آرشیف

2015-1-25

ناصر انوری

فهیم هاشمی از دانشکده ژورنالیزم دانشگاه کابل فاروغ التحصیل شد

 

فهیم هاشمی یکتن از جوانان آگاه و دلسوز ولایت غور امروز به موفقیت از رشته رادیو تلویزیون دانشکده ژورنالیزم دانشگاه کابل به سویه لسانس فاروغ التحصیل شد. وی که بازحمت زیاد مسولیت نفقه فامیل را بعد از فوت پدر بعهده داشت توانست در پهلوی کار به تحصیل هم ادامه دهد که یک الگو برای نسل جوان کشور میباشد. برایشان موفقیت های مزید را در همه امور خواهانم و فراغت شان را از صمیم قلب تبریک عرض میدارم.

 

فهیم هاشمی از دانشکده ژورنالیزم دانشگاه کابل فاروغ التحصیل شد

 

فهیم هاشمی از دانشکده ژورنالیزم دانشگاه کابل فاروغ التحصیل شد

 

فهیم هاشمی از دانشکده ژورنالیزم دانشگاه کابل فاروغ التحصیل شد