آرشیف

2015-1-22

ظفر سادات پور

فـقــــــــــر

 

 
 فقر انسان را به هر کار زشت و خلاف قانون وادار می کند .
بر اساس تازه ترین بررسی ها در 33  کشور جهان  شمار گرسنگان در سال 2006  به  930   ملیون نفر رسیده است ، در حالیکه این رقم  در سال 2002   به  850  ملیون می رسید .
در فاصله چهار سال شمار گرسنگان  80  ملیون نفر افزایش یافته است ، این برای رهبران جهان و بشریت شرم آور است .
افزایش مداوم قیمت ها ی مواد غذای و سقوط بانک های جهانی این وضعیت را مشکل تر ساخته است .
پولی که اوباما به بانک های کشور ش اختصاص داده است برابر با کمک 10  ساله  22 کشور صنعتی جهان می باشد  ،  700 ملیارد  دالر برای نجات بانک ها  20 برابر مبلغی است که می توان با آن گرسنگی را در جهان از بین برد .
کشور ما نیز در جمله  33  کشور فقیر شامل می باشد که 30 سال جنگ تمام دار و ندار ما را نیست ونابود کرد .
مردم ما به خاک و خون کشیده شد  بیکاری ، فقر ، نا امنی باعث گردید تا مردم ما به کشور های بیگانه مهاجر شوند .
با آمدن حکومت کرزی مردم ما گروه گروه به خانه و کاشانه شان برگشتند آنهم با نهایت مشقت ، به امید اینکه شاید دولت زمینه کار و سرپناه را برای شان مهیا سازد .
اما در یغا که چنین نشد ، خلاف توقع این دل شکسته گان هم چنان بی سر پناه مانده و برای نفقه فامیل مجبور شدند  دست به گدای دراز نمایند .
جامعه جهانی و مسولین حکومت نمی خواهند که مردم فقیر ما خانه و زنده گی داشته باشند .
گفته شده است که به تعداد  60  هزار طفل که سن شان از 14 سال پاین می باشد مصروف گدائی در شهر کابل می باشند .
حکومت کرزی یک تعداد کارمندان دولتی را تحت عنوان های مختلف  ( دی دی آر ) و اصلاحات اداری اضافه بست نموده و رخصت کردند ، خود آنها به طریقه های مختلف پول های گزافی را  تحت عنوان (خرچ دستر خوان ) و معاشات دالری و غیره به جیب میزنند  .