آرشیف

2014-12-12

الحاج سید محمد رفیق نادم

فــلــــــك

فراخوان شعرجام غور

 

دانـي به چـه هـا گـرديـد سـت بنيـان فـلك ايـدوسـت
دانـي كـه چـه مـيــدانـست مـيـدان فـلـك ايـدوسـت
 

بــركـــام كـسـي هـــرگــــز يــك آن نگـــــــرددايــن
كـــج بـــوده وكـــج بــاشـد گـردان فـــلك ايدوست
 

شـاهـان جـهــان يــك يــك نـاكـام وزبـون افـــتــنـد
هــريــك بـه غــم وانــده حـيـران فـــلــك ايــدوست
 

جــز درد وغــــم حـســرت بــرخــان فـلــك نـبــــود
تـكــريــم بـه ايـن گــردد مـهـمــان فـلـك ايـدوست
 

بــرگــردش ايـــن گـــردان دل خــوش نـنـمـايـكـدم
ديـديــم كـه كـج بـودســت دوران فـلــك ايــدوسـت
 

هركس كه مسرت جست يك لحظـه به اين گـيـتي
گــويــا كــه گـــزيــدسـت خود زندان فلك ايدوست
 

اين مـوي بــريــده زال صــــد مـكــروحـيـــل دارد
آريـسـت فـريــبـنــــــده پــيــمــان فـلـك ايـــدوســت
 

بــرلانــة ايـــن مـــكــارآتــش زخــــــرد افـــــروز
بــاشــد كــه بــرايـــد روح از جـان فــلك ايدوست
 

خــوب اسـت كــه كـس هــرگـز نـه ديده وبشـنيده
گـــردد بـــه هـمــه عـالــم يـكـسان فـــلك ايدوست
 

از راه عــلـوم وفـــن تــقــديـر خـودت بـنــويـــس
الـخـتــم مگـــو ديــگــر افـسـان فــــــلـك ايدوست
 
ايــن جــاســـت كــه مـــي بـايـد مشت خـرد(نادم)
صـنــدان صفــت كــوبيـم دنـدان فــلــك ايــدوست