آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

فـکــر کـج کـج تــر نـمـایـد درک نا هــنـجـار کــج

فـکــر کـج کـج تــر نـمـایـد درک نا هــنـجـا ر کــج
چشــم احول کج بـبـیـنـد راسـت و چـپ د یـوا رکـج

 

 

کـج نویـس کـج کـنـش چو ن کـج نویـسـد روز و شــب
کـج کـنـــد از فـکــر بـا طــل د فـتــر و طـو مـا ر کـــج

 

 

کـجــخـــرا م کــج نـهـــا د کــج مــزا ج کــج پســنــد
کـج نـگا ه کـج نـشــیـن بـر ســر زنــد د سـتـا ر کــج

 

 

چــرخ کـجــر و تا که کـرده مشــت خا یــن را ریـس
خـون نا حـق گـشــته رســم فـیــر مـا شـیـنـــدار کـج

 

 

ا ز وزا رت تا ا مــا رت و ا ز ولایــــت تـا به ا رگ
را ه کــج ، راهــکار کــج هـــم د فـتــر و د ربــار کـج

 

 

از ریاســت تـا وزا رت و ا ز سـنـــا تـا پـا ر لـــمـــا ن
ا نـتـخـاب کـج ، انـتـصــاب کــج ، اصــل پـی آر آر کــج

 

 

کـجـکـلـــنــــد ، کــج اد ا ی ظـــا لـــم دزد و د غـــــل
مـیـز نــد حـــر ف جـفــا با تـــف تــف نـصـوار کـــج

 

 

رهـبـران راسـت و چـپ از بـس که کج رفـتـنـد به را ه
مـیـر ونــد اخــلا ف شــان بـر را ه کــج تـکـــرا ر کــج

 

 

شرق وغـرب هـرگـز نـمـیـدانـنـد چـسـان ما ندنـد به گل
هــــم تـروریــزم نـو یـن تا غــو ل اسـتـعــمــا ر کـــج

 

 

رنـج مـیـهــن کــرده مــا را کـج بـســا ن چــر خ پـیــر
روز و شـــب د ر سـیــنـه ســـوزد آه آ تـشـــبـار کـــج

 

 

درد بــی در مـآ ن مــلـت کـی شــود د رمــا ن بـگــو
شـاه کـج کا بـیـنـه کـج هـــم د لــقــک د ر با ر کـــج

 

 

وضـع نا هــنـجـا ر مـیـهـــن کـــرده کــج ا حــوا ل مــا
شـیــخ کــج ا ربا ب کـج عـمـا مـه کــج چـلــتــا ر کـج

 

 

د ســت مـلـت زیــر سـنـگ دو لـت و طـا لـب بــو د
شـهـر کـج، قـشـلا ق کج، کــوه کــج ، کـوهـسـار کـج

 

 

کـس نـد ا نــد کـیـسـت حـا کـم تا بـگـو یـنـد عـرض حا ل
حکــم کــج ، تـحـقــیـق کـج، هـــم امــر مـنـصـبـدار کـج

 

 

 

گـشـتـه نـا چـل پــو ل را یــج از تـور م هــا ی پــو ل
د ا لـــر و کـلـــــد ا ر کــرده قـیــمـــت ا ســعــا ر کــج

 

 

بــرده رونــق ا ز فـــروش پـسـتـه و بـا دا م و مــغـــز
تـا کـه کــرده کـج نـظـــر آن غـو ل اسـتــثـمــا ر کـج

 

 

شـــد شـکـا ر نا کـســا ن هــر جـا چـو آ هـــوی و طـن
کـرگـسـان خـون می خـورنـد با نـول کـج ، مـنـقـا ر کـج

 

 

فـضـل حق یا ر ا ســت بـر مـا در هـمـه ا حـوال نـیــز
مـتــحـــد با شــیــــم ا گـر بـر ضــد ا یـن اغــیـار کــج

 

 

تـا بـه کـی با شــد غــلام جـهــل ، عـلــم و عـقــل مـا ؟
با قـیـا مـی بگـسـلـنـد ا یـن و هـــم کـج ، پـنـد ا ر کـج

 

 

مــر د م مـظـلـوم مـا رنـجــور و مـحـتا ج و غـمـیـــن
گـردن شـا ن کـج بــود در نـزد رشـو ت خـوا ر کـج

 

 

بـر مـعــا ر ف شــــد مـروج سـیـســتـم تـدریــس نـو
فـکــر کـج ا نـد یـشـه کـج گـفـتـا ر کـج پـنـدا ر کـج

 

 

ا نـتـحـا ر وا نـفــجـا ر وقــتـــل عـــا م مـسـلـمـــیــن
گـشـتـه صـا د ر ا صــل فـتـوی بـر ســر با زا ر کــج

 

 

ای جـوا نا ن وطــن و ای شــیــر مــر دا ن د لــیـــر
بـشکــنـیـد این رســـم کـج این کاخ کـج د یـوار کــج

 

 

مـلــت با عـــز م و ایـمـا ن مـیـکــنـــد روزی قـیــا م
بـشــکــنــنــد کا خ سـتـــم بـر د شــمــن غـــدار کــج

 

 

خوش نویـسـان کـج نـو یـسـنــد سـنـبـل پـر پـیـچ یـار
زلــف کـج بـهــتـر نـمــا یـد بــر گـل ر خـسـا ر کـج

 

 

کـــج نـمــو ده تا قــلــم را آن فــروغ خـو ش خـیـا ل
شــرح کـــرده بـر ثــنـا آ ن جـلــو ۀ د لــــدار کـــج

 

 

عــزم فــرخـاری به لـطـف جـوهــر و دهــزاد بـیــن
کــج نـمــوده چـشــم کـور د شــمــن بــد کا ر کــج

 

 

کـج نـظــرهـا گـرچه کـو شـنـد بـهـر تـخـریـب سـخـن
لـیـک هــرگـز کــج نـگـــردد خـا مـۀ دٌ ر با ر کــج

 

 

استاد فـضـل الحـق فـضل

چـغـچــران قـوس سال 1391 هـجـری شـمـســـی

این پـا رچـه به اسـتـقـبـا ل شـعـــر زیـبـا ی شـاعــر جـوان وسـخـن پرداز آتـش زبان کـشـور مـحـتـرم حسـن شاه فـروغ زیر عـنوان ((سرها به پای دار کج )) و شـعـــر زیـبـای اسـتـاد سـخـن جـنـا ب اوسـتـا د مـحـمـد اسحـا ق ثـنـا زیر عـنـوان(( کـج قـلــم )) سـروده شــد ه اسـت.