آرشیف

2015-8-9

سعدالدین غوروال

فقط بخاطر مادروطن
 
فقط ،بخاطرمادروطن 
مادرم ،وطنم ،فقط بخاطر تومی  میرم
جان  بحق سپرده  به راه تومی میرم
اگر روزامتحان صدا ی کشند مرا
فقط ،به پای درفش نامدارتومی میرم 
من حامی وحارس  استقلال تو ام
درنبرد  دفاع ازخاک تو می میرم 
بنام قوم  وزبان نه نشوم صدای
پیام همدلی خوانده به ندای تو می میرم
بسازم بدشت وداما نت گلستانی
به شاخ بلند شمشاد تو می میرم
به پامیروسپین غرنامت نویسم
به دشت داغداربکوای تو می میرم
مسیر سالنگ وهندوکش حصینت
به وادی شاداب هلمند تو  می میرم
بنازم صدای قرش طوفان هریرود
به مستی دریای پنجشیرتو می میرم
بسازم سرزمین سوخته شمال را
به پای قصردارالمان تو می میرم
سرود پوهنتون دانشگاه بخوانم
به آرامگاه جماالدین تو می میرم
 
غوروال – هرات