آرشیف

2017-5-1

محمد سرور انوری غوری

فواِید اراضی کوهسار:

1-بهترین ذخیره یخچالها .
2-مرکز آبهای سطحی وزیر زمینی.
3-مرکز چراگاه های حیوانات.
4- ذخیره خوب علوفه حیوانی.
5-محل زیست مناسب برای حیوانات وپرنده گان وحشی واهلی.
6-بهترین محل تفریح وزیست فصل تابستان.
7-ذخیره گاه جنگلات.
8- بهترین هوا برای محیط زیست.
9- مراکز معادن.
10-بهتری شکار گاه ها.
11- مراکز خوب برای نصب آنتن های مخابرات وتکنالوژی جدید. وغیره.
 
نواقص یا خطرات اراضی کوهسار:
1- محدود بودن راه های ارتبا طی.
2- خطرلغزش سنگ کوچ ها.
3- خطرلغزش برف کوچ ها.
4- خطرلغزش تو ته ها ی بزرگ یخ. 
5- خطرات باریدن های شدید برف و باران بشکل دوامداروسرازیر شدن سیلاب ها. 
6- تغیرات سریع وآنی آب وهوا وتاثیرات شدید آن بالای مردم ،حیوانات پیداوارمحل.( تلفات انسانی وحیوانی)
7- عم دسترسی مناسب به کمک های اولیه.
8- تاخیرد اکمالات ورسیدگی بموقع بمردم ازطریق  زمین وهوا درحالات اضطراری .
9- طولانی بودن فصل سرما.
10- اعتمال یخ زدن کشت تیرمایی .
11- مراکز زالزله .وغیره.