آرشیف

2019-6-26

رفعت حسینی

فلسفهء علمی !افغانی!

یکی از آدمهاییکه برای فرهنگ ،ادبیات ،هنرخوشنویسی وآموزش وپرورش درافغانستان،دردوران هفتادسال از زندگی هشتادوشش ساله اش،کاروپیکارنموده بود، سید محمدداودحسینی نامیده می شد.وی درآن سرزمین گزندی وآسیبی به باشندگانش نرسانیده وازارزشهای مادی ومعنوی، استفاده ناروا ننموده بود.با پیامدهای حقوقی کارکردهاوآگاهیش زندگی خویش را بآخربرده بود.
.
انگیزهء نبشتن ِ این چند کلمه ،بازنویسی زندگینامهء وی نیست ۰درانترنت نیز میتوان درپیرامون اوآگاهی شایسته بدست آورد.
.
این مرد بتأریخ یکشنبه هفدهم جدی سیزده صد وپنجاه وهفت خورشیدی بنابرسکتهء قلبی درگذشت.
.
برمبنای گرامیداشت ازفرهنگ وهنرودانش وادبیات وارزش نهادن به آموزش وپرورش درکشور،بایستی در رسانه های دولتی افغانستان،دران هنگام ،خبرِمرگ ِ چنین هنرمند وخدمتگارِمیهن نشرمی شدودربارهء تکاپوی درازمدت ودامنه دارفرهنگی ،هنری وادبی اووهم برای تلاشهایش درراه آموزش وپرورش درسرزمین افغانستان، می نگاشتند.
.
مگرآ نرابسرنرساندند .حتا دروقایع روزآژانس باختر وخبرهای شبانه رادیو افغانستان نیزخبرمرگش پخش نشد.
.
ودولت وابسته بحزب دیموکراتیک!خلق !پیوسته جار میزد که مردمی وانقلابی میباشد.
وزیراطلاعات وفرهنگ درانوقت [[عضو کمیته مرکزی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان وعضوشورای انقلابی دولت جمهوری دیموکراتیک افغانستان!!!!!! ]] رفیق !خیال محمد کتوازی ،بود.
نمونه یی از خوشنویسی سید محمد داود حسینی وتصویروی

فلسفهء علمی !افغانی!

فلسفهء علمی !افغانی!