آرشیف

2015-1-9

دیپلوم انجینر حمیدالله هروی

فــقـــط یـــک پـرســـش

 

اولین بارِ من است که به شما مراجعه می کنم.امید، من شمارا و شما من را آزرده نسازیم. می دانم ما همه نازکیم و زود شکن و همه" من " هستیم.    
من وبسایت، بنام زیبای ( جام غور ) را به حدی که زندگی وقتم می دهد، مرور دارم. درین اواخر، روی اینکه کِی عاقل است و کِی جاهل، سخن ها و حرف های زیادی ته و بالا شده است. اگر اشتباه نکره باشم، مطلب " نکاح شغار و بعضی عنعنات دیگر" محور و یا انگیزهً بروز این جر و بحث ها شده است. کسانی هستند مخالف و کسانی هم موافق، که به عقیده من ( امید وارم  کسی انگشت جهالت وکفر را که بسیار می ترسم ازان،بمن نگذارد )، قرآن شریف، کتاب مقدس ما، هیچ کس را مجبور ندارد ازدواج موخیه کند ویا هم لنگی بپوشد. جالب تر و هم حیرت آور بود که یک برادر ما بنام عالم شریعت و شاعر توانا  محمد عزیز عزیزی از لندن ، در یک مثوی و یا قصیدهً شان همه منتقدین را بی سواد  و……….خوانده اند که به باور من ، به این آسانی انسان هارا جاهل  و……. نامیدند، مغایر با احکام دین اسلام و کتاب مقدس مسلمانان است، به ویژه از زبان یک عالم دینی ( گر چه باورم نمی شود که عالم دینی  با شند ). درین ارتباط ، پرسش های بسیار جالب ، واقعی و داغی از جانب مقابل محترم عزیزی، مطرح شده بود که من منتظر جواب بوده ام و هستم که متاسفانه خموشی را بینم.   پرسش من اینست از جناب عزیز ما عزیزی و همفکران شان: امروز در کشور من و شما، در داخل دیوار خانهً غمدیده ما، دشمن  ( یا دوست؟) ما، امریکا و انگلیس آزادانه و با صدای بلند، کتاب مقدس، قرآن کریم مارا به آتش زده اند؛ چرا از طرف عالمان قرآن شناس ، باسوادان، مدافع دین اسلام  صدائی نیست؟ چراخفه اید؟ کجا اند اشعار و فتوا های شما برادران اسلام دان و اسلام خواه؟  آیا شما برادران مسلمان، اجازهً در دادن انجیل را بخود در لندن داده می توانید؟  فکر می کنم همین پرسش را از شما، همان کسانی که جاهل و بی ….
می خوانید، نیز داشته باشند. من انتظار جواب دارم. با احترامات خدمت همه دوستان و به ویژه مسئولین جام غور.
 
هروی
هرات باستان