آرشیف

2019-7-2

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

فیروزکوه خانه ما، ماما محمد سوز بابه ما

فیروزکوه خانه ما، ماما محمد سوز بابه ما

محمد سوز را درشرایظ واوضاع کنونی که توانسته خانش گسترده تر گردد البته به روی شاه وگدا، گداها بیشتر یورش میبرن به این خوان، شاهان به تعارف. محمد سوز جوان مرد، ای کاش از سواد برخوردار میبود و در کیس از کیس های تصوف فعالیت میکرد آنگاه بگویم وهمچون جناب مرحوم استاد خلیلی میتوانیستم براو نام بنهیم "عیار از سرزمین خراسان" !!!
محمد سوز همه روزه خوانش بروی فقرا وشاهان آری باز است، اخیرا حکومت محلی غور به سردم داری قوماندان صاحب امنیه وپولیس غور بدون شناخت از محمد سوز این مرد را دستگیر وبه یکی از نظارت خانه های شدید که آدم کشان را درآن بند نگهداری مینمایند دوشبانه روز را نگه کردن ومن حقیر فقیری به محمد سوز اندر این زندان نوکرش من بودم خوار وبار ورخت خواب به محمد سوز من میبردم، تشکر میکنم از محافظین قوماندانی امنیه وپولیس غور که من را بدون تلاشی که البته شناخت از من داشتند احترامانه راه میدادند، به ایشان توفیق سلامتی آرزو میبرم، با وصف که محمد سوز طرفداران قوی و ویژه خود را داشت درپارلمان ومجلس عالی کشور که از محمد سوز تلیفونی حمایت میکردن، تلیفون ایشان را وعذرونیاز جناب خاضع ریس شورای نظامی و والی محترم غورحرمت نکرد،محمد سوز را دویسه پیچ به ثارنوالی طی محافظین باکر،فر به ثارنوالی معرفی اش کرد تا این مرد که از دسترخوانش بوی سلامتی به مشام میاید خوانش را جمع ومحمد سوز به زندان پل چرخی معرفی نمایند تادیگر محمد سوزی درشهر فیروزکوه جلوه گری نتواند که قوماندان صاحب بتواند به گل گشت به چهار سو شهر فیروزکوه، نسیم داماد محمد نعیم پسر عبدالجبار برادر خلیفه صاحب ملوک جلو و قوماندان صاحب را رهنمای بفرمایند که دگر نه از محمد سوز خبری و نه هم از طرفدارانش!!!
در این اواخر یکی از بازرگانانی شهر فیروزکوه به حضور ثارنوالی غور تشریف بردند و محمد سوز را با اسکانس و دالری که در بانک ها داشتند محمد سوز را ضمانت فرمودند و از زندان کاملا ازادش کردند که تشکر مر ایشان را.
در پایان به این شعار نوشته مان را پایان میبریم (( فیروزکوه خونه مان، محمد سوز بابه مان)) سلامتی محمد سوز را از ته دل ارزو می بریم!!!