آرشیف

2020-8-12

دوکتور ص. سعیدي

فقط حکومت سيکولار!

خوشبختانه نوشتهء سازمان ضد اسلامى به نام رنګريز براى من در سايت افغان جرمن آنلاين باز نمى شود. اما خواندن عنوان کافى است تا به محتوى پى برد.  در موارد مشکل مشابه به آرشيف نويسندګان سايت افغان جرمن آنلاين ميرفتم و درآن مطلب و نوشته  باز مى شد و ميخواندم. اما چون رنګريز به ګمان اغلب سازمان ضد اسلامى است به نام  رنګريز چنين نامى در لست نويسندګان افغان جرمن را نه يافتم و ياذ وجود ندارد، به هر حال: 
 ميدانم ظلم و تعدى ايکه به نام دين و از جمله به نام اسلام شده عدهء را از دين دور ساخته و سبب نفرت شان شده. اما دين اسلام مانند ديګر اديان نيست و سقوط طياره دليل موجه در دشمنى با طياره هم نيست. ميدانم اديان ديګر به جذبى هاى جديد از جامعهء اسلامى امکانات وسيع تهيه ميدارند و اين مبلغين ضد اسلامى جاهلانه هم به انحراف اذهان بى خبران ميروند.اما واقعيت چيزى ديګرى است. 
اسلام با ساير اديان حتى اديان ابراهيمى تفاوت دارد و درک درست اسلام سبب صلاح و فلاح بشريت است. دين رحمت للعالمين را دين انفحار و انتحار و تشدد ساختن حرام و فهم نادرست از دين اسلام است. 
کسيکه مسلمان را به عمد  بکشد جزايش جهنم و به طور ابد است. سازمان هاى افراطى به نام دين و الله اکبر اين کار را در افغانستان با افتخار ميکنند و ما شاهديم. اين واقعيت با جايش باقيست و شعر جناب افغانى برادر ارشدم درين مورد قابل دقت و درد عميق است: 
د اسلام په تمه تمه د کافرو کانې وشوې
هېڅ تميز کولاى نه شو، قيامتونو کې موشپې دي. 
 
 و اما در خصوص اسلام وسيکولارزيم و تأکيد يک جانه در مورد آن حد اقل حد اقل جهالت از اسلام است. ضرورت به بحث طويل دارم اما مختصر: 
اګر حاکميت ديموکراتيک حاکميت مردم، براى مردم، توسط مردم و در خدمت ارزشهاى والاى ملت و مردم است.حاکميت اسلامى براى جامعهء فرانسه، انګلستان، آلمان و …  در حالت بسيار خوب يک تلاش  احمقانهء بيش نيست. 
حاکميت اسلام با ارزشهاى اسلامى به جامعهء غير اسلامى با ارزشهاى متفاوت غير اسلامى مصدر خدمت شده نمى تواند. لذا تأکيد به آن حد اقل احمقانه  و جاهلانه است. 
عين جاهلانه و احمقانه است اکر تساوى حق همسکسوال و لزبين حقوق بشر را به نام ديموکراسى در افغانستان تطبيق کردن بخواهند تا حاکميت سيکولار باشد. ملت همان قوانين و ارزشها را در زمرهء قوانين خود پياده کردن ميخواهد که ارزش ملت است. ارزش مسلمان در چوکات عقيده و اسلام است و در جامعهء اسلامى مانند افغانستان با 95% مسلمان تطبيق يک چند وارد شده، پراشوتي در لباس جامعهء مدني  و بعضى پروژه هاى دالرى براى جامعهء افغانى سخت خطر ناک و تحريد شده از جامعه است و حد اقل خود کشى هم است. 
براى يک مسلمان: 
اولين مٶسس  حاکميت اسلامى خود پيامبر اسلام در مدينه است و بعد ازآنحضرت خلفاى راشدين. 
و من لم يحکم بما انزل الله فاوليک هم الکافرون. کسيکه، حاکميکه مطابق آنجه الاه تعالى نازل کرده حکم نمى کند، کافر است. 
اين صراحت آيه  است.
آيا نظام اسلامى در هند و يا در ترکيه و … درين مورد بايد بحث کرد و به ترکيب جامعه نګاه کرد. 
در مورد کتب و تحقيات  زيادى وشته شده اما همينقدر خدمت تقديم است. 
فاعتبروا يا اولى الابصار 
داکتر صلاح الدين سعيدى 
12/08/2020
 
00447886474638
نوت: دوباره نه خواندم از غلطى هاى املايى با بزرګوارى معذورم خواهند داشت.