آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

فـلک بار دیگر بر ما کمین کرد

فـلــک  با ر د یـگــر بـر مـا  کـمـیـن  کــرد
در خــت  ســر و  ما  سـر بر زمیـن  کــرد
——————————————-
 
 شـکـسـته سـر نگــون  دو سـرو یک  بـاغ
دل  مـا را  د یـگــر با ره  غـمــیــن   کــرد
 
دو تــا  گـــل  از گــلـسـتــا ن  مـعـــا ر ف
فـگـنـد  از بیـخ  وبـن زار و حـز یـن کــرد
 
گــل   رویـی  دو  فــــرزنـــد   پــــدر  را
بـپـژ مــرد و کـهـیـن را با مـهـیــن  کــرد
 
دلاور ا فـــســــر مـــر دا نـه  ســـیـــر ت
به تیـر خـصـــم دون  نـقـش ز میـن کــرد
 
بـه  امــر حـق  شـهـا دت  را  پـذیـر فــت
ورا مــا ُ مــن  به  فـردوس  بـریـن  کــرد
 
نـمـیـــد ا نـــم   ز احــوال  عــــزیـــزا ن
نـو ا ی  مـا درش  مـا  را حــزیـن کــرد
 
ز اطــفـــا ل  یـتـیـــم  او  مـپــر ســـیــــد
که هـرکـس  دیـد  دسـتـش بر جبـیـن کـرد
 
به  مـشـغـــول  عــز یــز م  ای خــد ا یـا !
بـده صـبـری که عــزمـش را مـتـیـن کــرد
 
بـه  فـضـــل  بــیـــکـــرا نـش حـق بـبـخـشــد
که  تـقــدیـرش ز لـطـف خـود  هـمـیـن  کــرد
 
نـمــیــدا نــم  چــرا  دژ  خـــیــم   دورا ن
چنـیـن کـرد وچنـیـن کـرد و چنـیـن  کـرد ؟
 

استاد فضل الحق فضـل
ولـسـوالی اوبه  ولایـت هـــرات – 16 ثـور 1390 هــجــری شـمـســی
این سـروده  به مـنـا سـبـت شـهــا د ت نا به هـنـگام  مـحـتـرم داکـتـر غلام یـحـیـی عـلــمـزاده  وبرادر نو جـوانـش مـحـمـد یو سـف جان که  به تا ریـخ 13 /  ثـور 1390 هـجـری شـمـسـی در شـهـر چغـچـران صـورت گـرفـت ؛ سـروده شــده اسـت  وازینـکه طـی این مـدت  مسا فـر بودم و به انـتـرنت دسـتـرسی نـداشــتـم  از نـشـر بازمانده اســـت.
هــکـذا  بد ینـوسـیـلـه  مـراتب تسـلـیـت خویش را به رهـبـری قوماندانـی امـنـیه ُ غور وتمام افـسران وسـر بازان  رسالـتـمنـد  آن  بصـورت اعـــم  و برای تک تک دوستـان اقارب، جناب تاج محـمـد خان مشغول ، اعـضـای فا میـل ایـشـان بـصـورت اخــص از صـمـیـم قـلـب تـقـدیـم میـدارم  وبرایشـان صـبـر جـمـیـل وبرای شـهـدای عـزیز اجـر جـزیل را از با رگاه رب العـــزت  تمـنا دارم.
  ا هـــدا ُ برا ی جـنا ب  مـحـتـرم اسـتاد  تا ج مــحــمـــد مشـغــول کا کا ی شـهـیـد داکتـر غلام یـحـــی خان مـرحـوم  وتمام  اقـوام  و اقارب ایـشـان  به نـسـبـت ایـنـکه در حیـن شـهـادتش به هـرات بودم و نتوا نسـتـم در مراسـم تشیـع جنازه ُ ایـشـان اشـتـراک  نمـا یــم  تـقــد یـم حـضـور شان مـیـکــنــم .
 

دیانـت عـشـق و اخـلاص اسـت ای دوسـت       بـشــر را مـرگ میراث اسـت ای دوســت
امـیـد هــا بـــس  دراز و عـمــــر کـــو تــاه        کفن سـه لای کرباس اسـت ای دو ســـت
ســـلا مــی از دل کـهــســار غــــور اســت        نـثـار آن عــــزیـزی در حـضـــور اســـت