آرشیف

2014-12-28

نورالله وثوق

فـینالِ عشق
خیمه بر ساحه ی سرسبزِ توکل بزنید
دهُلِ خنده به خمیازه ی هر خُل بزنید

هرکه بابوی تعصب سر سازش دارد
آخورش را به تهِ مبرز وآغُل بزنید

همرهِ مردم سرمست بخارا وسمر 
قندِ اندیشه به دروازه ی کابل بزنید

باده ی معرفتِ حافظِ شیرازِ مرا
دردلِ خانقهِ بلخ وسرِ پل بزنید

دری وتاجِکی وفارسی مان هرسه یکی است
سیلیی بررخِ ناپاکِ تجاهل بزنید

بین غزنی واسفزار وسپاهان وهرات 
پلی ازبرگِ گل ولاله وسنبل بزنید

یک قدم مانده به فینال جهانداری دل
مرد مردانه حریفانه دوتا گل بزنید


نورالله وثوق

سه شنبه بیت وسوم اردیبهشت هزار وسه صد ونود وسه خورشیدی