آرشیف

2015-11-2

afrotan

فقط اسم فرعون خالی بود !

وقتی موکب همایونی والاحضرت اشرف خان غنی با معیت سردار جوان شهزاده عبدالله عبدالله بر سرزمین بلاکشیده افغانستان  نزول اجلال فرمودند ، گفتیم و هوشدار دادیم که مواظب باشیم این راه به ترکستان رفته که همیشه از واشنگتن آغاز و به اسلام آباد ختم شده است . اما نخستین چیزی که در مورد آنها باید همیشه بخاطر داشت این است که تاریخ چند صد سال آخیر کشور ما بصورت معیوب و دُم بریده تکامل یافته  واین معیوبیت تاریخی بر وجدان تک تکی از شهروندان جامعه ما تأثیر گذشته است . زیرا مدت درازی است که تکی تکی از ما منجمله روشنفکران و شبه روشنفکران متعلق به  افغانستان معاصر بدون داشتن یک جهان بینی لازم و بینیش مان نسبت به انسان و تاریخ برای ادامه حیات سیاسی فردی و اجتماعی خود ،  رژیم های مختلف وحاکم بر کشور را تقویت بخشیده ایم ویا هم دست کم بدون آنکه رژیم های حاکم با بینیش مان نسبت به شناخت از انسان و تاریخ  انطباق داشته باشند برای رسیدن به قدرت با حامیان رژیم های که استوار بر بینیش و دیدگاه های حتی گاهی مخالف با جهان بینی ما درباره انسان و هستی بوده اند چانه زده ایم .
 

ادامه مطلب اینجا