خود را تشخیص نمایند

 2. شاگردان باید به افراد دیگر ارتباط برقرار نمایند

 3. بادر نظر داشت تحولات اجتماعی وتجربیات فردی در رابطه با دیگران،  یادگیری خودرا استمرار بخشند.

 •  خصوصیات معلم قرن 21

در قرن 21 مقوله های سرعت، دقت اطلاعات وتکنالوژی نوین مورد بحث است. ازین رو معلم قرن 21 دارای خصوصیات ذیل باید باشد:

 1. اطلاعات( دانش، معلومات و…) :

 • آشنایی با تکنالوژی

 • آشنایی با معیارها و استندرد های جهانی

 • بالابردن سطح دانش و معلومات عمومی

 • تدریس فعال ومشارکتی

 • شرکت در سیمنارها، ورکشاپها و دوره های داخل خدمت

 • آشنایی با اصول روانشناسی تربیتی

 • و داشتن پلان درسی.

 1. ابتکار: برای معلم خیل باارزش است:

 • معلم باید دارای استعداد وتوانایی افکار نو وجدید باشد

 • شاگردان را به تفکر وادار کرده بتواند

 • از شکست ترس نداشته باشد

 • خطر پذیر باشد

 • بتواند ایجاد انگیزه نماید

 • بتواند شاگردان ضعیف وقوی را شناسایی کند

 • به اختلافات فردی توجه نماید.

 •  سوالات مناسب وانگیزه یی را در صنف طرح نماید.

 1. مهارت وسرعت معلم قرن 21.

 • مهارتهای فردی (بکار گیری روشهای فعال تدریس)

 • مهارتهای ارتباطی

 • مهارت در تدریس

 • مهارت تجزیه وتحلیل مسایل

 • ایجاد روحیۀ اسلامی.

 1. خصوصیات اخلاقی وعاطفی معلم قرن 21

 • مراعات آداب اسلامی واجتماعی

 • نشاط وشادابی

 • قیافۀ ظاهری

 • داشتن تحمل

 • شخصیت قایل شدن به همکاران وشاگردان

 • وظیفه شناس باشد

 • مهربان وباعاطفه باشد

 • منافع جامعه رابر منافع خود مقدم شمارد.

 • پایبند ارزشهای اسلامی باشد.

 •   پیشنهادات:

 1. سطوح دانش ومهارت ها در همه زمینه های علمی اعم از علوم اجتماعی، علوم تجربی وتکنالوژی

 2. توجه به نیازهای فردی شاگردان.

 3. صداقت : ( باقابلیت های شاگردان لایق وشایسته بر خورد صادقانه شود)

 4. ایجاد روحیۀ داشتن قابلیت برای واقعیت های زنده گی پیش بینی نشده.

 5. یادگیری فعال ومشارکتی.

 6. مهمتر از همه، اگر اعضای محترم دست اندر کاران تعلیم وتربیه از سطح بلند قابلیت ها برخوردار نباشند نتایج کار آنها موثر ، دقیق ، ملموس وهمه جانبه نخواهد بود.