آرشیف

2014-12-12

الحاج محمد قاسیم علم

فواره

نسیم خوش وزید از کــوهساران

رسـیـد مژده که آمد نــــــوبهاران

چمن نسرین بصحرا سبزه سرزد

چو مروارید غلطان آب بـــــاران

تـــرق سـاجـق ودست بگــــــردن

خوش است قصه کنار آب شاران

فــــــغان از بلـبل شـــــوریده بشنو

وفــا هــــرگـز نـدارد گلــــعــذاران

به این ملت تـــود رس نــو بیاموز

که تااین کوه گـردد چشمه ساران

زسیـلاب بهـاران خاک مـــــا رفت

مکش از بـیخ تواین بـوتـــه زاران

زد ستت بـوتـه گرراحت کند خواب
فـــــــــواره میکند از چشمه ها آب