آرشیف

2019-9-30

رفعت حسینی

فلم افغانی

سرتاپای گذشته وامروزافغانستان فلم هایی باصطلاح <اکشن> ، همچون فلمهای هنری!!! مبتذل هندی میباشد:
بیندیشید به رخداد های پیشین وچهل سال پسین درجغرافیایی بنام افغانستان.
درافغانستان سهمگیری درزعامت دولتی،پیوستگی همیشگی داشته است با اغتشاش وکشتارومدنیت را پامال نمودن :
بیادبیاوریدکه باچی دسیسه هایی ابومسلم خراسانی قدرتمند گردیدونابودی ویرا بدستورخلیفه منصورعباسی دربغداد.
وقتی کلهءابومسلم رابدستورمنصوربریدندآنرا دریک کیسه جادادند وباهزارکیسه دیگرکه لبریزدرهم بود، دربین سپاهیان خراسان بزرگ!!انداختند. سپاهیان دلاور!! مشغول چورنمودن کیسه های درهم شدندوکلهء قهرمان!ابومسلم مسکین ،تنهای تنها، دردشت خدا ماند.
پرسیده نشده است که به چه سبب سراوبریده شد؟ وپژوهشی درین زمینه بجزازسوی آگهان ،بگونه فردی،نبوده است.
هرچند،ابومسلم مذکور،درزمان تلاشهابرای تبدیل خلافت ازاموی ها به عباسی ها دربیرون ازافغانستان، درداخل منطقه یی که درجغرافیای آنزمان شمال افغانستان حکمروایی داشت ، برای عباسیان <کارگزار>بود.
سپس فلم بیاد ماندنی وننگ آفرین بت شکستاندن وبچه بازی محمودغزنوی «طوررسمی ودرباری ودولتی» درچلش گردید.
بهوش باید بود که فرهنگ!بچه باز،دردنیای لچ مرغان،با همجنسگرایی جنسی،ازدریچه دانش امروزین دردنیای متمدن، تفاوتهای بسیاری دارد
آنگاه فلمهای وحشت انگیزاز چنگویهابین خانواده ها ی سدوزاییها وسپس محمدزایی ها چالان شد.گاهی دست یکدگررا درتیل بریان نمودند، آلتهای تناسلی رابریدند، کورکردند وگوش بریدندوبانوان قومهای بیچاره تررا بپول ناچیزفروختند.
دروقت دیگر فلمهایی با بازیگران ودایرکتاران متفاوت رویکارگردیدند که سوژه انها مارکسیزم ودین اسلام بود بابمب وراکت وبندی نمودن وفراردادن مردم ازمملکت . داود را بانواسه هایش آشوبگران خلق وپرچم با کلشینکوف ،امین رابازهروتره کی را کتی بالشت نابودکردندو نجیب راغرغره نمودند.

 

همسان فلم خادم دین رسول الله، درفلمی مسعود دردشتهای پنجشیروضوکردونمازخواند وقهرمان عمومی ملی گردید. درفلمی که خریدارنداشت ،ملاربانی استاد وملامجددی پروفیسرشدند ودرانگلستان ودنمارک «اموال غیرمنقول» خریدند. پسترفلم کنفرانس بن بازی شدوکرزی بابای ملت شهیدپرورگردید. حاجی محقق درفلم دیگری خانه داری و<عیال>سازی رابنمایش گذاشت. .پس اززعمای سدوسازایی ومحمدزاییان بیشترین اولادونواسه رااین علامه محقق داردوآنهم تنهادرسالهای پس ازکنفرانس بن.
وشیخ گلبدین دوستی راباراکت برمبنای موازین عرفان وتصوف اسلامی درفلم دیگری نشان داد وتواضع به شرع اسلامی را کانکرتی ساخت .
وهمه این فلمهای بزن بزن وبکش بکش ، فراموش نباید کرد که باچند<<< افتخار>>>دیگر مردم متمدن افغانستان ،پیوندی همه سویه دارند :
با {{چادری برای بانوان،مدفن دروغین علی،پته خزانه دروغین، خرقه دروغین محمد وکشتارهای خادواگسا }}.
اینها گزیده یی ازفلمهای ساخت افغانستان با<فرهنگ!!!> چندهزارساله هستند!
ودرزمینه دانش ازآغازتاامروزچی پیامدی سینمایی بوده است؟هیچ فلمی درین مورد،حتا بی صدا ،نیست.

 

افغانستان مگرچار«تولیدملی» دارد:

 

۱/اشعارحمدونعت ومنقبت ونی نامه ها

 

۲/قصایدمدحیه برای زعیم وقهرمان وسلطان وزورمند وسرمایه دار

 

۳/ القاب گونه گون وفراوان برای امیروسلطان همانند قهرمان ملی،شهید، بت شکن،غازی، فاتح تل،فاتح کابل، استادواستادشهید،بابای ملت

 

۴/القاب افسانوی برای شاعرهمچون نجم العرفا،ابوالمعانی، حکیم،سرورعاشقان جهان،صوفی،مولوی،ملک الشعرا.

 

…..